Generał Haller i Błękitna Armia

Józef Haller von Hallenburg urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach koło Krakowa. Był potomkiem Jana Hallera, właściciela pierwszej w Polsce oficyny wydawniczej i synem arystokraty Henryka Hallera von Hallenburga, uczestnika powstania styczniowego. Ukończył niemieckie gimnazjum we Lwowie i Niższą Szkołę Realną w Koszycach, a następnie renomowaną Wyższą Szkołę Realną w Hranicach na Morawach i wydział artylerii wiedeńskiej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów otrzymał nominację na stopień podporucznika i rozpoczął służbę w austriackim wojsku w 11. Pułku Artylerii we Lwowie, którą pełnił do 1910 roku. Zdobytą wiedzę wojskową, talent organizacyjny i pedagogiczny wykorzystał do szkolenia militarnego drużyn Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej młodzież ta zasilała szeregi powstających polskich formacji wojskowych. Haller był współtwórcą i dowódcą II Brygady Legionów Polskich. Walczył z Rosją przy boku Austrii wiążąc nadzieje na odzyskanie niepodległości z rozgromieniem Rosji. Przełomowym wydarzeniem w dziejach tej Brygady było przebicie się przez pasmo Gorganów w Karpatach Wschodnich i oczyszczenie z Rosjan doliny rzeki Bystrzycy. Polacy, w rekordowym terminie czterech dni i nocy zbudowali drogę przez przełęcz Rogodze oraz przeprowadzili przez góry konnicę, artylerię i tabory. Na przełęczy tej, nazywanej do dziś Drogą Legionów (Przełęczą Legionów), żołnierze polscy wznieśli krzyż, na którym legionista Adam Szania wyrył bagnetem napis:

Młodzieży polska, patrz na ten krzyż,

Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,

Przechodząc góry, doliny i zwały,

Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały.

Współpraca z Austrią skończyła się, kiedy 9 lutego 1918 r. Austria i Niemcy zawarły z Ukrainą traktat przyznający jej Chełmszczyznę i część Podlasia. Polacy uznali to za zdradę i w Rarańczy przebili się przez front i przeszli na stronę rosyjską, łącząc się z II Korpusem Polskim w Rumunii. 28 marca 1918 r, Haller został mianowany generałem i został dowódcą II Korpusu. Po przemieszczeniu się na Ukrainę doszło do walki z przeważającymi siłami niemieckimi pod Kaniowem. Część żołnierzy Hallera dostała się do niewoli, a część (1500-2000) razem z Hallerem zbiegła do Murmańska i Kubania, wstępując do powstającego tam Wojska Polskiego. Walka II Korpusu Polskiego z Niemcami w Kaniowie, tak jak i jego walka z Austriakami w Rarańczy miała duże znaczenie propagandowe i rozsławiła gen. Józefa Hallera, jako bohatera spod Rarańczy i Kaniowa. 14 lipca 1918 r. gen. Haller przybył z Murmańska do Francji i tu losy jego splotły się z historią Błękitnej Armii. Roman Dmowski powiedział wtedy, że „Haller spadł nam jak z nieba”. Armia Polska we Francji, na której utworzenie Francja wyraziła zgodę 4 czerwca 1917 roku, nie miała bowiem zdolnego, owianego legendą sławy polskiego dowódcy.

Już od początku wojny Polacy przebywający we Francji chcieli stworzyć niezależną formację wojskową pod polskim sztandarem. W 1914 roku powstał oddział „Bajończyków” , ale wbrew polskim nadziejom został on włączony do Legii Cudzoziemskiej i zdziesiątkowany w walkach. Francja nie chciała drażnić Rosji, z którą była w sojuszu, polską armią o aspiracjach niepodległościowych. Sytuacja zmieniła się, gdy cesarze Niemiec i Austro-Węgier wydali Akt z 5 listopada 1916 roku, powołujący do życia Królestwo Polskie. U podstaw ich decyzji nie leżała realna chęć pomocy Polakom, lecz zamiar pozyskania nowego rekruta dla wykrwawiającej się coraz bardziej na frontach armii. Po wybuchu rewolucji lutowej i obaleniu caratu, w Rosji pojawiły się również nowe obietnice dla Polaków. Za odbudową niepodległej Polski opowiedział się także Woodrow Wilson, prezydent USA, w orędziu ze stycznia 1917 roku. Wobec tych faktów Francja opowiedziała się również za niepodległym państwem polskim, dekretem powołującym utworzenie Armii Polskiej we Francji, mającej walczyć pod polskim sztandarem. Wystawienie i uzbrojenie Armii Polskiej miał zapewnić rząd francuski. Ze względu na kolor mundurów nazywano ją Błękitną Armią. Armia miała składać się wyłącznie z ochotników. Byli to żołnierze walczący w armii francuskiej, ochotnicy z Anglii, Holandii, polscy żołnierze rosyjskich korpusów walczących we Francji i Grecji, a później również polscy jeńcy z armii państw centralnych w liczbie 38 tysięcy. Do Ameryki wyjechała Polska Misja Wojskowa, powołana przez Romana Dmowskiego, przywódcy Komitetu Narodowego Polskiego, której celem było zachęcenie Polaków w USA i Kanadzie do wstąpienia do Armii Polskiej. Przedstawicielem Polskiej Misji Wojskowej był Ignacy Paderewski, którego działania zaowocowały powstaniem dwóch szkoleniowych obozów wojskowych dla rekrutów, na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Do Błękitnej Armii wstąpiło około 27 tysięcy Polaków, ale także byli to obcokrajowcy, jak Indianin Jack Wheelbarrow z plemienia Siuksów, który chciał służyć w naszej armii ze względu na pamięć o Kościuszce. Zginął w walkach z Niemcami. Szeregi Błękitnej Armii zasilili również polscy jeńcy z Włoch, w liczbie 20 tysięcy, z obozów koło Neapolu i Turynu, którzy znaleźli się we Włoszech po przystąpieniu Włoch do wojny po stronie Ententy. Liczebność Błękitnej Armii zaczęła gwałtownie wzrastać i w 1919 roku wynosiła 70 tysięcy. Była bardzo dobrze uzbrojona w nowoczesną broń, również w czołgi (120) i samoloty (98). Latem i jesienią 1918 roku nowo utworzone polskie oddziały wzięły udział w walkach z Niemcami w Wogezach i Szampanii. Walka u boku aliantów postawiła Polskę w szeregach zwycięskiej koalicji i umocniła jej pozycję podczas powojennych rokowań pokojowych .

4 października 1918 roku gen. Haller przejął dowództwo Błękitnej Armii po francuskim generale Archinard. Rozkazom generała podporządkowano również polskie formacje w Rosji, gen. Żeligowskiego i mjr Czumy. Wraz z wyposażeniem została przerzucona do Polski transportem kolejowym od kwietnia do czerwca 1919 roku. Gen. Haller jechał w pierwszym transporcie i 20 kwietnia zostali oficjalnie powitani w Ostrowie Wlkp. a później w Warszawie. Jak pisał generał w swoich pamiętnikach – żołnierze całowali ziemię polską. Błękitna Armia stała się najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną częścią tworzącego się wojska polskiego a generał podporządkował się Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Armia już w maju wzięła udział w walkach na Ukrainie, następnie została skierowana na Śląsk, którego strzegła przed agresją ze strony Niemiec i Czech. W styczniu i lutym 1920 roku gen. Haller jako dowódca Frontu Pomorskiego przejmował z rąk niemieckich Pomorze i dokonał symbolicznych Zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku. Latem 1920 roku, gdy wojska rosyjskie zbliżały się do Warszawy został Przewodniczą¬cym Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa w Warszawie. Powo¬łał do życia i przeszkolił Armię Ochotniczą, liczącą ponad sto tysięcy żołnierzy, którymi była głównie młodzież. W sierpniu 1920 roku Józef Piłsudski mianował go dowódcą Frontu Północno-Wschodniego, rozciągającego się od Płocka, przez przedpola Warszawy, Mińsk aż po Puławy. Zjawiał się na pierwszych liniach frontu i dodawał otuchy żołnierzom. Bardzo ważna była też demonstracyjna religijność Hallera, czym dawał przykład żoł¬nierzom. Miał wielkie zasługi w zwycięstwie nad bolszewikami. Od stycznia 1921 roku był Generalnym Inspektorem Artylerii z roczną przerwą miedzy listopadem 1922r a październikiem 1923r. kiedy pełnił funkcję posła do Sejmu z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Aktywnie działał w PCK, Związku Hallerczyków, Sodalicji, Akcji Katolickiej oraz ZHP. W czasie zamachu majowego opowiedział się po stronie rządu i 16 czerwca został zwolniony ze stanowiska i przeniesiony w stan spoczynku. Prowadził gospodarstwo na Pomorzu w Gorzuchowie, a w 1937 roku został prezesem Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy. W sierpniu 1939 roku przedostał się prze Rumunię i Jugosławię do Francji i został ministrem bez teki w rządzie gen. Sikorskiego. Od końca grudnia 1939 roku do maja 1940 roku przebywał w USA i Kanadzie agitując Polonię do wstępowania w szeregi tworzącej się we Francji Armii Polskiej. Po klęsce Francji przedostał się w do Anglii i w gabinecie gen. Sikorskiego pełnił funkcję kierownika działu oświaty. Po śmierci generała podał się do dymisji pozostając do dyspozycji Naczelnego Wodza do 1947 roku. Po wojnie zamieszkał w Londynie, aktywnie uczestnicząc w emigracyjnym życiu politycznym. Zmarł w Londynie 4 czerwca 1960 roku i został pochowany na cmentarzu w Gunnersbury. W 1993r szczątki generała powróciły do Polski i zostały złożone w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Agnieszki w Krakowie. Odznaczony był Orderem Orła Białego, Virtuti Military V kl. i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Mimo upływu lat postać gen. Hallera i historia Błękitnej Armii są wciąż za mało znane. W Polsce pod sowieckim panowaniem był zakaz popularyzowania tego bohatera. Dopiero po sierpniu 1980 roku nastąpił renesans zainteresowania generałem i jego żołnierzami. Dzisiaj jest wiele ulic i szkół jego imienia, ufundowano tablice pamiątkowe, zadbano o miejsca związane z jego życiem. W Jurczycach odbudowano dworek Hallerów, a w pobliskiej szkole jest Izba Pamięci Hallerów i Hallerczyków. Na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem w porcie puckim jest symboliczny słupek „zaślubinowy” i obok pomnik gen. Hallera wzniesiony w 2002 roku. W kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie jest jego sarkofag, a w pomieszczeniach przykościelnych zebrane pamiątki po nim.

Sztandar Hallerczyków znajduje się na Jasnej Górze. W Warszawie przy Al. Wojska Polskiego znajduje się pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej ufundowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej i amerykańską Polonię w 1998 roku. W siedzibie tego Stowarzyszenia (SWAP) w Nowym Jorku, które bardzo prężnie działa do dzisiaj, istnieje Muzeum Tradycji Oręża Polskiego, dokumentujące udział polskich żołnierzy w walkach I i II wojny światowej.

Gen. Haller jest wzorem bohatera narodowego Polski o nieskazitelnej przeszłości i wielkich zasługach dla swojego kraju. Jego działalność miała również duże znaczenie międzynarodowe. Hołdował hasłu z krzyża na Przełęczy Legionów: Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały, a po odzyskaniu niepodległości: Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały. Wyznawał zasadę, że wola narodu jest jego prawem i nigdy się temu nie sprzeniewierzył.

Może Ci się również spodoba

80 komentarzy

 1. E.B pisze:

  Notka na ciszę wyborczą i kolejną rocznicę 11 listopada.

 2. Polel pisze:

  Hi:))))
  Super sprawa z ta Blekitna Armia
  NO-BO ciupke mall Polel o tym wiedzial
  Fajowo napisalas Ewe
  Dobrze piszesz re noty :))))))
  You must really like story about history :))))))))
  Lubie to :)))))))))))))))))))))

 3. Polel pisze:

  ALE walnalem se primo foto just uno momento before ….
  Movie ci super na MAX :)))))))))))))
  Moon ….full moon shining blast of light true small clouds taken next to branches of the cedar 🌳
  Fatek bankowo ma Twojego Mejia Ewcia
  Jutro wezme i wysle Ci to foto :))))))))))))))))))))

 4. Polel pisze:

  NO-BO tak normalnie i vwogole
  NO-TO siedze se u Fatka ciupke
  NO tak ciupke juz wiecej
  NO- Jak ciupke dluzej jak 2 weeks :)))))))))))
  Sadze im drzewka i krzaczki i cebulki na kwiatki co hiba musowo teraz wkopac jezd i se na rybki jezdze ciupke i tak se wogole ciupke jade to ciupke nad Mississippi River no i do Iowa I do lasu tez :))))))))))))))))))))))))))
  Fajowo jezd na MAX :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
  :)))))))
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 5. Tadeusz_K pisze:

  @Polel
  #Sadze im drzewka i krzaczki i cebulki na kwiatki – Fajowo jezd na MAX.#

  No!, i to jest najbardziej fajowe!
  Jestem pod wrażeniem Polel.
  🙂
  Na Max…co nie?
  Haj-Polel.
  ps.
  sorki -zmykam.

 6. Polel pisze:

  Hi Tadeo:)))
  Normalnie i wogole
  NO-TO hiba lepiej head
  NO-ZE jezdes ciupke tylko pod wrazeniem
  NO-ALE hiba nie pod wplywem alcohol and or drugs …..
  LOL
  :)))
  :)))))))
  :))))))))))))

 7. E.B pisze:

  Hej, Polel : )

  W szkole nie lubiłam historii. Być może czułam ten fałsz, z jakim nam usiłowano wmówić sowiecką wersję polskiej historii. Bo przecież prawdy o nas tam nie było.

  Dopiero teraz, od paru lat, odkrywam historię na nowo. I muszę stwierdzić, że ja tej polskiej historii, prawdziwej, to tak naprawdę nie znam.
  Uczę się więc jej na nowo i przy okazji o tym piszę. Przypuszczam, że takim laikiem historycznym jest bardzo wielu z nas, a więc uczmy się razem.

  Historii gen. Hallera i Błękitnej Armii nie znałam. Oczywiście słyszałam, że była, że były zaślubiny z morzem, że powstała we Francji, ale to wszystko. Spróbowałam więc chociaż trochę się dowiedzieć. I tak powstała notka.

  Nie mam za wiele czasu na pisanie, a tematów jest całe morze, albo i ocean… :). Życia mi nie starczy :).
  Ja, te moje historyczne notki zamieszczam w naszej parafialnej gazetce, a więc trochę ludzi przeczyta.
  A więc jak widzisz, robię na polu polityki historycznej :)).

  Ty masz w tej chwili inne poletko, bardzo przyjemne. Taki relaks z przyrodą to cudowna rzecz.
  Fatamorgan bardzo tęsknił za Twoją pomocą na działce w górach. No i się doczekał :).
  Fatamorgan ma oczywiście mojego maila. Czasem coś tam sobie piszemy. Będę na niego zaglądać. Chętnie Cię zobaczę :).

  O powyborczych refleksjach jeszcze napiszę. Jak mi złość przejdzie.

  Pozdr

 8. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)))))))
  No Fajowo tu se mam :)))))))
  Fatkowe w weekend przyjada
  To wtedy wezme Mejia do CIEBIE
  Bylem se rano na breakfast co zawsze tam is a
  NO-i znowu kasy odemnie nie chca brac….
  NO- BO to blisko jezd w takim ciupiutkim miasteczku i tam sie people wszytkie znaja no to wiedza ze Polel ciupke walczy…
  NO-TO Polelkowi wala few eggs more on skillet and extra mushrooms and bacon to :)))))))))))
  :)))))))))))
  :)))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))

 9. Polel pisze:

  Tylko se Ewula niie mysl her as
  NO-ZE Polel na sepa chodzi tam as papusiac :))))
  Plamy niedaje bankowo :)))))
  Zostawiam twenty dla kelnerki typa
  NO-i wszyscy happy sa na MAX
  NO-BO kelnerki to wnuczka Owners jezd
  :)))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))
  Pi-eSy. To ZA tych people Ewciu leb ciupke Polel nadstawia from time to time
  NO-BO iktos musi i warto jezd

 10. E.B pisze:

  Polel

  Prowincjonalne małe miasteczka mają swój urok :). Wszyscy się znają, jak w rodzinie :).
  Dobre miejsce do życia.

  O,key, poczekam na Twojego maila. Ten moon w Twoich Bieszczadach mnie zaciekawił :).
  Kiedyś przesłałam Ci piosenkę o Bieszczadach. W takie miejsca się wraca.

  Posłuchaj w międzyczasie Gadowskiego. Zawsze na mnie dobrze działa.

  A ten „łeb” to trzeba wciąż nadstawiać?

 11. Polel pisze:

  Ewciu:))))
  Bieszczady to Fatka sa LOL
  Polel jezd tu gosciem tylko :))))))
  NO-ALE i tak jezd Supero :)))))))))))))
  Lubie tu se byc na MAX!!!!!!!!
  Pi-eSy Bargosik wynajal caly Polela domek na ciupke dluzej ……
  NO- TO nie chce tym people siedziec nad glowami no kupe kasy placa i nie pasuje ciupke zeby Polel tam se mieszkal.
  To sa Japanese people’s… very nice with big class and even bigger budget :))))))))

 12. Polel pisze:

  Ewula:)
  Takiego fun
  NO – Jak Polel bankowo mial z People co se w moim domku mieszkaja to hiba nikt niemial
  NO-BO Jak ich poznalem in person first time
  NO-TO se ciupke pogadalismy
  Fajowa atmosphere na MAX :)))))
  Oni perfecto in English z Polelem gadaja…..
  NO-ALE pomiedzy soba they use Japanese :)))))))
  Finale bylo funny na MAX
  NO-JAK zaczeli martwic sie ciupke wiecej Jak ciupke
  NO-ZE Landlord jezd i moze byc in apartment above the garages
  LOL
  Jak bys widziala ich faces and big eyes
  NO-JAK Polel started speaking to them using almost perfecto Japanese :)))))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))

 13. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  A leb bankowo nadstawiac ktosik musi
  NO-I padlo na Polela ZEBY to bylo hiba ON
  No problemo !!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Ewula hiba nagadalas do Echosores
  NO-ZE Polel lby czasem obcina ….
  NO-BO wpadlem se na Profesore blogowisko
  NO-ZEBY ciupke pogadac se z Maestro Intelecto
  NO-ALE sie hiba boi z Polelem gadac albo cosik in that style bo nawet na Hi od Polela ProfesoreEchosore nie odpowiedzial
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 14. E.B pisze:

  Polel

  Profesore Ci nie odpowie, bo jak pisze w swoim PS z hejterskimi komentarzami nie dyskutuje :).

  Przeczytałam co napisałeś w krótkich, żołnierskich słowach, z racją na wierzchu, ale do pana Krzysztofa to nie dotrze, bo On jest już taki skorupiak :).

  Próbowali inni, próbowałam ja, ale to jest bezskuteczne. Dałam więc sobie spokój i nawet teraz rzadko tam zaglądam, tak jak nie oglądam TV dla zdrowotności :)).

  Gdybyś się nie pochwalił, to przeoczyłabym i Twoją tam wizytę :)).

  Japończycy to mili ludzie. Jak przyjeżdżali do mojego Instytutu to bez przerwy się nam kłaniali :).
  No, ale jesteś znowu bez domu i co teraz zrobisz? Pewnie znowu pojedziesz w świat.
  Zdążyłeś się tak dobrze nauczyć japońskiego? To chyba bardzo trudne dla nas.
  Jak to się robi? 🙂

  A jak już znowu jesteś na Salonie, to polecam Ci notkę niezłego świra:

  https://www.salon24.pl/u/pawel-solski/994286,poczatek-konca

  Ja już nie wiem, co się dzieje z ludźmi. Tyle agresji i głupoty. Normalny świat się kończy : (

  A tak w ogóle to co się stało, że Cię odblokowali?

 15. Polel pisze:

  Ewciu :))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO TY Jak pytasz to pytasz :))))))
  From the last question jedziemy
  Sam sie odblokowalem
  NO-BO ciupke przegieli a Fatkiem
  NO-i time byl Polelowi pokazac kto co moze :))))))
  Drobnostka :)))))))))))))

 16. Polel pisze:

  O Ewula hahaha
  Jak by Polelkowi again poszli ram na nerw
  NO-TO.im Sallonisko Polel cale zblokuje na MAX
  NO-i bedzie po zabawie :))))))))))))))

 17. Polel pisze:

  Po Japonsku hiba tez bys sie Ewciu naumiala
  NO-JAK bys se ciupke in Japan pobyla
  2 years…that was Polels first base….

 18. Polel pisze:

  Ewciu:))))))
  Domek Polel bankowo ma supero
  Tu i tam :))))))))))))
  Tu Fatkowy
  NO-ALE tam Polelka domciu jezd
  Japanese multum $ placa
  Supero!!!!!!!!!!!!!!
  Bedzie na zaplacenie ZA domek na kupce ciupke wiecej :)))))))))))
  No problemo dla Polela jezd
  :))))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy CLEANING company Japanese order twice a week :)))))))))))))
  Hiba czystrzy domek Polela ciupke wiecej Jak ciupke po nich bedzie :))))))))))))))))

 19. Polel pisze:

  Normalnie i wogole Ewciu
  NO-TO about ProfesoreEchosore
  NO comments!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Stupid as only totally stupid can be
  Finito!!!!!!!!!

 20. Polel pisze:

  Ewciu:)
  Na moon hiba musisz poczekac
  NO-BO Fatka niema :(((
  Kaski tez niema
  Kaska tylko dzieci Polelkowi rano przywiozla
  ZA babysitter Polel ma byc
  NO do jutra wieczor jak je odwioze
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))
  Pi-eSy Tak se Polela traktuja
  LOL :))))))))))

 21. E.B pisze:

  Polel

  No to masz wesoło. A o maila się nie martw, co się odwlecze… : ).
  Widocznie Fatamorgan ma ważniejsze sprawy na głowie.

  First base, powiadasz. To znaczy, że tam Cię zrobili samurajem :).
  2 lata to rzeczywiście długo, ale żeby tak poznać trudny dla nas język, to trzeba się do tego przyłożyć.
  Fajnie, że tak dbają o Twój domek :).

  A wracając jeszcze do Profesore, to On czasami napisze coś z sensem, chociaż tak to przekaże, że nóż się w kieszeni otwiera.

  Racje ma w tym, że PiS zaniedbał starania o poparcie polskiej inteligencji. No i ta polska inteligencja, pożal się Boże, czuje się potraktowana po macoszemu.
  Telewizja Kurskiego to nie dla nich, bo to jakiś obciach.
  Podniesienie poziomu życia Polakom, zaniedbanym przez różne systemy, którzy nie umieli się przebić z różnych przyczyn, często nie zawinionych, to pisowski socjalizm, a więc wszelkie zło.
  No i w ogóle prowincja, zaścianek, klerykalizm, a tu świat szeroki, tolerancja, wolnomyślicielstwo itd. itp…….

  Jakoś do tych ludzi trzeba trafić, bo to zazwyczaj porządni ludzie i mogliby być wsparciem. Jeszcze jedno zadanie dla tego biednego PiSu, co to musi być olbrzymem i dźwigać na grzbiecie ten spadek po komunie, straszny spadek.

  W weekend wyborczy miałam spotkanie na Szlaku Orlich Gniazd z ludźmi, którzy byli moimi towarzyszami lat studenckich. Tworzyliśmy paczkę różnorodnych postaci, ale połączonych wspólnym spędzaniem wolnego czasu i znających się dobrze.
  Po studiach poszliśmy różnymi drogami, niektórzy emigrowali za chlebem i wolnością do Kanady i Francji. I właśnie wszyscy, po latach spotkaliśmy się, tak się złożyło.
  Polska inteligencja, również ta polonijna, której się całkiem powiodło w życiu.
  Ale na jedenaście osób, byłam jedyną, która głosowała na PiS. O stosunku do wiary nie wspomnę, bo prawie sami ateiści.
  I pytam się sama siebie, co się z nami stało? Dlaczego ta inteligencja jest taka płytka?
  I wtedy przychodzi mi na myśl pan Krzysztof.
  Jakaś reguła musi tu występować.

  Moje koleżeństwo z pracy, również polska inteligencja, to z małymi wyjątkami, też antypis, nawet ci, z którymi całe lata spędziłam w Solidarności.
  I znowu pytam się sama siebie, o co tu chodzi?

  Czy to ja się mylę, czy też może oni są jeszcze w połowie drogi?

  Jak myślisz Samuraju, kto ma rację?

  Tylko mi nie pisz, że jak się pytam to pytam :))).

 22. Polel pisze:

  Ewciu :)))
  Bankowo to nie TY sie mylisz
  For sure!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Wracam juz do Fatkowego domku
  Jutro ciupke wiecej napisze
  Pi-eSy#2 Ciupke wiecej jak ciupke se pada deszczyk tera
  NO-i ciupke do dupy pisac pod mostem se stojac
  NO- a Polel ma jeszcze tak ze 100 mil drogi do jechania on bike this tine

 23. E.B pisze:

  Polel

  Czy ja dobrze zrozumiałam? Wracasz rowerem ???

 24. Polel pisze:

  Ewciu:)))))))))
  Bankowo Polel jezd ciupke stukniety
  NO-ALE nie az tak LOL
  :)))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy Bike sie mowi na motorcycles :))))))
  Pi-eSy#2 Polel jezdzi na BMW motorku

 25. Polel pisze:

  Wzialem se motorek Ewciu
  NO-BO yesterday bylismy se w takim malym miasteczku co she Savanna nazywa na brzegu Mississippi River po stronie Illinois
  Normalnie i wogole Fajowo tam jezd
  Pojechalem po country road co ma take zakrety na MAX!!!!!!!!!!!
  NO-TO Tera bedzie Polelkowi percussion ciupke adrenaline pompowac na te 20 miles co re zakrety tam sa :))))))))))))
  NO- i droga jezd pod gorke albo z gorki I tak caly czas jezd :)))))))))))))))))
  Supero bedzie jazda na Polela motorku na MAX
  Lubie to!!!!!!!!!!!!
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))

 26. E.B pisze:

  Polel

  No to bankowo mnie uspokoiłeś :))). Byłam nieco zadziwiona : )).
  Ach, ten Wasz amerykański slang :)).

 27. E.B pisze:

  Może jednak nie szalej !!!!!
  Nie możesz żyć bez adrenaliny ????

 28. Polel pisze:

  Ewciu:)
  No niby Polel by moze i mogl
  NO-ALE bankowo hiba by wtedy bylo ciupke wiecej jak ciupke nudno
  :)))))))))
  :)))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 29. Polel pisze:

  Hi Ewciu:))))
  First try did not end up well :(((((
  Fajowo bylo …trasa Super
  NO-ALE mokro ciupke bo deszczyk se pada
  NO-i Polel skosil tak z 50 meters kukurydzy co przy drodze se rosla farmerowi :(((((((
  BM-ka cala ALE w blocks
  Polel caly w blocie i w ziemi tez :((((((((
  Kombinezon zdarty tak
  NO-ZE ze do wyrzucenia jezd
  Video z jazdy bede zaraz illegal
  NO- ZEBY wiedziec jaki Polel zrobil blad :(((((
  Czas byl hiba niezly do momento wylecenia z zakretu…..
  NO-ALE hiba zamokro na tej drodze co ma taki zwirek miejscami jezd :(((((((((_
  Do dupy ciupke jezd ALE jutro poprawie bankowo sie!!!!!!!!!!

 30. Polel pisze:

  Ciupke problemo jezd
  NO-BO gdzie Polel na tym zadupiu
  Nowy primo sotto kombinezon na motorek se kupi
  :((((((((
  NO gdzie ??????
  :(((((((((((

 31. Polel pisze:

  No more problemo Ewula:)))
  Kaska przywiezie today new gear
  Mieli w BMW dealers my size
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))
  Pi-eSy Prawdziwych przyjaciol poznaje sie bankowo jak sie jezd w big biedzie!!!!!!!!!!
  Fatek & Kaska totally rules!!!!!!!
  They are the BEST!!!!!!!!!!!!!!!
  Big time!!!!!!!!!!!!!!!

 32. E.B pisze:

  No, dobrze. Wariat jesteś i tyle. Co to znaczy, że jutro się poprawisz? Będziesz próbował jeszcze raz?
  Polel, wyhamuj. Twój Anioł Stróż w końcu się zdenerwuje.
  Ale przecież dorosły jesteś. Jesteś?
  Nie będę Ci prawic kazań, ale ja już nie jedno widziałam. Potraktuj to jako ostrzeżenie.
  A takich przyjaciół to warto mieć. Rzadka rzecz.

 33. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Normalnie i wogole
  NO-TO bankowo niejezd zaden wariat
  NO Way!!!!!
  Big secret ci zadnych niezdradze
  NO-TO mozesz wiedziec ze taka jazda na MAX
  Is part of Polels training for real times….
  Ciupke lepiej jak ciupke zeby Polel zrobil bleda now….poprawil technics i now wysypal sie niz weedy mialby zle jechac jak bedzie taka fast jazda for real. Super fast jazda on battlefield…
  Jezdes smart Ewciu
  Bankowo zalapalas this point!!!!!!!!!!
  Even when Polel is sleeping this is a special kind of being fully alert sleep Ewciu……
  Taka praca…that is all!!!!!!!
  You are more than good than your chances to stay alive increases big time
  Polel like to to be and to stay alive Ewa!!!!

 34. Polel pisze:

  Hi Ewciu
  Niema cie :(((
  Dzisiaj ciupke wiecej jak ciupke lepiej jezd
  Bez koszenia kukurydzy :))))))
  Farmers znalazlem co szkode tam mu zrobilem
  Fajowo jezd….umowilismy sie ze przyjade Jak beda kosic i pomoge zwozic :)))))))))))
  Supero peopole tu bankowo sa !!!!!!!
  :)))))))))
  :)))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy Mleczko se pilem u tych people co normalnie i wogole to takie jeszcze cieplutkie co bylo od krowki :)))))))))))))

 35. E.B pisze:

  Polel

  Ja wracam późno do domu. Zwykle po 19 – tej dopiero jestem.
  Sorry, że wczoraj tak napisałam. Nie wiedziałam dlaczego tak się narażasz.
  Swoją drogą wybrałeś sobie sposób na życie…. 🙂

  Nie rozumiem tego, nie potrafię się wczuć w taką potrzebę przeżywania życia, ale przecież wiem, że muszą być tacy jak Ty, żeby tacy jak ja, mogli spać spokojnie.
  Mogę się tylko cieszyć, że są wciąż tacy ludzie.

  To jest też problem rodziców. Na ile chronić swoje dzieci przed złym światem, a na ile pozwolić się im z nim zmierzyć, wyposażając w broń i ucząc bronić się i walczyć.
  Jakoś to trzeba wypośrodkować, bo przecież nie można też rzucić na głęboką wodę i patrzeć, czy się nauczy pływać samo czy utonie.
  Takie tam myśli przy okazji mnie naszły … :))

  Ale widzę, że zadomawiasz się w okolicy.
  Dobrze, że znalazłeś tego farmera. Jeśli staramy się być w porządku, to zwykle z drugiej strony otrzymujemy to samo.
  A kiedy to się zwozi kukurydzę?

 36. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Sorry ze niepisze today
  NO-ALE ciupke busy jezdem
  NO a kukurydzy to hiba niedlugo algo calkiem pozno
  NO-BO sometimes to tu czekaja az taka calkiem sucha jezd.a czasem widac te machine ciupke wczesniej niewiem dlaczego :)))))))
  Tu mozna jechac for hours I tylko kukurydza wszedzie rosnie in some state’s
  :))))))
  :))))))))))
  :))))))))))))))))

 37. Polel pisze:

  Ewula:))))
  Profesore odwala na MAX
  Note walnal znowu i broni ZBOKOW
  LGBT bankowo Echosores ciupke wiecej jak ciupke sie hiba podoba LOL
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))

 38. E.B pisze:

  Polel

  Byłam tam i jest to co zawsze.
  Pan Krzysztof kompletnie nie ogarnia istoty czasu, w jakim teraz żyjemy. Został mentalnie w latach 60-tych i 70-tych, kiedy to pewien luz i szampańskie zabawy były swoistym protestem przeciw szarości i zakłamaniu komuny.

  W większości ludzie z tego wyszli, ale nasz Profesore tam pozostał i przykłada miarkę tamtych czasów do obecnych.

  Nie mam już siły prowadzić z Nim dyskusji. Może Tobie się coś uda, choć wątpię. Dzisiaj Ci odpowiedział, ale jakże oficjalnie :)).

  Ale blogerom spodobało się to, co napisałeś :).

  Szkoda Go, bo marnuje swój potencjał i afirmuje postawy, które niczemu dobremu nie służą. Jeszcze jeden zagubiony w świecie.

  🙂

 39. Polel pisze:

  Ewciu :)))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO hiba nieuwierzysz
  Profesore Polela zbanowal
  LOL :))))))))
  Echosores can’t handle pressure
  Pekl bidulek jak banka mydlana
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Ciupke wiecej jak ciupke maly gosc
  :))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 40. Polel pisze:

  Ewciu Jak se przeczytasz to co Polel pisal
  To ostatnie
  To zrob delete tegoooo komenta please
  To tylko Tobie powinno byc pisane
  Polel zapomnial sie ze pisze a kazdy moze to czytac
  Twoja nota to mozesz delete ja niemoge
  Zrob to Ewa delete please

 41. Polel pisze:

  Strasznie duzo gwiazd jest widac na niebie
  Tu niema swiatel prawie
  Zimno jest ksiezyca i clouds niema
  Dlatego tak pieknie oswietlone gwiazdami tam w gorze tej nocy jezd
  Herbatke se tera pije taka z miodzikiem prawdziwym co real bez obrabiania jezd no i z cytrynka tak po Polsku style
  :))))))))))))))))
  Pi-eSy To foto co mialem Tobie Ewa mejlem wyslac to wysle ci ALE nieteraz jeszcze bo dalej nosa wsadzaja te stare dziadki from old Polish komuna school tam bedzie mieli zapowiedziane zeby zostawili to i dali Tobie spokoj
  Nieposluchali i teraz this old idiots will receive costly and painful penalty for it for sure.
  NO-BO bankowo porzadek jakis musi byc!!!!!

 42. E.B pisze:

  Polel

  Romantyk z Ciebie : ). Ale takie miejsce z dala od miejskiego gwaru, to miejsce prawdziwe. Tu można usłyszeć własne myśli. I poczuć jak małym pyłkiem jesteśmy.

  Ja tak bardzo też lubiłam jeździć w Bieszczady. To podobne miejsce.

  Polel, skasowałam ten koment. Ale chyba coś się u Ciebie zmieniło. Jesteś chyba już na innej drodze….

  Te okolice Missisipi jakoś mi do Ciebie pasują. Jakbyś do nich należał….
  Każdy ma swoje miejsce. Zobaczymy :).
  No to masz piosenkę:

  .

  Ja też czasem zapominam, że forum jest dostępne dla wszystkich i piszę jak w osobistym liście. Ale to jest też urok blogosfery, że tak się dzielimy sobą….

  A myślisz, że te dziady interesują się mną? To tylko chyba na złość Tobie…

  PS

  Profesore już przechodzi sam siebie. Potraktował Cię poważnie :)). Jak widać jesteś niebezpieczny ze swoimi przemyśleniami….. :)))
  No, ale żeby zaraz ban… :)))
  Tadeusza też zbanował :). Widać nie przepada za PTowcami.

 43. Polel pisze:

  Thanks Ewciu:)))))
  NO-BO bankowo jezd bez tego komenta ciupke lepiej
  Niechce mi sie czytac opinions from other people
  Co by pisali o tym moze co niejezd bankowo dla nich biznez what so ever!!!!!!!!!

 44. E.B pisze:

  Polel

  Twoi BB mieli akcję w Syrii. Gratuluję. Ale robota paskudna.

  PS

  Dzisiaj się dowiedziałam, że nasz Echosore zbanował też Beretkę, sympatię Fatamorgana :). Jesteś więc w dobrym towarzystwie 🙂
  Na wszelki wypadek zbanowałam się sama :).

 45. Polel pisze:

  Hi Ewciu :))))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO szczena Polelkowi opadla do pasa
  Dawaj juice details :)))))))))
  Jaka sympatia LOL
  Kto jezd Beretta???????????
  Bankowo Kaska Fatkowi tera ciupke wiecej jak ciupke dowali haha haha
  NO-a z Kaska to niejezd easy
  LOL :)))))))
  Nerwista jezd na MAX
  NO-TO sie hiba bedzie Fatek pocil Tera
  LOL
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 46. Polel pisze:

  About Syria
  Ewciu :))))))))
  Jak BB cosik se robia
  NO-TO bankowo media niewiedza
  Niewiedza !!!!!!!!!!!!
  Nikt nic niewie
  NO-BO nas wogole NIEMA
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))

 47. Polel pisze:

  About ProfesoreEchosore
  Walic secure secretos
  NO-JAK jezd o Echosores
  :))))))))
  True story is ussaly very simple
  In most cases is all about money
  Corcia chce $ bo tak…..
  Tatulo jak ma jedna corcie
  NO-TO bankowo da
  NO-BO jak nieda
  NO-TO nima od corci znaku zycia
  NO-ALE z Polska emerytura ciupke wiecej Jak ciupke zamalo jezd…..
  NO-Zeby dawac
  NO-TO trza zarobic ciupke na czym sie da
  Wali zasady i re noty ciupke kasy zarabia i wszystko corci daje
  NO-BO Sam i stary jezd i tylko corcie ma Ewciu
  Sad but so typical and so true is Profesore story
  Finito!!!!!!!!

 48. Polel pisze:

  Ewciu:))))
  Bonus moment and koment tera
  Normalnie i wogole
  NO-TO Supero jezd to new little Salonisko
  Komenty bankowo Fajowo tera mozna walic ile sie chce nima juz problemo
  Quintessence of above comment
  NIMA Tadeo
  NO-i Tera Polel
  NIMA z dawaniem kontow problemo
  :)))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))

 49. Polel pisze:

  Primo sorto addition to above truths
  :)))))))))))
  Dopuscic chlopa do kompa
  NO-TO bankowo cosik zara popsuje
  Komp to nie mlotek jezd
  LOL
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 50. E.B pisze:

  Polel

  Beretka to wspaniała blogerka Salonu i kiedyś, przy okazji tępienia pomysłów pana Krzysztofa, zetknęli się na blogach. Fatamorgan nawet napisał notkę dla Beretki, ale jakoś zniknęła :).
  Kasia nie musi się niepokoić, to tylko blogowe zauroczenie :).
  Sama lubię i bardzo cenię Beretkę. Ona pisze na blogu:

  https://www.salon24.pl/u/beret-w-akcji2/

  A jeśli chcesz poznać nasze rozmowy, tzn. Beretki, Fatamorgana i moje, to zerknij tu:

  https://www.salon24.pl/u/e-b/972263,komentarz-tygodnia-witolda-gadowskiego-24-07-2019

  i tu:

  https://www.salon24.pl/u/e-b/976025,prawica-lewica

  Jest tam też o Tobie : ).

  O BB to już nie będę się wymądrzać, bo tego zwyczajnie nie ogarniam :).

  Nie wiem czy taka jest prawda o Profesore, ale pisze jak na zamówienie.

  Cieszę się, że już nie masz problemów z komentowaniem
  PT jest właściwie teraz nasz :)).
  Się porobiło :))))

  🙂

 51. Polel pisze:

  Ewcia:))))
  Bankowo sie porobilo
  LOL :)))
  Normalnie i wogole na MAX
  I can’t understand why but on the other hand I don’t care at all :)))))))
  NO-BO hiba :)))))
  Most of the times anyway
  Nudno bylo na MAX
  Z nimi wszytkiemi haha haha
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))

 52. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)))))))))))))
  Czytam se Tera
  Walneliscie tam komenty
  Bomby same:)))))))))
  Normalnie i wogole super
  Like a good novel :))))))
  Lubie to:))))))))))))

 53. Polel pisze:

  Tak o Polelu
  Normalnie i wogole to nieprawda jezd
  Kasce sie bankowo by sie oberwalo od Polela ciupke
  NO-ALE ONA bankowo oddac moze
  NO-TO hiba lepiej niezaczynac
  NO-BO Kaska ciupke wiecej jak ciupke nerwista taka jakasik jezd
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Supero w Polsce bylo na MAX
  :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy#2 NO-a co im Polel mial kupic????
  Farm tractor????????????

 54. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Looknij ciupke na smietnisko Prodesore6
  Normalnie i wogole
  NO-TO Echosores juz wszystkich banuje
  Jak lecii LOL :)))
  Bankowo hiba CIEBIE tez by zbanowal
  NO-JAK bys sie sama niezbanowala
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))))

 55. Polel pisze:

  Polel se lookuje na ProfesoreEchosore
  Checking that smieciowisko from time to time beucouze I want to know
  How low he can and will go?
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))))

 56. E.B pisze:

  Polel

  Wcale tu nie było nudno. Czasem trochę nawet zbyt napastliwie. Ale ludzie się jakoś poobrażali czy cuś i poszli sobie.
  Co będzie dalej z PT, nie wiem….

  Oj Ty Farmerze : ))). Pewnie, że lepsze gry wojenne :). Te dzieciaki to zapewne lubią wujka Polela:))

  No i sam widzisz, że Beretka jest warta rozmowy :). Ale ostatnio coś zamilkła.

  Zajrzałam do pana Krzysztofa i lepiej, że się sama zbanowałam, bo pan Krzysztof, mimo całej deklarowanej sympatii dla mnie, chyba by nie zdzierżył i wywalił mnie profilaktycznie.
  Po starej znajomości lepiej nic nie mówić. Milczenie jest złotem….

 57. Polel pisze:

  Ewcia:)))
  Bankowo !!!!!!
  NO-ZE wujek Polel totally rules
  NO-BO tak ma byc :))))))
  Pi-eSy Farmera to hiba z Polela niebedzie
  Pi-eSy#2 Jak jezd z Echosores walnalem
  Pi-eSy#3 Poobrazali sie ciupke
  NO-BO nie zablysli na MAX
  Egos byly ciupke wiecej jak ciupke
  Hiba wieksze od little owners
  :)))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 58. Polel pisze:

  Ewciu:)
  One more thing
  Fatkowe kazali powiedziec Tobie Hello
  Jezdem tera u nich w domu
  Tym permanent :))))
  Fatek nawet z studio wybyl na ciupke
  NO-Zeby we ciupke z Polelem pogadac
  :)))))))))))
  :)))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Fatek ma big problem is
  NO-BO 3 employees mu se poszli
  Zalozyli se biznez i poszli se of Fatka
  NO-i Tera Fatek ujajony jezd I siedzi w pracy od rana do ….rana sometimes
  New employees znalesc do tej pracy ciupke wiecej Jak ciupke jezd!!!!!!!!!

 59. Polel pisze:

  Hard jezd znalesc new people Fatkowi
  Extra hard!!!!!!!!!!!!
  NO-BO to musza byc very sharp minds
  With right kind of knowledge and degrees

 60. E.B pisze:

  Polel

  Pozdrowienia dla Kasi i Fatamorgana : ).
  Współczuję Mu bardzo.
  Ale w końcu jakoś sobie poradzi. Tak całkiem sam to chyba nie jest?

  No, tak. Lotnika przerobić na bardziej przyziemne zajęcie to jest chyba trudno :)).

  Wyobraź sobie, że też będę miała w rodzinie lotnika. Trochę dalszej rodzinie, ale zawsze :). Właśnie się dowiedziałam.
  Młody chłopak rozpoczął studia na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i marzy o pracy w LOT.
  Bardzo fajny młody człowiek. Typowy lotnik – zalotnik :))).
  Lotników jeszcze w rodzinie nie mieliśmy.

  A Ty doceniaj swoich Przyjaciół. To rzadkość dzisiaj. Są dla Ciebie więcej jak rodzina.

  Posłuchaj w wolnej chwili nagrania rozmowy z Leszkiem Misiakiem o Smoleńsku. Ostatnia notka.

  🙂

 61. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Bankowo doceniam
  Na MAX!!!!!!!
  Always!!!!!!!!!!!!
  Fatkowe to sa the best!!!!!!!!!!
  Polel knows how lucky he is to have them for a BEST FRIEND’S
  Fatkowi Polel and not only Polel owns a life
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  What Fatek DID for Polel and my Brothers
  NO-TO maybe ONE in a Billion would be willing to do for a friend Ewa
  That is why WE always will be willing do do WHATEVER for Fatek and Fatkowa Familia
  Always!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Polel can’t help much with Fatek problemos right now beucouze of lock of experience in this kind of work :((((((((
  but Fatek is not like totally alone…..all others employees are with him and behind him all the way BIG TIME !!!!!!!!

 62. E.B pisze:

  Polel

  No, wiem, wiem, że macie różne zawody i nie możesz Mu pomóc. Ale przecież wspierasz Go w inny sposób.
  W końcu z tego wybrnie. Czasem mamy pod górkę i trzeba na nią wejść, a potem to już z górki… :))
  Trzymam za Niego i pozdrów Go serdecznie.

  U nas dzisiaj Dzień Pamięci o naszych Zmarłych. Czy w USA też tak jest?

 63. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  No :((((((
  Takich swiat to tu NIMA
  :((((((
  Only Catholics are celebrating
  Not even close to Polskie swieto
  Not even close!!!!!!!!!!!!!

 64. E.B pisze:

  Polel

  No, to masz namiastkę tych polskich świąt:

  .

 65. E.B pisze:

  Polel

  Zablokowano mi możliwość komentowania na S24.

 66. E.B pisze:

  OOO, już mnie odblokowano : ).

 67. Polel pisze:

  Hi Ewa:)
  Normalnie i wogole
  Thanks!!!!!!
  NO-BO video is bankowo primo sorto
  Big time!!!!!
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))
  Pi-eSy Note na Old Salonisku walnelas Supero
  NO-ALE no-one want to know ……
  Sad reality Ewcia
  Very sad!!!!!!!!!!!!!!
  Why is another problemo
  Maybe Polish people’s want to live in a total lies
  Because is little easier that way……
  Pi-eSy#2 That was very inresting and importante to see WHO was trying desperately to change the subjects!!!!!!!!!!!!!!
  Just take a look and you will know WHO have a ongoing interest with promoting all this lies about Smolensk
  From all sites of this big schema!!!!!!!!#!

 68. Polel pisze:

  Erica
  Take notice of one more thing
  Very importante !!!!!!!!
  Should be clear by now for anyone with a half of brain
  Fatek and ONLY FATEK !!!!!! was always right all along with one thing
  They all been blocking TOGETHER in Polish Parlament that Sejnowa Komisja Sledcza
  For a simple reason
  They been ALL involved in this massacre
  ALL of them including PiS people from the TOP
  Actios are always speaking louder than words
  Yes is that simple!!!!!!!!!!!

 69. Polel pisze:

  Ewciu:)))))
  Polel is bankowo
  Sorry
  NO-For calling you Erica
  :))))))))))))))

 70. E.B pisze:

  Polel

  Erica…….. Ładne imię : ))).

  A co Smoleńska, to już chyba wszystko jest wiadome. Również to, dlaczego nie jest ujawniany.

  Dlatego napisałam o pamięci, bo jak na razie nic więcej Im dać nie możemy.

  Ja mam jasność co do Smoleńska, Ty też, ale nic więcej nie zrobimy.

  Zebrało się pod moją notką towarzystwo, które wciąż ze sobą się kłóci. Nie mam siły spierać się z nimi i nie ma to sensu. Oni tak będą do końca świata…..

  Nie zgadzam się tylko z Tobą w jednej sprawie. Oskarżania JK.

 71. Polel pisze:

  Ewciu!!!!!!!!!!!!!!
  You can have different opinion about it
  Bankowo is your right to have your own opinion
  However Ewciu not even you you can’t dispute the facts!!!!!!!!!
  That is all what Polel will say about it!!!!!
  Finito!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Polel like name Ewa much better
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))
  Not only for beeing first

 72. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Normalnie i wogole
  Bankowo ciupke wiecej jak ciupke
  Differently we see Skrzatka games and role
  NO-ALE can’t be otherwise taking to consideration different levels of our knowledge
  NO-BO Polel knows a lot!!!!!!!!!!!!
  NO-TO niepakuj sie do tej szafki
  NO-BO bankowo do dupy bedzie
  NO-JAK tam se wleziesz
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))

 73. E.B pisze:

  Polel : ))

  Nie pogadamy o tym, bo Ty coś wiesz, a ja nie.

  Zawiodłam się już parę razy na ludziach, ale jakoś nie mogę uwierzyć w złe intencje JK.

  Polityka jest brudna, ale istotny jest cel. I często uświęca środki, czy nam się to podoba, czy nie.

  Oczywiście nie wszystko mi się podoba w rządzie PiSu. Ale idą do przodu, wolno i po grudach, ale idą.

  I nie ma żadnej poważnej alternatywy. Dlatego ich wspieram. Trudno siedzieć z boku.

  A co Ty byś zrobił? Tu i teraz?

 74. Polel pisze:

  Hi Ewcia:)
  Normalnie i wogole
  NO-TO Supero ze w szafke nie wlazlas
  :)))))))
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  Plus na MAX !!!!!!!!!!
  Ewciu wez se kiedys kartke
  NO-i daj na Google Skrzatka images
  NO-TAK starting from last say 1980
  Dawaj kreseczki ZA kazdym razem
  NO-JAK Skrzatka zobaczysz na foto
  Razem like only a very good friends fotos se wala z najwiekszymi Polish Mafiozos from todays Polish POLITICAL OPPOSITION
  FINITO !!!!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Make sure to pick a very large sheet of paper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  NO-ZEBY ci Ewcia miejsca nie braklo

 75. E.B pisze:

  Polel

  Dzięki, że mnie za bardzo nie napastujesz :)).

  Z Fatamorganem poszło mi gorzej. Dość długo potem się nie odzywał :).

  Polel, tu nie ma kogo popierać. Narodowcy to głupki, z Korwinem mi już dawno nie po drodze. Braun to margines. Zresztą nie wiem co tam z Niego wyskoczy.
  Zostaje PiS i JK. Taki jaki jest, na który choć trochę można wpływać.

  Będzie problem z wyborami prezydenta. Zresztą u Was też. Może być różnie.
  Należy się cieszyć, że popaprańcy nie doszli do władzy.

  A teraz jest zadyma z Marszem Niepodległości. Zobacz co na Salonie wypisuje bloger @Pogodny.
  No i co można zrobić z takimi głuptakami?

 76. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  NO-CO TY
  Polel i napastowywowanie
  Bankowo hiba nie :)))))))))
  NO-ALE z tym problemo
  NO-ZE niemacie na kogo glosowac
  NO-TO nie do Polela
  Ciupke wiecej jak ciupke Polel ZA mlody jezd
  NO-BO Polela to nie bylo
  NO-JAK zescie she tak Komuna pozbywali
  NO-ZE 30 years past !!!!!!!!!!
  NO-a RED MAFIOSOS.still rule Poland na MAX
  Finito!!!!!!!!!!

 77. Polel pisze:

  Normalnie i wogole
  NO-TO bankowo jakiemusik dziadkowi
  Polel hiba na nerwa ciupke idzie
  NO-BO Polelkowi face new walnal
  LOL :))))))))))))
  Pi-eSy Wal sie Grampha na MAX
  :)))))))
  :)))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 78. E.B pisze:

  Polel

  OOO, już zniknąłeś! A taki byłeś śliczny :))). Trochę co prawda zezowaty, ale nic to. I tak Cię lubię :).
  Ale niewątpliwie komuś nadepnąłeś na odcisk :)).

  Nie zasłaniaj się tak swoją młodością. Wiesz przecież, że grzechy przodków spadają na następne pokolenia. A Ty przecież jesteś Polakiem, choć z amerykańskim paszportem :).

  No, ale na osłodę przesyłam Ci Najlepsze Życzenia z okazji naszego Święta Niepodległości. I tę piosenkę żołnierską, tak niezwykle związaną z tym Świętem. Nie mogłam się powstrzymać, bo bardzo ją lubię:

  .

 79. Anonim pisze:

  Generał Józef Haller:

 80. E.B pisze:

  @Anonim

  Dziękuję. Tego brakowało.

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi