Projekt lempart – cz. III

Neomarksizm?= antykultura, cywilizacja śmierci, wynaturzenie/animalizacja człowieka.

Wiele nazw  nadawano zmodernizowanemu marksizmowi, ale to bez  znaczenia.

Istotą jest to, że różnymi nazwami   zacierano ślady prowadzące do podstaw, do  niewzruszonych fundamentów marksizmu.

Spotykamy się jeszcze z takimi nazwami/pojęciami  jak: freudomarksizm, teoria krytyczna, strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm, dekonstruktywizm, radykalny feminizm, LGBT, cultural studies, gender studies.

Celem jest doprowadzić świat do stanu, że „będzie śmierdział, a gdy życie stanie się niemożliwym, to wtedy zdobędziemy dyktaturę proletariatu” – tak  to  określił Munzenberg.

/

Neoproletariat

W neomarksizmie/antykulturze miejsce proletariatu przemysłowego/robotniczego przejmuje neoproletariat (praktycznie lumpenproletariat-co widać na ulicach) czyli wolna niedokształcona (testowa)  młodzież; miejsce kapitalisty zajmuje system  społeczno-polityczny i instytucja rodziny- tak więc  stąd wynika konieczność nowej taktyki walki.

Dzisiaj, obecnie  wszystkie finansowane ze środków publicznych, oraz podlegające państwowej kontroli programowej placówki wychowawcze, szkolne i akademickie w państwach członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązane do promocji ideologii antykultury.

Czy to jest zgodne z naszym prawem krajowym?

Czy jest to praworządne?

Neomarksizm swój szczyt rozwoju ewolucyjnego osiągnął w okresie II w. św. (o dziwo)  w  USA- głównie tam (również Anglia, Kanada) wyemigrowali wówczas ojce’ neomarksizmu zaprojektowanego we Frankfurcie…

Gdy po wojnie antykultura powróciła do Europy, mogła uchodzić już  za nabotoxowaną piękną pannę do wzięcia, ideologię  wszelakiej wolności, której tak brakowało pod rządami hitlera i stalina..

Cieśle neomarksizmu

Reich (1897/1857)

Główna postać twórcza neomarksizmu/antykultury. Komunista i psychoanalityk, współpracownik Freuda.

Wyprodukował' on takie pozycje jak:

„Funkcja orgazmu”, w 1929 r. „Materializm dialektyczny a psychoanaliza”, w 1933 r. „Psychologię społeczną faszyzmu”, a w 1936 r. „Seksualność w walce kulturowej” wydaną później pt. Rewolucja seksualna” -tytuły mówią same za siebie.

W książkach tych przedstawił teorię nazywaną później freudomarksizmem, zgodnie z którą tłumienie popędu seksualnego u dzieci prowadzi do powstawania patologicznej- podatnej na wpływy faszyzmu- osobowości, a źródłem tej patologii jest wychowanie w rodzinie, autorytet rodziców i religijna moralność seksualna. Reich jako człowiek, a nie jako ideolog, był maniakiem seksualnym (podobnie jak Freud) .Seks był jego obsesją,  a wyzwolenie człowieka spod władzy tradycyjnej moralności było właściwie  jego osobistym  celem.

Fromm (1900/1980)

Ten to właśnie  wprogramował ‘ Szkole Frankfurckiej  teorię maniaka Reicha. W 1936 powstało wspólne dzieło” Horkheimera_Fromma_Marcuse pt. „Studia nad rodziną i autorytetem”. Stąd nie dziwi nic, że dość  dużo miejsca zajmują te właśnie kwestie w fundamencie neomarksizmu (vide „Projekt lempart- cz. II” http://naszsalon24.org/2020/12/02/projekt-lempart-czesc-ii/).

Wg Fromma wyzwolenie seksualne (w programie/dyrektywach Szk. Frank. hasłowo homoseksualizm)  miało rozsadzić podstawy systemu kapitalistycznego i wywołać rewolucją społeczną. Przedstawił on  sposób na skuteczne zniszczenie każdego dobrze zorganizowanego systemu społecznego przez programową seksualizację i anarchizację dzieci i młodzieży, a tym samym rozbicie systemu edukacji i wychowania oraz uniemożliwienie młodemu pokoleniu zdobycia rzetelnego wykształcenia i umiejętności pracy zespołowej.

Metoda Fromma to metoda drewnianego kołka włożonego w otwór granitu i polewanego wodą (tu wodą propagandy neomarksistowskiej, junijnej')- każdy granit musi (wcześniej_później) popękać..

Horkheimer (1895/1973)

Teoria krytyczna definiuje rzeczywistość jako genetycznie wadliwą.

Albo inaczej:  

 jeśli cokolwiek może być lepsze, to to, co jest, jest złe; a to, co  mogłoby być lepsze też jest złe, ponieważ mogłoby być jeszcze lepsze (ot taki bełkocik).

Tak więc poprawianie rzeczywistości nie ma sensu. Prowadzi do lepszej, ale i tak wadliwej rzeczywistości. Natomiast zawsze ma sens niszczenie rzeczywistości wadliwej. Teoria krytyczna jest więc uzasadnieniem i nobilitacją permanentnej destrukcji i chaosu.
 Twierdził tenże Horkheimer , że warunkiem wyzwolenia jest odrzucenie postawy tradycyjnej z jej anachronicznym kultem wiedzy i racjonalności.

Dlatego jednym z najważniejszych celów neomarksizmu była (i jest) stygmatyzacja rzeczywistości , przenosząca konflikt na płaszczyznę emocjonalną.
Stygmatyzacja polega na przypisaniu osobie, grupie społecznej lub zjawisku cech ocenianych powszechnie jako negatywne, powodujących obniżenie poczucia ich wartości, tworzenie poczucie winy i społeczne odrzucenie (skąd my to znamy?).

Jest to walka o zdobycie społecznego poparcia i odebranie tego poparcia przeciwnikowi. Sympatia i antypatia, jaką budzą reprezentanci ideologii ma większe znaczenie dla ich społecznego odbioru, niż ich merytoryczna zawartość.
Zamiast dyskutować z poglądami przeciwnika znacznie wygodniej jest wyrobić mu opinię przestępcy. Stygmatyzacja przeciwnika jest skuteczniejsza, niż stygmatyzacja ideologii/idei (vide totalna opozycja).

Twierdził  ten Horkheimer również , że  źródłem zła jest chrześcijańska kultura, a religia źródłem najwyższego zwyrodnienia, psychopatologii, sadomasochizmu, faszyzmu i antysemityzmu [nazwałbym to  oswajanie diabła].

Adorno (1903/1969)

W 1950 r. opublikowana została przez Adorno praca zbiorowa pt. „Osobowość autorytarna”, będąca rozwinięciem „Studiów nad autorytetem i rodziną” z 1936 r. Zgodnie z przyjętą metodyką typowe dla postawy konserwatywnej przejawy szacunku dla tradycji, trwałych wartości, religii, poszanowania autorytetów, rodziny, patriotyzmu, tzw. cnót mieszczańskich itp. są świadectwem skłonności faszystowskich prowadzących do ciężkich psychopatologii. Ich źródłem jest typowe dla kultury wychowanie autorytarne. Szeroko rozumiany konserwatyzm i tradycjonalizm stały się więc z definicji objawami psychopatologii.

Marcuse (1898/1979)

W pierwszej połowie lat 60-tych wystąpił  intensywny rozkwit (tzw. cud gospodarczy). Zdecydowana większość społeczeństwa zaakceptowała istniejący system i skoncentrowała się na tworzeniu dobrobytu. Stanom Zjednoczonym i Europie zachodniej zaczynał zagrażać konsumpcjonizm. Zdobycie dóbr materialnych wymagało jednak wykształcenia i wydajnej pracy. To był koszmar i zagrożenie  dla neomarksistów ..
W 1964 r. Herbert Marcuse wyprodukował'  książkę pt. „Człowiek jednowymiarowy„. Była ona powtórzeniem głównych haseł teorii krytycznej i ostrym atakiem na konsumpcjonizm. Ta jednowymiarowość oznaczała pogoń za dobrobytem, poddanie się mechanizmowi eksploatacji i wyzbycie się ambicji myślenia kategoriami wielkich idei. Na stronach książki pojawia się hasło Wielkiej Odmowy, wzywające młodzież do bojkotu systemu kapitalistycznego i oferowanego przezeń modelu życia.

Widocznie  Marcuse pisząc w 1964 r. „Człowieka jednowymiarowego” spodziewał się  nieuchronnej klęski rewolucji kontrkulturowej/antykulturowej, ponieważ wiedział, że kontrkultura/antykultura nie jest w stanie zdobyć szerokiego poparcia społecznego, ani stworzyć kadr zdolnych do przejęcia i sprawowania władzy w normalnym systemie społecznym (vide elyty’ zgrupowane wokół lempart z nią włącznie). Tak powstał  najważniejszy jego  esej pt. „Tolerancja represywna„. Jego myśl jest prostym rozwinięciem teorii krytycznej. Tradycyjna tolerancja dominującej większości dla mniejszości wymusza tolerancję tych mniejszości dla dominacji większości, a tym samym utrwala status quo, które jest genetycznie wadliwe. Tradycyjna tolerancja jest więc sprzeczna z ideą postępu i nie może być tolerowana. Musi ją zastąpić nowa tolerancja – tolerancja represywna, która toleruje postępową lewicę, ale nie toleruje reakcyjnej prawicy. Postawa konserwatywna jest faszystowską psychopatologią, nie zasługuje więc na tolerancję. Teoria Marcuse’go jest ostatecznie teoretycznym uzasadnieniem fizycznej eksterminacji prawicy, a przynajmniej jej eliminacji z życia publicznego. W perspektywie bliższej uzasadnia prawo mniejszości do narzucania reguł życia społecznego większości – a więc jest uzasadnieniem rządów totalitarnych i likwidacji demokracji.
Problemem technicznym/praktycznym, którego Marcuse nie rozwiązał (w tej swojej tolerancji bez tolerancji) było znalezienie metody/sposobu, dzięki której mniejszość mogłaby zmusić większość do posłuszeństwa.

*

Chwiła' rozwiązania tegoż problemu Marcuse nadejszła' – pojawił się ………

*

Moscovici (1925/2014)

Rozwiązanie problemu Marcuse (zawładnięcie większości przez mniejszość -np. grupka lempart   wykrzykująca pięcio i jedenasto gwiazdkowy program )  podpowiedział Moscovici wykorzystując badania nurtu psychologii zw. behawioryzmem oraz  rozwijającej się psychologii społecznej oraz socjologii (lata 60/70).

Połączona wiedza tych dwóch+1 dziedzin pozwala nie tylko zrozumieć mechanizm społecznych interakcji, ale i opracować techniki ich kształtowania. Jedną z takich technik była odkryta i opracowana w 1976 r. przez Serge’a Moscovici teoria konwersji wpływu mniejszości umożliwiająca dobrze zorganizowanej mniejszości sterowanie postawami i zachowaniem większości.

Teoria konwersji Moscovici stała się więc technicznym rozwiązaniem problemu Marcuse ( nie rozwiązanego w „Tolerancji represywnej”) i umożliwiła skuteczne przeprowadzenie drugiej rewolucji antykultury – marszu przez instytucje.
Nowa „technika zarządzania” odpowiadała nowej strukturze społeczeństwa zatomizowanego, pozbawionego wykształcenia i tożsamości, niezdolnego do formułowania i realizacji jakiegokolwiek programu pozytywnego i całkowicie obojętnego na ideologie (np. programy wielogwiazdkowe lempart). Była i jest  techniką „zarządzania chaosem”.

Rudi Dutschke (1940/1979)

1967-marsz przez instytucje

Marsz przez instytucje formułował nową taktykę przekształcenia systemu demokratycznego i objęcia realnej władzy przez niewielkie grupy lewicowych aktywistów. Mieli oni stopniowo wnikać do instytucji społecznych, opanować je i przekształcić od środka. Hasło marszu brzmiało: „Wywrócić cały ten sklep do góry nogami”.

Istota idei marszu przez instytucje była jednak znacznie głębsza i obejmowała przejęcie i przebudowę instytucji rozumianych nie jako struktury organizacyjne, ale jako mechanizmy życia społecznego – języka, religii, polityki, nauki, sztuki, kultury, a wreszcie elementarnej tożsamości indywidualnej i wspólnotowej. Koncepcja marszu kryła w sobie jeszcze jeden   cel. Zrywała z pokutującym od początków XIX wieku wyobrażeniem rewolucji jako procesu niszczenia instytucji starego systemu w celu zrobienia miejsca pod budowę systemu nowego. Marsz przez instytucje zakładał nie zniszczenie, ale przejęcie instytucji tradycyjnego społeczeństwa z całym ich społecznym prestiżem i wypełnienie ich nową, antykulturową treścią..
Skutkiem marszu przez instytucje było opanowanie przez lewicowych intelektualistów już w latach 90-tych większości kluczowych stanowisk w kształtujących opinię publiczną środowiskach akademickich , w mediach (szeroko pojętych) , w korporacjach- dzisiaj już w ONZ i UE.

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/372236-ostatecznym-zwyciestwem-dlugiego-marszu-przez-instytucje-bedzie-wrogie-przejecie-kosciola-katolickiego-wideo

Spinelli (1907/1986)

Pod koniec lat 80tych  Rosja wchodziła w fazę gospodarczego rozkładu i przestała być nadzieją światowego komunizmu (upadł Babilon). Dla komunistów zachodnich ten układ sił stwarzał okazję do przekształcenia systemu suwerennych państw  w jedno totalitarne super-państwo. Idea ta przedstawiona była jeszcze  w 1941 r. w Manifeście z Ventotene przez włoskiego komunistę Spinelliego (reklamował tą koncepcje nie tak dawno także sołtys z Chobelina). Pomysł Spinelliego  zastąpił tzw. plan Schumana przewidujący integrację ekonomiczną suwerennych państw. Koncepcja Schumana   została zaakceptowana przez Parlament Europejski w 1984 r. jako podstawa programowa i wprowadzona do realizacji Traktatem z Maastricht w 1993 r. w atmosferze radości wywołanej likwidacją Związku Radzieckiego i przyłączenia NRD do RFN. W 1999 r. wszedł w życie Traktat Amsterdamski wprowadzający tzw. gender mainstreaming jako oficjalną strategię kulturową Wspólnoty Europejskiej. W 2009 r. wszedł w życie Traktat Lizboński formalnie tworzący Unię Europejską jako – tymczasową – organizację ponadpaństwową (a nie międzypaństwową) likwidującą prawną suwerenność państw narodowych. Neomarksistowska antykultura jest oficjalną ideologią tego politycznego organizmu, a jego system prawny nakazuje państwom członkowskim wdrażanie antykultury we wszystkich sferach życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego. Realizacji tego celu podporządkowane są ogromne środki finansowe Unii i budżety państw członkowskich Unii.

***

Jak sprawnie działa mechanizm Tolerancji represywnej Marcuse oraz marszu przez instytucje Dutschke obserwujemy w ostatnich godzinach na przykładzie procesu uchwalenia unijnego budżetu.

Mając na względzie to, że ewolucja neomarksizmu przebyła ok. 90letnią budowę naiwnością byłoby sądzić/mniemać , że eurokraci (z nominacji/nadania) zrezygnują z koncepcji superpaństwa Spinelliego.

Marsz przez instytucje i próby pozbawienia suwerenności państw członkowskich będą się permanetnie powtarzać (jak było wczoraj, jest dzisiaj , będzie jutro i pojutrze).

Może Ci się również spodoba

19 komentarzy

 1. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Dzięki za przekazanie tej wiedzy.

  Pisze o tym również, trochę z innej ekspertyzy @Docent zza morza na S24:

  https://www.salon24.pl/u/okiemdocenta/1095834,to-nie-berlin-czy-bruksela-nam-dzis-zagrazaja-ale-rotszyldowie

 2. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  #Pisze o tym również, trochę z innej ekspertyzy @Docent zza morza na S24:#
  /
  Dobrze, bardzo dobrze przedstawił szczegółową realizację założeń i tez cieśli' neomarksizmu.
  Dziw jeno, gdy się spogląda na milczenie owiec.
  Junijne' granty oraz technika stygmatyzacji Horkheimer’a zamyka naukowcom usta-pozostają im jeno gęby.
  -Dobrze to wymyślił Munzenberg.

 3. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Milczenie owiec……..

  Ludzie , tacy zwykli, po prostu w to nie wierzą.
  Ci co znają prawdę, albo o niej mówią, albo milczą z sobie tylko znanych powodów.

 4. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  #Ludzie , tacy zwykli, po prostu w to nie wierzą.#
  /
  nie wierzą…
  Chyba tylko dlatego, że mają „czytowstręt”, albo szwankujacą logikę.
  No to dla nich telegraficzny skrót:
  1.Marksizm zbudowany był na planie/obrysie: wolność, równość, braterstwo.
  W pierwszym kroku zmieniono ten plan na: wolność, rowność, tolerancja (ok.15 lat temu)
  Dzisiaj zmieniono na:wolność, równość, tolerancja represywna.
  Już nastapiła zmiana zmiany i obowiązuje:wolność, równość, tolerancja represywna i stygmatyzacja.
  *tolrtancja represywna=brak tolelerancji dla tolerancji.
  2.Dlaczego bohaterem UE jest Spinelli (projektant super_giga_państwa_Europa) , a nie Robert Schuman=twórca UE?
  *
  Może powyższe będzie łatwiej rozebrać logicznie???

 5. Anonim pisze:

  To rotszyldowskie towarzystwo (bo cały czas musimy pamiętać po co, na czyj obstalunek i za czyje pieniądze tę utopię się nam tu buduje) prze obecnie do pogłębienia integracji europejskiej, nie wiedząc, że tak naprawdę to kopią teraz grób tej ideii.

  Już luty/marzec, a później sierpień/wrzesień przyszłego roku wymierzą temu projektowi ciosy, które nim b. mocno zachwieją.

  Być może jest to już ostatnia unijna perspektywa finansowa, bo po nadchodzących zmianach będzie to już całkiem inny organizm, funkcjonujący na całkiem innych – bardziej przyjaznych ludziom i narodom – zasadach.

  A i prawda o naturze naszego w niej członkostwa w końcu też zaczyna do nas docierać – i niej ona ani ładna, ani lekka, ani przyjemna… bo od początku mieliśmy tu dawać ciała… i dajemy…
  Pzdr.

 6. Tadeusz_K pisze:

  Anonim
  14 grudnia 2020 o 11:01
  /
  Proszę przedstawić się wpisując w środkowej rubryce (pod oknem komenta) swój nick.
  /
  np.

  /
  sorki.

 7. Tadeusz_K pisze:

  @docentzzamorza
  *
  Tak Pan zarejestrował się i to jest nieeezmienneeeee!!
  *
  Witam serdecznie przyjaciela naszej linii programowej, linii swobodnej, linii niezależnej od neomarksistowskiegom diabła…
  Przeanalizowałem listę logowania i już wiem, że koment 11-01 jest pana komentem.
  Odniosę się do niego w później.
  /
  Na razie kwestie techniczne.
  Konieczne jest zbudowanie Gravatara.
  1.Logowanie służy wyłącznie sytuacji publikacji wpisu lub edycji komenta tylko w swoim wpisie..
  2.wstawiajac komentarz nie logujemy się. Wpisujemy email rejestracyjny (gdy system zapamięta wystarczy pierwsza litera emaila) i odhaczamy „Pamietaj mnie..”-pozostałe rubryki wypełnia system.
  Tak wyglada teraz autoryzacja komentarza (pod warunkiem, że mamy Grawatara połączonego z PT).
  Nick pali się na czerwono.
  2.
  /
  Można publikować komentarz nieautoryzowany wpisując swój nick w środkowej rubryce.
  Nick jest wtedy koloru czarnego a logo standardowo niebieskie.
  *
  Jak uruchomić gravatara:
  1.Profil_klik (prawy górny róg ekranu)
  2.”zdjecie profilowe”-klik
  3. Otworzy się jak na rys:
  *

  *
  4. klik Gravatar
  5. zalogować się doookłaaaadnie jak podczas rejestracji (login= docentzzamorz, email)
  6. wstawić obrazek z komput. i wybrać opcje przedstawienia obrazka.
  Gravatar gotowy.
  *
  Teraz połączenie z PT:
  Jetpack–> Dashboard –>na samym dole “Account connection”
  Połączyć z PT.
  Połączenie gravatar_PT gotowe.
  *
  Jeśli będzie problem (a troszkę zabawy z tym jest) jestem do dyspozycji, ale muszę znać pańskie hasło do konta.
  Teraz Wklejam ten koment i zobaczymy czy link zapali się na czerwono (co oznacza konto aktywne).
  Zaznaczam, że nasz PT jest o wiele bardziej skomplikowany od s24,a tym samym daje większe możliwości użytkownikom, którzy zechca poznać te możliwości..to jest „kombajn”

 8. Tadeusz_K pisze:

  @docentzzamorza
  A więc-jak wyżej widać-pańskie konto jest 100% aktywne i pełno prawne.

 9. Tadeusz_K pisze:

  @docentzzamorza
  /
  #Odniosę się do niego później.#
  11-01
  /
  A więc wypełniam zobowiązanie , co jest dla mnie zaszczytem.
  Na starym s24 ślediłem pańskie wpisy i znam Pana jako wartościowego , rozumnego człowieka.
  /
  Ale do meritum pańskiego wpisu i komenta.
  #To rotszyldowskie towarzystwo #
  -Tak, ale niezupełnie..
  Ono rotszydlowskie było począkiem, inicjatorem, twórcą marksizmu/komunizmu-i tajemniczy sponsor Engels..
  (bardzo dobrze prezentował się na plakatach „marks_engels_lenin_stalin”)
  Zapoczątkowanego wedle teorii i mrzonek illumimanata , przeora zakonu oświeconych, Adama Weishaupt’a po przegranej rewolucji francuskiej, która była odpowiedzią na krwawy żydowski exodus w Europie (Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy).
  Dzisiaj mamy już sojusz rodzin/klanów rotszyldy i rockefellery.
  Kto jest wyżej, a kto niżej trudno jest się rozeznać w tej ośmiorniczej , rozrosłej tajemniczej organizacji.
  -Omerta!
  Kto w zakonie oświeconych po DR dzierży władzę w Komitecie Trzystu?
  Tak więc wspominając tylko o rotszyldach robimy krzywdę rockefellerom.
  A tu jest ten sam „biurowy” spinacz:
  ** illuminati**:
  -początek marksizmu, a teraz neomarksizmu jako zmodyfikowana/usprawniona/błyszcząca wulgarnymi lempartami kontynuacja idei…

 10. Tadeusz_K pisze:

  @docentzzamorza
  Widzę, że posiada Pan konto na WdPr i grawatara.
  Wystarczy w tym przyp. dopasować/zmienić nick w gravatarze i połaczyć go z PT.
  Ściezka:14 grudnia 2020 o 14:52

 11. Tadeusz_K pisze:

  Wulgarny, obrzydliwy Siewca koronaWirusa, bojownica/bojownic' neomarksistowski realiizujący projekt koronaWirus- nijaka lempart -zaszczepiła się koronaWirusem na protestacyjach' warsiaskich'. W takim to stanie przekazała paleczkę tuksowi.

 12. Tadeusz_K pisze:

  #Grubski w mediach społecznościowych pisał o walce z koronawirusem.
  „Kochani jak ktoś powie że covid to wymysł to proszę kopnąć go w dupę ode mnie. Objawy to dramat, wrogowi nie należy tego życzyć. Najgorsze jest duszenie się”#
  https://niezalezna.pl/369710-komentarze#komentarze
  /
  A kto kopnie wreszcie w wielobarwną macicę tą obrzydliwą lempart_lumpenproletariat oraz te spod sierpa i młota?

 13. Tadeusz_K pisze:

  Soros pogubił się dokumentnie w polskich reaiach.
  Finansuje obecnie wielobarwne macice wedle dyrektyw Szk. Frankfurckiej z lat 30tych IX w.
  W sumie i końkluzji' iNie wie bidok już kogo ma finansować.
  Kijowskiego z kija kijeem pisanego, ochroniarza starostę F J, cpetrowego, wielgom, aktorkę z podmiejskiego amatorskiego kabaretu infantylną jahirę etc i etc i etc.
  Ma facio ssorros naprawdę problem, gdzie/w kogo zainwestować.
  -Ja miałbym także problem – prawdu gawarit
  A może w kramarza Kramka?-jednak?i jego witrualną nałożnicę?
  Na nasze polskie szczęście soros nie zna polskiej historii-abnegat umysłowy on ci jest..
  Ale jak doczyta ją (mimochodem) do końca (nim zemrze-pora najwyższa) to któż to hto wie?i co może być!
  Chyba Apokalipsa św. Jana Rozdz. 13 czeka nas wsztystkich nieodwołalnie-niechybnie..
  Nazywam to_to determinizmem z konieczności..(albo inaczej-chcemy być sterowalnymi neomarkrsistowskimi, robotami,klockami lego wedle teorii Spinelliego wiszącego na ante portas **neomaeksistowskiej junii/-hołubionego przez Merkel i jej wyznawców religii poprawności politycznej.!).
  I ten poniższy obrazek za tysiąca słów i tez winien starczyć:

  Pa szwam! w obliczu jasnej , jewropejskiekiej płyty Spinelilego!
  Ani mru mru!
  Buzie pa szwam, lempart_lumpent na fali jezd'.!!!!! w jewropie.
  Fajowo jezd; Co nie? szanowni, milczzący czytelnicy ze świata całego. ?
  No bo jest was tu wielu w celach nieznanych.

 14. Tadeusz_K pisze:

  Szanowni;
  Turcy, Indozejczycy, Amerkanie z obu Amertyk, Vietnamczycyy..eetc i etc' innej nacji.
  Przestańcie inwigilować PT i napisz prosto (człeku) po polsku co masz na sercu.
  Albo serducho' o_ho_ho wielce połowicy nijakiego czajkaskieego.
  Masz do wyboru serce i serducho.
  Albo serducho Czajkaskiego, Prenzyndęta' dętego' miast polskich wszelakich typu warsiawka..
  Poznaliścieto serducho czajkawskkieo?-znacie język polski?historię i tradycję?
  Mniemam, że od tego momentu zwolni wasz atak na PT.

 15. Tadeusz_K pisze:

  Tak więc wszyscy Szanowni z 15-3 wybierajcie pomiędzy:
  -serduchem nieznego pochodzenia i orzeła zz czekolady ,
  -serca polskiego w otulinie biało_czerwonej.
  Do wyboru;
  https://youtu.be/_g1m04SbI6E

 16. Tadeusz_K pisze:

  Zamnij oczy,otwórz uszy i posłuchaj po polsku jeszcze raz, i jeszcze raz w rytm serca, a nie serducha „od ucha do ucha”:

 17. Tadeusz_K pisze:

  Taki jest plan neomarksistów junjnych..(post komunistów.)…….tak jak w tej pieśni,.
  Trupio od germańca wieje wiatr.
  Zaawsze wiał od czasów króla Kraka.

 18. oTadeusz_K pisze:

  Projekt lempart..
  Projekt trudny, ale prawdziwy…
  A to oznacza jeszcze większą trudność poznawczą! dla sienkiewiczowskiej czerni.
  Ta nijaka (kosmicznie i absolutnie nijaka 10ciogwiazdkowa) lempart=lumpenproletariat jest córką” Myćki (w przenośni i laboga dosłownie) z fantastycznego serialu „Rancho”.

 19. Tadeusz_K pisze:

  -mniemam, że czas sienkiewiczowskiej czerni (chaosu, który był na początku-Ks. Rodz.) jest w rozkwicie dzięki kasie sorosa.
  A jak szanowni Państwo patrioci uważają??????
  Zgadzamy się na determinizm z konieczności?

Dodaj komentarz bez logowania się do PT oraz przedstaw się: