Przejdź do paska narzędzi

Generał Haller i Błękitna Armia

Józef Haller von Hallenburg urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach koło Krakowa. Był potomkiem Jana Hallera, właściciela pierwszej w Polsce oficyny wydawniczej i synem arystokraty Henryka Hallera von Hallenburga, uczestnika powstania styczniowego. Ukończył niemieckie gimnazjum we Lwowie i Niższą Szkołę Realną w Koszycach, a następnie renomowaną Wyższą Szkołę Realną w Hranicach na Morawach i wydział artylerii wiedeńskiej Akademii Technicznej. Po ukończeniu studiów otrzymał nominację na stopień podporucznika i rozpoczął służbę w austriackim wojsku w 11. Pułku Artylerii we Lwowie, którą pełnił do 1910 roku. Zdobytą wiedzę wojskową, talent organizacyjny i pedagogiczny wykorzystał do szkolenia militarnego drużyn Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej młodzież ta zasilała szeregi powstających polskich formacji wojskowych. Haller był współtwórcą i dowódcą II Brygady Legionów Polskich. Walczył z Rosją przy boku Austrii wiążąc nadzieje na odzyskanie niepodległości z rozgromieniem Rosji. Przełomowym wydarzeniem w dziejach tej Brygady było przebicie się przez pasmo Gorganów w Karpatach Wschodnich i oczyszczenie z Rosjan doliny rzeki Bystrzycy. Polacy, w rekordowym terminie czterech dni i nocy zbudowali drogę przez przełęcz Rogodze oraz przeprowadzili przez góry konnicę, artylerię i tabory. Na przełęczy tej, nazywanej do dziś Drogą Legionów (Przełęczą Legionów), żołnierze polscy wznieśli krzyż, na którym legionista Adam Szania wyrył bagnetem napis:

Młodzieży polska, patrz na ten krzyż,

Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż,

Przechodząc góry, doliny i zwały,

Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały.

Współpraca z Austrią skończyła się, kiedy 9 lutego 1918 r. Austria i Niemcy zawarły z Ukrainą traktat przyznający jej Chełmszczyznę i część Podlasia. Polacy uznali to za zdradę i w Rarańczy przebili się przez front i przeszli na stronę rosyjską, łącząc się z II Korpusem Polskim w Rumunii. 28 marca 1918 r, Haller został mianowany generałem i został dowódcą II Korpusu. Po przemieszczeniu się na Ukrainę doszło do walki z przeważającymi siłami niemieckimi pod Kaniowem. Część żołnierzy Hallera dostała się do niewoli, a część (1500-2000) razem z Hallerem zbiegła do Murmańska i Kubania, wstępując do powstającego tam Wojska Polskiego. Walka II Korpusu Polskiego z Niemcami w Kaniowie, tak jak i jego walka z Austriakami w Rarańczy miała duże znaczenie propagandowe i rozsławiła gen. Józefa Hallera, jako bohatera spod Rarańczy i Kaniowa. 14 lipca 1918 r. gen. Haller przybył z Murmańska do Francji i tu losy jego splotły się z historią Błękitnej Armii. Roman Dmowski powiedział wtedy, że „Haller spadł nam jak z nieba”. Armia Polska we Francji, na której utworzenie Francja wyraziła zgodę 4 czerwca 1917 roku, nie miała bowiem zdolnego, owianego legendą sławy polskiego dowódcy.

Już od początku wojny Polacy przebywający we Francji chcieli stworzyć niezależną formację wojskową pod polskim sztandarem. W 1914 roku powstał oddział „Bajończyków” , ale wbrew polskim nadziejom został on włączony do Legii Cudzoziemskiej i zdziesiątkowany w walkach. Francja nie chciała drażnić Rosji, z którą była w sojuszu, polską armią o aspiracjach niepodległościowych. Sytuacja zmieniła się, gdy cesarze Niemiec i Austro-Węgier wydali Akt z 5 listopada 1916 roku, powołujący do życia Królestwo Polskie. U podstaw ich decyzji nie leżała realna chęć pomocy Polakom, lecz zamiar pozyskania nowego rekruta dla wykrwawiającej się coraz bardziej na frontach armii. Po wybuchu rewolucji lutowej i obaleniu caratu, w Rosji pojawiły się również nowe obietnice dla Polaków. Za odbudową niepodległej Polski opowiedział się także Woodrow Wilson, prezydent USA, w orędziu ze stycznia 1917 roku. Wobec tych faktów Francja opowiedziała się również za niepodległym państwem polskim, dekretem powołującym utworzenie Armii Polskiej we Francji, mającej walczyć pod polskim sztandarem. Wystawienie i uzbrojenie Armii Polskiej miał zapewnić rząd francuski. Ze względu na kolor mundurów nazywano ją Błękitną Armią. Armia miała składać się wyłącznie z ochotników. Byli to żołnierze walczący w armii francuskiej, ochotnicy z Anglii, Holandii, polscy żołnierze rosyjskich korpusów walczących we Francji i Grecji, a później również polscy jeńcy z armii państw centralnych w liczbie 38 tysięcy. Do Ameryki wyjechała Polska Misja Wojskowa, powołana przez Romana Dmowskiego, przywódcy Komitetu Narodowego Polskiego, której celem było zachęcenie Polaków w USA i Kanadzie do wstąpienia do Armii Polskiej. Przedstawicielem Polskiej Misji Wojskowej był Ignacy Paderewski, którego działania zaowocowały powstaniem dwóch szkoleniowych obozów wojskowych dla rekrutów, na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Do Błękitnej Armii wstąpiło około 27 tysięcy Polaków, ale także byli to obcokrajowcy, jak Indianin Jack Wheelbarrow z plemienia Siuksów, który chciał służyć w naszej armii ze względu na pamięć o Kościuszce. Zginął w walkach z Niemcami. Szeregi Błękitnej Armii zasilili również polscy jeńcy z Włoch, w liczbie 20 tysięcy, z obozów koło Neapolu i Turynu, którzy znaleźli się we Włoszech po przystąpieniu Włoch do wojny po stronie Ententy. Liczebność Błękitnej Armii zaczęła gwałtownie wzrastać i w 1919 roku wynosiła 70 tysięcy. Była bardzo dobrze uzbrojona w nowoczesną broń, również w czołgi (120) i samoloty (98). Latem i jesienią 1918 roku nowo utworzone polskie oddziały wzięły udział w walkach z Niemcami w Wogezach i Szampanii. Walka u boku aliantów postawiła Polskę w szeregach zwycięskiej koalicji i umocniła jej pozycję podczas powojennych rokowań pokojowych .

4 października 1918 roku gen. Haller przejął dowództwo Błękitnej Armii po francuskim generale Archinard. Rozkazom generała podporządkowano również polskie formacje w Rosji, gen. Żeligowskiego i mjr Czumy. Wraz z wyposażeniem została przerzucona do Polski transportem kolejowym od kwietnia do czerwca 1919 roku. Gen. Haller jechał w pierwszym transporcie i 20 kwietnia zostali oficjalnie powitani w Ostrowie Wlkp. a później w Warszawie. Jak pisał generał w swoich pamiętnikach – żołnierze całowali ziemię polską. Błękitna Armia stała się najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną częścią tworzącego się wojska polskiego a generał podporządkował się Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Armia już w maju wzięła udział w walkach na Ukrainie, następnie została skierowana na Śląsk, którego strzegła przed agresją ze strony Niemiec i Czech. W styczniu i lutym 1920 roku gen. Haller jako dowódca Frontu Pomorskiego przejmował z rąk niemieckich Pomorze i dokonał symbolicznych Zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku. Latem 1920 roku, gdy wojska rosyjskie zbliżały się do Warszawy został Przewodniczą¬cym Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa w Warszawie. Powo¬łał do życia i przeszkolił Armię Ochotniczą, liczącą ponad sto tysięcy żołnierzy, którymi była głównie młodzież. W sierpniu 1920 roku Józef Piłsudski mianował go dowódcą Frontu Północno-Wschodniego, rozciągającego się od Płocka, przez przedpola Warszawy, Mińsk aż po Puławy. Zjawiał się na pierwszych liniach frontu i dodawał otuchy żołnierzom. Bardzo ważna była też demonstracyjna religijność Hallera, czym dawał przykład żoł¬nierzom. Miał wielkie zasługi w zwycięstwie nad bolszewikami. Od stycznia 1921 roku był Generalnym Inspektorem Artylerii z roczną przerwą miedzy listopadem 1922r a październikiem 1923r. kiedy pełnił funkcję posła do Sejmu z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Aktywnie działał w PCK, Związku Hallerczyków, Sodalicji, Akcji Katolickiej oraz ZHP. W czasie zamachu majowego opowiedział się po stronie rządu i 16 czerwca został zwolniony ze stanowiska i przeniesiony w stan spoczynku. Prowadził gospodarstwo na Pomorzu w Gorzuchowie, a w 1937 roku został prezesem Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy. W sierpniu 1939 roku przedostał się prze Rumunię i Jugosławię do Francji i został ministrem bez teki w rządzie gen. Sikorskiego. Od końca grudnia 1939 roku do maja 1940 roku przebywał w USA i Kanadzie agitując Polonię do wstępowania w szeregi tworzącej się we Francji Armii Polskiej. Po klęsce Francji przedostał się w do Anglii i w gabinecie gen. Sikorskiego pełnił funkcję kierownika działu oświaty. Po śmierci generała podał się do dymisji pozostając do dyspozycji Naczelnego Wodza do 1947 roku. Po wojnie zamieszkał w Londynie, aktywnie uczestnicząc w emigracyjnym życiu politycznym. Zmarł w Londynie 4 czerwca 1960 roku i został pochowany na cmentarzu w Gunnersbury. W 1993r szczątki generała powróciły do Polski i zostały złożone w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Agnieszki w Krakowie. Odznaczony był Orderem Orła Białego, Virtuti Military V kl. i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Mimo upływu lat postać gen. Hallera i historia Błękitnej Armii są wciąż za mało znane. W Polsce pod sowieckim panowaniem był zakaz popularyzowania tego bohatera. Dopiero po sierpniu 1980 roku nastąpił renesans zainteresowania generałem i jego żołnierzami. Dzisiaj jest wiele ulic i szkół jego imienia, ufundowano tablice pamiątkowe, zadbano o miejsca związane z jego życiem. W Jurczycach odbudowano dworek Hallerów, a w pobliskiej szkole jest Izba Pamięci Hallerów i Hallerczyków. Na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem w porcie puckim jest symboliczny słupek „zaślubinowy” i obok pomnik gen. Hallera wzniesiony w 2002 roku. W kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie jest jego sarkofag, a w pomieszczeniach przykościelnych zebrane pamiątki po nim.

Sztandar Hallerczyków znajduje się na Jasnej Górze. W Warszawie przy Al. Wojska Polskiego znajduje się pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej ufundowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej i amerykańską Polonię w 1998 roku. W siedzibie tego Stowarzyszenia (SWAP) w Nowym Jorku, które bardzo prężnie działa do dzisiaj, istnieje Muzeum Tradycji Oręża Polskiego, dokumentujące udział polskich żołnierzy w walkach I i II wojny światowej.

Gen. Haller jest wzorem bohatera narodowego Polski o nieskazitelnej przeszłości i wielkich zasługach dla swojego kraju. Jego działalność miała również duże znaczenie międzynarodowe. Hołdował hasłu z krzyża na Przełęczy Legionów: Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały, a po odzyskaniu niepodległości: Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały. Wyznawał zasadę, że wola narodu jest jego prawem i nigdy się temu nie sprzeniewierzył.

Może Ci się również spodoba

168 komentarzy

 1. E.B pisze:

  Notka na ciszę wyborczą i kolejną rocznicę 11 listopada.

 2. Polel pisze:

  Hi:))))
  Super sprawa z ta Blekitna Armia
  NO-BO ciupke mall Polel o tym wiedzial
  Fajowo napisalas Ewe
  Dobrze piszesz re noty :))))))
  You must really like story about history :))))))))
  Lubie to :)))))))))))))))))))))

 3. Polel pisze:

  ALE walnalem se primo foto just uno momento before ….
  Movie ci super na MAX :)))))))))))))
  Moon ….full moon shining blast of light true small clouds taken next to branches of the cedar 🌳
  Fatek bankowo ma Twojego Mejia Ewcia
  Jutro wezme i wysle Ci to foto :))))))))))))))))))))

 4. Polel pisze:

  NO-BO tak normalnie i vwogole
  NO-TO siedze se u Fatka ciupke
  NO tak ciupke juz wiecej
  NO- Jak ciupke dluzej jak 2 weeks :)))))))))))
  Sadze im drzewka i krzaczki i cebulki na kwiatki co hiba musowo teraz wkopac jezd i se na rybki jezdze ciupke i tak se wogole ciupke jade to ciupke nad Mississippi River no i do Iowa I do lasu tez :))))))))))))))))))))))))))
  Fajowo jezd na MAX :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
  :)))))))
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 5. Tadeusz_K pisze:

  @Polel
  #Sadze im drzewka i krzaczki i cebulki na kwiatki – Fajowo jezd na MAX.#

  No!, i to jest najbardziej fajowe!
  Jestem pod wrażeniem Polel.
  🙂
  Na Max…co nie?
  Haj-Polel.
  ps.
  sorki -zmykam.

 6. Polel pisze:

  Hi Tadeo:)))
  Normalnie i wogole
  NO-TO hiba lepiej head
  NO-ZE jezdes ciupke tylko pod wrazeniem
  NO-ALE hiba nie pod wplywem alcohol and or drugs …..
  LOL
  :)))
  :)))))))
  :))))))))))))

 7. E.B pisze:

  Hej, Polel : )

  W szkole nie lubiłam historii. Być może czułam ten fałsz, z jakim nam usiłowano wmówić sowiecką wersję polskiej historii. Bo przecież prawdy o nas tam nie było.

  Dopiero teraz, od paru lat, odkrywam historię na nowo. I muszę stwierdzić, że ja tej polskiej historii, prawdziwej, to tak naprawdę nie znam.
  Uczę się więc jej na nowo i przy okazji o tym piszę. Przypuszczam, że takim laikiem historycznym jest bardzo wielu z nas, a więc uczmy się razem.

  Historii gen. Hallera i Błękitnej Armii nie znałam. Oczywiście słyszałam, że była, że były zaślubiny z morzem, że powstała we Francji, ale to wszystko. Spróbowałam więc chociaż trochę się dowiedzieć. I tak powstała notka.

  Nie mam za wiele czasu na pisanie, a tematów jest całe morze, albo i ocean… :). Życia mi nie starczy :).
  Ja, te moje historyczne notki zamieszczam w naszej parafialnej gazetce, a więc trochę ludzi przeczyta.
  A więc jak widzisz, robię na polu polityki historycznej :)).

  Ty masz w tej chwili inne poletko, bardzo przyjemne. Taki relaks z przyrodą to cudowna rzecz.
  Fatamorgan bardzo tęsknił za Twoją pomocą na działce w górach. No i się doczekał :).
  Fatamorgan ma oczywiście mojego maila. Czasem coś tam sobie piszemy. Będę na niego zaglądać. Chętnie Cię zobaczę :).

  O powyborczych refleksjach jeszcze napiszę. Jak mi złość przejdzie.

  Pozdr

 8. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)))))))
  No Fajowo tu se mam :)))))))
  Fatkowe w weekend przyjada
  To wtedy wezme Mejia do CIEBIE
  Bylem se rano na breakfast co zawsze tam is a
  NO-i znowu kasy odemnie nie chca brac….
  NO- BO to blisko jezd w takim ciupiutkim miasteczku i tam sie people wszytkie znaja no to wiedza ze Polel ciupke walczy…
  NO-TO Polelkowi wala few eggs more on skillet and extra mushrooms and bacon to :)))))))))))
  :)))))))))))
  :)))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))

 9. Polel pisze:

  Tylko se Ewula niie mysl her as
  NO-ZE Polel na sepa chodzi tam as papusiac :))))
  Plamy niedaje bankowo :)))))
  Zostawiam twenty dla kelnerki typa
  NO-i wszyscy happy sa na MAX
  NO-BO kelnerki to wnuczka Owners jezd
  :)))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))
  Pi-eSy. To ZA tych people Ewciu leb ciupke Polel nadstawia from time to time
  NO-BO iktos musi i warto jezd

 10. E.B pisze:

  Polel

  Prowincjonalne małe miasteczka mają swój urok :). Wszyscy się znają, jak w rodzinie :).
  Dobre miejsce do życia.

  O,key, poczekam na Twojego maila. Ten moon w Twoich Bieszczadach mnie zaciekawił :).
  Kiedyś przesłałam Ci piosenkę o Bieszczadach. W takie miejsca się wraca.

  Posłuchaj w międzyczasie Gadowskiego. Zawsze na mnie dobrze działa.

  A ten „łeb” to trzeba wciąż nadstawiać?

 11. Polel pisze:

  Ewciu:))))
  Bieszczady to Fatka sa LOL
  Polel jezd tu gosciem tylko :))))))
  NO-ALE i tak jezd Supero :)))))))))))))
  Lubie tu se byc na MAX!!!!!!!!
  Pi-eSy Bargosik wynajal caly Polela domek na ciupke dluzej ……
  NO- TO nie chce tym people siedziec nad glowami no kupe kasy placa i nie pasuje ciupke zeby Polel tam se mieszkal.
  To sa Japanese people’s… very nice with big class and even bigger budget :))))))))

 12. Polel pisze:

  Ewula:)
  Takiego fun
  NO – Jak Polel bankowo mial z People co se w moim domku mieszkaja to hiba nikt niemial
  NO-BO Jak ich poznalem in person first time
  NO-TO se ciupke pogadalismy
  Fajowa atmosphere na MAX :)))))
  Oni perfecto in English z Polelem gadaja…..
  NO-ALE pomiedzy soba they use Japanese :)))))))
  Finale bylo funny na MAX
  NO-JAK zaczeli martwic sie ciupke wiecej Jak ciupke
  NO-ZE Landlord jezd i moze byc in apartment above the garages
  LOL
  Jak bys widziala ich faces and big eyes
  NO-JAK Polel started speaking to them using almost perfecto Japanese :)))))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))

 13. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  A leb bankowo nadstawiac ktosik musi
  NO-I padlo na Polela ZEBY to bylo hiba ON
  No problemo !!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Ewula hiba nagadalas do Echosores
  NO-ZE Polel lby czasem obcina ….
  NO-BO wpadlem se na Profesore blogowisko
  NO-ZEBY ciupke pogadac se z Maestro Intelecto
  NO-ALE sie hiba boi z Polelem gadac albo cosik in that style bo nawet na Hi od Polela ProfesoreEchosore nie odpowiedzial
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 14. E.B pisze:

  Polel

  Profesore Ci nie odpowie, bo jak pisze w swoim PS z hejterskimi komentarzami nie dyskutuje :).

  Przeczytałam co napisałeś w krótkich, żołnierskich słowach, z racją na wierzchu, ale do pana Krzysztofa to nie dotrze, bo On jest już taki skorupiak :).

  Próbowali inni, próbowałam ja, ale to jest bezskuteczne. Dałam więc sobie spokój i nawet teraz rzadko tam zaglądam, tak jak nie oglądam TV dla zdrowotności :)).

  Gdybyś się nie pochwalił, to przeoczyłabym i Twoją tam wizytę :)).

  Japończycy to mili ludzie. Jak przyjeżdżali do mojego Instytutu to bez przerwy się nam kłaniali :).
  No, ale jesteś znowu bez domu i co teraz zrobisz? Pewnie znowu pojedziesz w świat.
  Zdążyłeś się tak dobrze nauczyć japońskiego? To chyba bardzo trudne dla nas.
  Jak to się robi? 🙂

  A jak już znowu jesteś na Salonie, to polecam Ci notkę niezłego świra:

  https://www.salon24.pl/u/pawel-solski/994286,poczatek-konca

  Ja już nie wiem, co się dzieje z ludźmi. Tyle agresji i głupoty. Normalny świat się kończy : (

  A tak w ogóle to co się stało, że Cię odblokowali?

 15. Polel pisze:

  Ewciu :))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO TY Jak pytasz to pytasz :))))))
  From the last question jedziemy
  Sam sie odblokowalem
  NO-BO ciupke przegieli a Fatkiem
  NO-i time byl Polelowi pokazac kto co moze :))))))
  Drobnostka :)))))))))))))

 16. Polel pisze:

  O Ewula hahaha
  Jak by Polelkowi again poszli ram na nerw
  NO-TO.im Sallonisko Polel cale zblokuje na MAX
  NO-i bedzie po zabawie :))))))))))))))

 17. Polel pisze:

  Po Japonsku hiba tez bys sie Ewciu naumiala
  NO-JAK bys se ciupke in Japan pobyla
  2 years…that was Polels first base….

 18. Polel pisze:

  Ewciu:))))))
  Domek Polel bankowo ma supero
  Tu i tam :))))))))))))
  Tu Fatkowy
  NO-ALE tam Polelka domciu jezd
  Japanese multum $ placa
  Supero!!!!!!!!!!!!!!
  Bedzie na zaplacenie ZA domek na kupce ciupke wiecej :)))))))))))
  No problemo dla Polela jezd
  :))))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy CLEANING company Japanese order twice a week :)))))))))))))
  Hiba czystrzy domek Polela ciupke wiecej Jak ciupke po nich bedzie :))))))))))))))))

 19. Polel pisze:

  Normalnie i wogole Ewciu
  NO-TO about ProfesoreEchosore
  NO comments!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Stupid as only totally stupid can be
  Finito!!!!!!!!!

 20. Polel pisze:

  Ewciu:)
  Na moon hiba musisz poczekac
  NO-BO Fatka niema :(((
  Kaski tez niema
  Kaska tylko dzieci Polelkowi rano przywiozla
  ZA babysitter Polel ma byc
  NO do jutra wieczor jak je odwioze
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))
  Pi-eSy Tak se Polela traktuja
  LOL :))))))))))

 21. E.B pisze:

  Polel

  No to masz wesoło. A o maila się nie martw, co się odwlecze… : ).
  Widocznie Fatamorgan ma ważniejsze sprawy na głowie.

  First base, powiadasz. To znaczy, że tam Cię zrobili samurajem :).
  2 lata to rzeczywiście długo, ale żeby tak poznać trudny dla nas język, to trzeba się do tego przyłożyć.
  Fajnie, że tak dbają o Twój domek :).

  A wracając jeszcze do Profesore, to On czasami napisze coś z sensem, chociaż tak to przekaże, że nóż się w kieszeni otwiera.

  Racje ma w tym, że PiS zaniedbał starania o poparcie polskiej inteligencji. No i ta polska inteligencja, pożal się Boże, czuje się potraktowana po macoszemu.
  Telewizja Kurskiego to nie dla nich, bo to jakiś obciach.
  Podniesienie poziomu życia Polakom, zaniedbanym przez różne systemy, którzy nie umieli się przebić z różnych przyczyn, często nie zawinionych, to pisowski socjalizm, a więc wszelkie zło.
  No i w ogóle prowincja, zaścianek, klerykalizm, a tu świat szeroki, tolerancja, wolnomyślicielstwo itd. itp…….

  Jakoś do tych ludzi trzeba trafić, bo to zazwyczaj porządni ludzie i mogliby być wsparciem. Jeszcze jedno zadanie dla tego biednego PiSu, co to musi być olbrzymem i dźwigać na grzbiecie ten spadek po komunie, straszny spadek.

  W weekend wyborczy miałam spotkanie na Szlaku Orlich Gniazd z ludźmi, którzy byli moimi towarzyszami lat studenckich. Tworzyliśmy paczkę różnorodnych postaci, ale połączonych wspólnym spędzaniem wolnego czasu i znających się dobrze.
  Po studiach poszliśmy różnymi drogami, niektórzy emigrowali za chlebem i wolnością do Kanady i Francji. I właśnie wszyscy, po latach spotkaliśmy się, tak się złożyło.
  Polska inteligencja, również ta polonijna, której się całkiem powiodło w życiu.
  Ale na jedenaście osób, byłam jedyną, która głosowała na PiS. O stosunku do wiary nie wspomnę, bo prawie sami ateiści.
  I pytam się sama siebie, co się z nami stało? Dlaczego ta inteligencja jest taka płytka?
  I wtedy przychodzi mi na myśl pan Krzysztof.
  Jakaś reguła musi tu występować.

  Moje koleżeństwo z pracy, również polska inteligencja, to z małymi wyjątkami, też antypis, nawet ci, z którymi całe lata spędziłam w Solidarności.
  I znowu pytam się sama siebie, o co tu chodzi?

  Czy to ja się mylę, czy też może oni są jeszcze w połowie drogi?

  Jak myślisz Samuraju, kto ma rację?

  Tylko mi nie pisz, że jak się pytam to pytam :))).

 22. Polel pisze:

  Ewciu :)))
  Bankowo to nie TY sie mylisz
  For sure!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Wracam juz do Fatkowego domku
  Jutro ciupke wiecej napisze
  Pi-eSy#2 Ciupke wiecej jak ciupke se pada deszczyk tera
  NO-i ciupke do dupy pisac pod mostem se stojac
  NO- a Polel ma jeszcze tak ze 100 mil drogi do jechania on bike this tine

 23. E.B pisze:

  Polel

  Czy ja dobrze zrozumiałam? Wracasz rowerem ???

 24. Polel pisze:

  Ewciu:)))))))))
  Bankowo Polel jezd ciupke stukniety
  NO-ALE nie az tak LOL
  :)))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy Bike sie mowi na motorcycles :))))))
  Pi-eSy#2 Polel jezdzi na BMW motorku

 25. Polel pisze:

  Wzialem se motorek Ewciu
  NO-BO yesterday bylismy se w takim malym miasteczku co she Savanna nazywa na brzegu Mississippi River po stronie Illinois
  Normalnie i wogole Fajowo tam jezd
  Pojechalem po country road co ma take zakrety na MAX!!!!!!!!!!!
  NO-TO Tera bedzie Polelkowi percussion ciupke adrenaline pompowac na te 20 miles co re zakrety tam sa :))))))))))))
  NO- i droga jezd pod gorke albo z gorki I tak caly czas jezd :)))))))))))))))))
  Supero bedzie jazda na Polela motorku na MAX
  Lubie to!!!!!!!!!!!!
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))

 26. E.B pisze:

  Polel

  No to bankowo mnie uspokoiłeś :))). Byłam nieco zadziwiona : )).
  Ach, ten Wasz amerykański slang :)).

 27. E.B pisze:

  Może jednak nie szalej !!!!!
  Nie możesz żyć bez adrenaliny ????

 28. Polel pisze:

  Ewciu:)
  No niby Polel by moze i mogl
  NO-ALE bankowo hiba by wtedy bylo ciupke wiecej jak ciupke nudno
  :)))))))))
  :)))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 29. Polel pisze:

  Hi Ewciu:))))
  First try did not end up well :(((((
  Fajowo bylo …trasa Super
  NO-ALE mokro ciupke bo deszczyk se pada
  NO-i Polel skosil tak z 50 meters kukurydzy co przy drodze se rosla farmerowi :(((((((
  BM-ka cala ALE w blocks
  Polel caly w blocie i w ziemi tez :((((((((
  Kombinezon zdarty tak
  NO-ZE ze do wyrzucenia jezd
  Video z jazdy bede zaraz illegal
  NO- ZEBY wiedziec jaki Polel zrobil blad :(((((
  Czas byl hiba niezly do momento wylecenia z zakretu…..
  NO-ALE hiba zamokro na tej drodze co ma taki zwirek miejscami jezd :(((((((((_
  Do dupy ciupke jezd ALE jutro poprawie bankowo sie!!!!!!!!!!

 30. Polel pisze:

  Ciupke problemo jezd
  NO-BO gdzie Polel na tym zadupiu
  Nowy primo sotto kombinezon na motorek se kupi
  :((((((((
  NO gdzie ??????
  :(((((((((((

 31. Polel pisze:

  No more problemo Ewula:)))
  Kaska przywiezie today new gear
  Mieli w BMW dealers my size
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))
  Pi-eSy Prawdziwych przyjaciol poznaje sie bankowo jak sie jezd w big biedzie!!!!!!!!!!
  Fatek & Kaska totally rules!!!!!!!
  They are the BEST!!!!!!!!!!!!!!!
  Big time!!!!!!!!!!!!!!!

 32. E.B pisze:

  No, dobrze. Wariat jesteś i tyle. Co to znaczy, że jutro się poprawisz? Będziesz próbował jeszcze raz?
  Polel, wyhamuj. Twój Anioł Stróż w końcu się zdenerwuje.
  Ale przecież dorosły jesteś. Jesteś?
  Nie będę Ci prawic kazań, ale ja już nie jedno widziałam. Potraktuj to jako ostrzeżenie.
  A takich przyjaciół to warto mieć. Rzadka rzecz.

 33. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Normalnie i wogole
  NO-TO bankowo niejezd zaden wariat
  NO Way!!!!!
  Big secret ci zadnych niezdradze
  NO-TO mozesz wiedziec ze taka jazda na MAX
  Is part of Polels training for real times….
  Ciupke lepiej jak ciupke zeby Polel zrobil bleda now….poprawil technics i now wysypal sie niz weedy mialby zle jechac jak bedzie taka fast jazda for real. Super fast jazda on battlefield…
  Jezdes smart Ewciu
  Bankowo zalapalas this point!!!!!!!!!!
  Even when Polel is sleeping this is a special kind of being fully alert sleep Ewciu……
  Taka praca…that is all!!!!!!!
  You are more than good than your chances to stay alive increases big time
  Polel like to to be and to stay alive Ewa!!!!

 34. Polel pisze:

  Hi Ewciu
  Niema cie :(((
  Dzisiaj ciupke wiecej jak ciupke lepiej jezd
  Bez koszenia kukurydzy :))))))
  Farmers znalazlem co szkode tam mu zrobilem
  Fajowo jezd….umowilismy sie ze przyjade Jak beda kosic i pomoge zwozic :)))))))))))
  Supero peopole tu bankowo sa !!!!!!!
  :)))))))))
  :)))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy Mleczko se pilem u tych people co normalnie i wogole to takie jeszcze cieplutkie co bylo od krowki :)))))))))))))

 35. E.B pisze:

  Polel

  Ja wracam późno do domu. Zwykle po 19 – tej dopiero jestem.
  Sorry, że wczoraj tak napisałam. Nie wiedziałam dlaczego tak się narażasz.
  Swoją drogą wybrałeś sobie sposób na życie…. 🙂

  Nie rozumiem tego, nie potrafię się wczuć w taką potrzebę przeżywania życia, ale przecież wiem, że muszą być tacy jak Ty, żeby tacy jak ja, mogli spać spokojnie.
  Mogę się tylko cieszyć, że są wciąż tacy ludzie.

  To jest też problem rodziców. Na ile chronić swoje dzieci przed złym światem, a na ile pozwolić się im z nim zmierzyć, wyposażając w broń i ucząc bronić się i walczyć.
  Jakoś to trzeba wypośrodkować, bo przecież nie można też rzucić na głęboką wodę i patrzeć, czy się nauczy pływać samo czy utonie.
  Takie tam myśli przy okazji mnie naszły … :))

  Ale widzę, że zadomawiasz się w okolicy.
  Dobrze, że znalazłeś tego farmera. Jeśli staramy się być w porządku, to zwykle z drugiej strony otrzymujemy to samo.
  A kiedy to się zwozi kukurydzę?

 36. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Sorry ze niepisze today
  NO-ALE ciupke busy jezdem
  NO a kukurydzy to hiba niedlugo algo calkiem pozno
  NO-BO sometimes to tu czekaja az taka calkiem sucha jezd.a czasem widac te machine ciupke wczesniej niewiem dlaczego :)))))))
  Tu mozna jechac for hours I tylko kukurydza wszedzie rosnie in some state’s
  :))))))
  :))))))))))
  :))))))))))))))))

 37. Polel pisze:

  Ewula:))))
  Profesore odwala na MAX
  Note walnal znowu i broni ZBOKOW
  LGBT bankowo Echosores ciupke wiecej jak ciupke sie hiba podoba LOL
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))

 38. E.B pisze:

  Polel

  Byłam tam i jest to co zawsze.
  Pan Krzysztof kompletnie nie ogarnia istoty czasu, w jakim teraz żyjemy. Został mentalnie w latach 60-tych i 70-tych, kiedy to pewien luz i szampańskie zabawy były swoistym protestem przeciw szarości i zakłamaniu komuny.

  W większości ludzie z tego wyszli, ale nasz Profesore tam pozostał i przykłada miarkę tamtych czasów do obecnych.

  Nie mam już siły prowadzić z Nim dyskusji. Może Tobie się coś uda, choć wątpię. Dzisiaj Ci odpowiedział, ale jakże oficjalnie :)).

  Ale blogerom spodobało się to, co napisałeś :).

  Szkoda Go, bo marnuje swój potencjał i afirmuje postawy, które niczemu dobremu nie służą. Jeszcze jeden zagubiony w świecie.

  🙂

 39. Polel pisze:

  Ewciu :)))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO hiba nieuwierzysz
  Profesore Polela zbanowal
  LOL :))))))))
  Echosores can’t handle pressure
  Pekl bidulek jak banka mydlana
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Ciupke wiecej jak ciupke maly gosc
  :))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 40. Polel pisze:

  Ewciu Jak se przeczytasz to co Polel pisal
  To ostatnie
  To zrob delete tegoooo komenta please
  To tylko Tobie powinno byc pisane
  Polel zapomnial sie ze pisze a kazdy moze to czytac
  Twoja nota to mozesz delete ja niemoge
  Zrob to Ewa delete please

 41. Polel pisze:

  Strasznie duzo gwiazd jest widac na niebie
  Tu niema swiatel prawie
  Zimno jest ksiezyca i clouds niema
  Dlatego tak pieknie oswietlone gwiazdami tam w gorze tej nocy jezd
  Herbatke se tera pije taka z miodzikiem prawdziwym co real bez obrabiania jezd no i z cytrynka tak po Polsku style
  :))))))))))))))))
  Pi-eSy To foto co mialem Tobie Ewa mejlem wyslac to wysle ci ALE nieteraz jeszcze bo dalej nosa wsadzaja te stare dziadki from old Polish komuna school tam bedzie mieli zapowiedziane zeby zostawili to i dali Tobie spokoj
  Nieposluchali i teraz this old idiots will receive costly and painful penalty for it for sure.
  NO-BO bankowo porzadek jakis musi byc!!!!!

 42. E.B pisze:

  Polel

  Romantyk z Ciebie : ). Ale takie miejsce z dala od miejskiego gwaru, to miejsce prawdziwe. Tu można usłyszeć własne myśli. I poczuć jak małym pyłkiem jesteśmy.

  Ja tak bardzo też lubiłam jeździć w Bieszczady. To podobne miejsce.

  Polel, skasowałam ten koment. Ale chyba coś się u Ciebie zmieniło. Jesteś chyba już na innej drodze….

  Te okolice Missisipi jakoś mi do Ciebie pasują. Jakbyś do nich należał….
  Każdy ma swoje miejsce. Zobaczymy :).
  No to masz piosenkę:

  .

  Ja też czasem zapominam, że forum jest dostępne dla wszystkich i piszę jak w osobistym liście. Ale to jest też urok blogosfery, że tak się dzielimy sobą….

  A myślisz, że te dziady interesują się mną? To tylko chyba na złość Tobie…

  PS

  Profesore już przechodzi sam siebie. Potraktował Cię poważnie :)). Jak widać jesteś niebezpieczny ze swoimi przemyśleniami….. :)))
  No, ale żeby zaraz ban… :)))
  Tadeusza też zbanował :). Widać nie przepada za PTowcami.

 43. Polel pisze:

  Thanks Ewciu:)))))
  NO-BO bankowo jezd bez tego komenta ciupke lepiej
  Niechce mi sie czytac opinions from other people
  Co by pisali o tym moze co niejezd bankowo dla nich biznez what so ever!!!!!!!!!

 44. E.B pisze:

  Polel

  Twoi BB mieli akcję w Syrii. Gratuluję. Ale robota paskudna.

  PS

  Dzisiaj się dowiedziałam, że nasz Echosore zbanował też Beretkę, sympatię Fatamorgana :). Jesteś więc w dobrym towarzystwie 🙂
  Na wszelki wypadek zbanowałam się sama :).

 45. Polel pisze:

  Hi Ewciu :))))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO szczena Polelkowi opadla do pasa
  Dawaj juice details :)))))))))
  Jaka sympatia LOL
  Kto jezd Beretta???????????
  Bankowo Kaska Fatkowi tera ciupke wiecej jak ciupke dowali haha haha
  NO-a z Kaska to niejezd easy
  LOL :)))))))
  Nerwista jezd na MAX
  NO-TO sie hiba bedzie Fatek pocil Tera
  LOL
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 46. Polel pisze:

  About Syria
  Ewciu :))))))))
  Jak BB cosik se robia
  NO-TO bankowo media niewiedza
  Niewiedza !!!!!!!!!!!!
  Nikt nic niewie
  NO-BO nas wogole NIEMA
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))

 47. Polel pisze:

  About ProfesoreEchosore
  Walic secure secretos
  NO-JAK jezd o Echosores
  :))))))))
  True story is ussaly very simple
  In most cases is all about money
  Corcia chce $ bo tak…..
  Tatulo jak ma jedna corcie
  NO-TO bankowo da
  NO-BO jak nieda
  NO-TO nima od corci znaku zycia
  NO-ALE z Polska emerytura ciupke wiecej Jak ciupke zamalo jezd…..
  NO-Zeby dawac
  NO-TO trza zarobic ciupke na czym sie da
  Wali zasady i re noty ciupke kasy zarabia i wszystko corci daje
  NO-BO Sam i stary jezd i tylko corcie ma Ewciu
  Sad but so typical and so true is Profesore story
  Finito!!!!!!!!

 48. Polel pisze:

  Ewciu:))))
  Bonus moment and koment tera
  Normalnie i wogole
  NO-TO Supero jezd to new little Salonisko
  Komenty bankowo Fajowo tera mozna walic ile sie chce nima juz problemo
  Quintessence of above comment
  NIMA Tadeo
  NO-i Tera Polel
  NIMA z dawaniem kontow problemo
  :)))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))

 49. Polel pisze:

  Primo sorto addition to above truths
  :)))))))))))
  Dopuscic chlopa do kompa
  NO-TO bankowo cosik zara popsuje
  Komp to nie mlotek jezd
  LOL
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 50. E.B pisze:

  Polel

  Beretka to wspaniała blogerka Salonu i kiedyś, przy okazji tępienia pomysłów pana Krzysztofa, zetknęli się na blogach. Fatamorgan nawet napisał notkę dla Beretki, ale jakoś zniknęła :).
  Kasia nie musi się niepokoić, to tylko blogowe zauroczenie :).
  Sama lubię i bardzo cenię Beretkę. Ona pisze na blogu:

  https://www.salon24.pl/u/beret-w-akcji2/

  A jeśli chcesz poznać nasze rozmowy, tzn. Beretki, Fatamorgana i moje, to zerknij tu:

  https://www.salon24.pl/u/e-b/972263,komentarz-tygodnia-witolda-gadowskiego-24-07-2019

  i tu:

  https://www.salon24.pl/u/e-b/976025,prawica-lewica

  Jest tam też o Tobie : ).

  O BB to już nie będę się wymądrzać, bo tego zwyczajnie nie ogarniam :).

  Nie wiem czy taka jest prawda o Profesore, ale pisze jak na zamówienie.

  Cieszę się, że już nie masz problemów z komentowaniem
  PT jest właściwie teraz nasz :)).
  Się porobiło :))))

  🙂

 51. Polel pisze:

  Ewcia:))))
  Bankowo sie porobilo
  LOL :)))
  Normalnie i wogole na MAX
  I can’t understand why but on the other hand I don’t care at all :)))))))
  NO-BO hiba :)))))
  Most of the times anyway
  Nudno bylo na MAX
  Z nimi wszytkiemi haha haha
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))

 52. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)))))))))))))
  Czytam se Tera
  Walneliscie tam komenty
  Bomby same:)))))))))
  Normalnie i wogole super
  Like a good novel :))))))
  Lubie to:))))))))))))

 53. Polel pisze:

  Tak o Polelu
  Normalnie i wogole to nieprawda jezd
  Kasce sie bankowo by sie oberwalo od Polela ciupke
  NO-ALE ONA bankowo oddac moze
  NO-TO hiba lepiej niezaczynac
  NO-BO Kaska ciupke wiecej jak ciupke nerwista taka jakasik jezd
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Supero w Polsce bylo na MAX
  :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy#2 NO-a co im Polel mial kupic????
  Farm tractor????????????

 54. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Looknij ciupke na smietnisko Prodesore6
  Normalnie i wogole
  NO-TO Echosores juz wszystkich banuje
  Jak lecii LOL :)))
  Bankowo hiba CIEBIE tez by zbanowal
  NO-JAK bys sie sama niezbanowala
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))))

 55. Polel pisze:

  Polel se lookuje na ProfesoreEchosore
  Checking that smieciowisko from time to time beucouze I want to know
  How low he can and will go?
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))))

 56. E.B pisze:

  Polel

  Wcale tu nie było nudno. Czasem trochę nawet zbyt napastliwie. Ale ludzie się jakoś poobrażali czy cuś i poszli sobie.
  Co będzie dalej z PT, nie wiem….

  Oj Ty Farmerze : ))). Pewnie, że lepsze gry wojenne :). Te dzieciaki to zapewne lubią wujka Polela:))

  No i sam widzisz, że Beretka jest warta rozmowy :). Ale ostatnio coś zamilkła.

  Zajrzałam do pana Krzysztofa i lepiej, że się sama zbanowałam, bo pan Krzysztof, mimo całej deklarowanej sympatii dla mnie, chyba by nie zdzierżył i wywalił mnie profilaktycznie.
  Po starej znajomości lepiej nic nie mówić. Milczenie jest złotem….

 57. Polel pisze:

  Ewcia:)))
  Bankowo !!!!!!
  NO-ZE wujek Polel totally rules
  NO-BO tak ma byc :))))))
  Pi-eSy Farmera to hiba z Polela niebedzie
  Pi-eSy#2 Jak jezd z Echosores walnalem
  Pi-eSy#3 Poobrazali sie ciupke
  NO-BO nie zablysli na MAX
  Egos byly ciupke wiecej jak ciupke
  Hiba wieksze od little owners
  :)))))))))
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))

 58. Polel pisze:

  Ewciu:)
  One more thing
  Fatkowe kazali powiedziec Tobie Hello
  Jezdem tera u nich w domu
  Tym permanent :))))
  Fatek nawet z studio wybyl na ciupke
  NO-Zeby we ciupke z Polelem pogadac
  :)))))))))))
  :)))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Fatek ma big problem is
  NO-BO 3 employees mu se poszli
  Zalozyli se biznez i poszli se of Fatka
  NO-i Tera Fatek ujajony jezd I siedzi w pracy od rana do ….rana sometimes
  New employees znalesc do tej pracy ciupke wiecej Jak ciupke jezd!!!!!!!!!

 59. Polel pisze:

  Hard jezd znalesc new people Fatkowi
  Extra hard!!!!!!!!!!!!
  NO-BO to musza byc very sharp minds
  With right kind of knowledge and degrees

 60. E.B pisze:

  Polel

  Pozdrowienia dla Kasi i Fatamorgana : ).
  Współczuję Mu bardzo.
  Ale w końcu jakoś sobie poradzi. Tak całkiem sam to chyba nie jest?

  No, tak. Lotnika przerobić na bardziej przyziemne zajęcie to jest chyba trudno :)).

  Wyobraź sobie, że też będę miała w rodzinie lotnika. Trochę dalszej rodzinie, ale zawsze :). Właśnie się dowiedziałam.
  Młody chłopak rozpoczął studia na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i marzy o pracy w LOT.
  Bardzo fajny młody człowiek. Typowy lotnik – zalotnik :))).
  Lotników jeszcze w rodzinie nie mieliśmy.

  A Ty doceniaj swoich Przyjaciół. To rzadkość dzisiaj. Są dla Ciebie więcej jak rodzina.

  Posłuchaj w wolnej chwili nagrania rozmowy z Leszkiem Misiakiem o Smoleńsku. Ostatnia notka.

  🙂

 61. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Bankowo doceniam
  Na MAX!!!!!!!
  Always!!!!!!!!!!!!
  Fatkowe to sa the best!!!!!!!!!!
  Polel knows how lucky he is to have them for a BEST FRIEND’S
  Fatkowi Polel and not only Polel owns a life
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  What Fatek DID for Polel and my Brothers
  NO-TO maybe ONE in a Billion would be willing to do for a friend Ewa
  That is why WE always will be willing do do WHATEVER for Fatek and Fatkowa Familia
  Always!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Polel can’t help much with Fatek problemos right now beucouze of lock of experience in this kind of work :((((((((
  but Fatek is not like totally alone…..all others employees are with him and behind him all the way BIG TIME !!!!!!!!

 62. E.B pisze:

  Polel

  No, wiem, wiem, że macie różne zawody i nie możesz Mu pomóc. Ale przecież wspierasz Go w inny sposób.
  W końcu z tego wybrnie. Czasem mamy pod górkę i trzeba na nią wejść, a potem to już z górki… :))
  Trzymam za Niego i pozdrów Go serdecznie.

  U nas dzisiaj Dzień Pamięci o naszych Zmarłych. Czy w USA też tak jest?

 63. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  No :((((((
  Takich swiat to tu NIMA
  :((((((
  Only Catholics are celebrating
  Not even close to Polskie swieto
  Not even close!!!!!!!!!!!!!

 64. E.B pisze:

  Polel

  No, to masz namiastkę tych polskich świąt:

  .

 65. E.B pisze:

  Polel

  Zablokowano mi możliwość komentowania na S24.

 66. E.B pisze:

  OOO, już mnie odblokowano : ).

 67. Polel pisze:

  Hi Ewa:)
  Normalnie i wogole
  Thanks!!!!!!
  NO-BO video is bankowo primo sorto
  Big time!!!!!
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))
  Pi-eSy Note na Old Salonisku walnelas Supero
  NO-ALE no-one want to know ……
  Sad reality Ewcia
  Very sad!!!!!!!!!!!!!!
  Why is another problemo
  Maybe Polish people’s want to live in a total lies
  Because is little easier that way……
  Pi-eSy#2 That was very inresting and importante to see WHO was trying desperately to change the subjects!!!!!!!!!!!!!!
  Just take a look and you will know WHO have a ongoing interest with promoting all this lies about Smolensk
  From all sites of this big schema!!!!!!!!#!

 68. Polel pisze:

  Erica
  Take notice of one more thing
  Very importante !!!!!!!!
  Should be clear by now for anyone with a half of brain
  Fatek and ONLY FATEK !!!!!! was always right all along with one thing
  They all been blocking TOGETHER in Polish Parlament that Sejnowa Komisja Sledcza
  For a simple reason
  They been ALL involved in this massacre
  ALL of them including PiS people from the TOP
  Actios are always speaking louder than words
  Yes is that simple!!!!!!!!!!!

 69. Polel pisze:

  Ewciu:)))))
  Polel is bankowo
  Sorry
  NO-For calling you Erica
  :))))))))))))))

 70. E.B pisze:

  Polel

  Erica…….. Ładne imię : ))).

  A co Smoleńska, to już chyba wszystko jest wiadome. Również to, dlaczego nie jest ujawniany.

  Dlatego napisałam o pamięci, bo jak na razie nic więcej Im dać nie możemy.

  Ja mam jasność co do Smoleńska, Ty też, ale nic więcej nie zrobimy.

  Zebrało się pod moją notką towarzystwo, które wciąż ze sobą się kłóci. Nie mam siły spierać się z nimi i nie ma to sensu. Oni tak będą do końca świata…..

  Nie zgadzam się tylko z Tobą w jednej sprawie. Oskarżania JK.

 71. Polel pisze:

  Ewciu!!!!!!!!!!!!!!
  You can have different opinion about it
  Bankowo is your right to have your own opinion
  However Ewciu not even you you can’t dispute the facts!!!!!!!!!
  That is all what Polel will say about it!!!!!
  Finito!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Polel like name Ewa much better
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))
  Not only for beeing first

 72. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Normalnie i wogole
  Bankowo ciupke wiecej jak ciupke
  Differently we see Skrzatka games and role
  NO-ALE can’t be otherwise taking to consideration different levels of our knowledge
  NO-BO Polel knows a lot!!!!!!!!!!!!
  NO-TO niepakuj sie do tej szafki
  NO-BO bankowo do dupy bedzie
  NO-JAK tam se wleziesz
  :))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))

 73. E.B pisze:

  Polel : ))

  Nie pogadamy o tym, bo Ty coś wiesz, a ja nie.

  Zawiodłam się już parę razy na ludziach, ale jakoś nie mogę uwierzyć w złe intencje JK.

  Polityka jest brudna, ale istotny jest cel. I często uświęca środki, czy nam się to podoba, czy nie.

  Oczywiście nie wszystko mi się podoba w rządzie PiSu. Ale idą do przodu, wolno i po grudach, ale idą.

  I nie ma żadnej poważnej alternatywy. Dlatego ich wspieram. Trudno siedzieć z boku.

  A co Ty byś zrobił? Tu i teraz?

 74. Polel pisze:

  Hi Ewcia:)
  Normalnie i wogole
  NO-TO Supero ze w szafke nie wlazlas
  :)))))))
  :))))))))))))
  :))))))))))))))))))
  Plus na MAX !!!!!!!!!!
  Ewciu wez se kiedys kartke
  NO-i daj na Google Skrzatka images
  NO-TAK starting from last say 1980
  Dawaj kreseczki ZA kazdym razem
  NO-JAK Skrzatka zobaczysz na foto
  Razem like only a very good friends fotos se wala z najwiekszymi Polish Mafiozos from todays Polish POLITICAL OPPOSITION
  FINITO !!!!!!!!!!!!!!!!
  Pi-eSy Make sure to pick a very large sheet of paper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  NO-ZEBY ci Ewcia miejsca nie braklo

 75. E.B pisze:

  Polel

  Dzięki, że mnie za bardzo nie napastujesz :)).

  Z Fatamorganem poszło mi gorzej. Dość długo potem się nie odzywał :).

  Polel, tu nie ma kogo popierać. Narodowcy to głupki, z Korwinem mi już dawno nie po drodze. Braun to margines. Zresztą nie wiem co tam z Niego wyskoczy.
  Zostaje PiS i JK. Taki jaki jest, na który choć trochę można wpływać.

  Będzie problem z wyborami prezydenta. Zresztą u Was też. Może być różnie.
  Należy się cieszyć, że popaprańcy nie doszli do władzy.

  A teraz jest zadyma z Marszem Niepodległości. Zobacz co na Salonie wypisuje bloger @Pogodny.
  No i co można zrobić z takimi głuptakami?

 76. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  NO-CO TY
  Polel i napastowywowanie
  Bankowo hiba nie :)))))))))
  NO-ALE z tym problemo
  NO-ZE niemacie na kogo glosowac
  NO-TO nie do Polela
  Ciupke wiecej jak ciupke Polel ZA mlody jezd
  NO-BO Polela to nie bylo
  NO-JAK zescie she tak Komuna pozbywali
  NO-ZE 30 years past !!!!!!!!!!
  NO-a RED MAFIOSOS.still rule Poland na MAX
  Finito!!!!!!!!!!

 77. Polel pisze:

  Normalnie i wogole
  NO-TO bankowo jakiemusik dziadkowi
  Polel hiba na nerwa ciupke idzie
  NO-BO Polelkowi face new walnal
  LOL :))))))))))))
  Pi-eSy Wal sie Grampha na MAX
  :)))))))
  :)))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))

 78. E.B pisze:

  Polel

  OOO, już zniknąłeś! A taki byłeś śliczny :))). Trochę co prawda zezowaty, ale nic to. I tak Cię lubię :).
  Ale niewątpliwie komuś nadepnąłeś na odcisk :)).

  Nie zasłaniaj się tak swoją młodością. Wiesz przecież, że grzechy przodków spadają na następne pokolenia. A Ty przecież jesteś Polakiem, choć z amerykańskim paszportem :).

  No, ale na osłodę przesyłam Ci Najlepsze Życzenia z okazji naszego Święta Niepodległości. I tę piosenkę żołnierską, tak niezwykle związaną z tym Świętem. Nie mogłam się powstrzymać, bo bardzo ją lubię:

  .

 79. Anonim pisze:

  Generał Józef Haller:

 80. E.B pisze:

  @Anonim

  Dziękuję. Tego brakowało.

  Pozdrawiam

 81. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Polel zaslaniac sie I chowac bankowo niemusi
  NO-BO hiba to WY jezdescie ZA Polela plecami
  Ciupke wiecej jak ciupke schowani
  NO-a nie Polel ZA Waszymi LOL
  :))))))))
  :)))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO wyjasnilismy se ciupke
  :)))))))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Ewa for now the way it is may be good
  For further future not really!!!!!!!!
  This Prezydente loves Poland
  Next…….
  U newer know how that gonna be……
  All can change faster than flights schedule
  Finito!!!!!!!!

 82. Anonim pisze:

  @Polel
  „Pi-eSy”, „Finito”, „Max”. „!!!!!!!’, :))))))))” i takie tam..
  Myślałem, że na przestrzeni lat tu obecneści twej zakumasz coś z języka polskiego.
  Zawiodłem się.
  Stoisz nadal w dołkach startowych wydalając ciagle to samo:Beeeeebeeebe.
  Taki jeden góral w latach 56 musiał uśmiercić swojego barana bo straszył sąsiadów głosem: „UUBEEE”.
  🙂

 83. E.B pisze:

  Nie mogę dodać komentarza. Dlaczego?

 84. E.B pisze:

  @Anonim

  Polel pisze na moim blogu. Jest więc moim gościem. Proszę zostawić Go w spokoju.

 85. E.B pisze:

  Polel

  Jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją. Napisałam długi komentarz do Ciebie i mi nie opublikowało. W odpowiedzi dostałam jakąś dziwną i śmieszną ikonkę.
  Napiszę do Ciebie później.

 86. fatamorgan pisze:

  Dobry wieczór Pani Ewo!

  Zacznę od wyznania. Od pewnego już czasu sporadycznie czytam Pani rozmowy z Polelem. Jedynie czytam, nie mając czasu na czynne włączanie się w te rozmowy.
  Często jednak żałuję, że brak czasu ogranicza mnie (jedynie) do czytania.
  Jak widać (a widać!) nie ja jeden czytam, i to jest właśnie powód, dlaczego po prostu nie wytrzymałem tym razem.

  Nie będę pisał o jakże widocznym i kompletnym braku wychowania osoby, starającej się zakłócić te wasze rozmowy.
  Mijałoby się to bowiem najprawdopodobniej całkowicie z celem.
  Zwrócę jedynie uwagę na formę bezmyślnej buty, będącej czymś znacznie więcej jak tylko chamska bezczelność tej osoby (a może i osób, lecz wnikać w to dalej absolutnie nie zamierzam).

  Zakończę pozdrowieniem Szanownej Pani i szczerym życzeniem dokonania wielu jeszcze miłych rozmów z Polelem i innymi osobami.

 87. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  „E.B
  15 listopada 2019 o 21:00 (Edytuj)
  Nie mogę dodać komentarza. Dlaczego?”
  *
  -Witam.
  Oświadczam, że nie kontroluję, ani nie modyfikuję/aktualizuje systemu.
  Czarne listy wyczyszczone-czyste.
  W komentarze ingeruje tylko automatyczny Aksimet i z jego usług nie można zrezygnować-niestety.
  Wykluczam aby ktokolwiek ręcznie ingerował.

  Aby odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?” należałoby mieć treść tego komentarza i żmudnie słowo po słowie zbadać przyczynę-znaleźć słowo/obiekt blokujące..
  Mnie także zdarzyły się dwa takie przypadki:
  1.komentarz poszedł w kosmos bez żadnego uprzedzenia (i bez odzyskania),
  2.komentarz skierowany został do spamu.

  Ad.1.
  W tym przypadku miałem kopię i po ponowieniu wpisu tego samego komenta system przyjął.
  Dziwne to, ale możliwe.
  Ad.2.
  W tym przypadku autor wpisu ma prostą możliwość zatwierdzenia komenta w dwóch krokach: zaznaczyć, że nie spam, a następnie zatwierdzić. (np. aktualnie w spamie tkwi koment @fatamorgana- możesz sama go uaktywnić).
  -Cóż jeszcze mogę doradzić?
  Mieć zawsze kopię komenta (np. w pamięci podręcznej) i w takiej sytuacji ponowić próbę do skutku-czasem załapie..
  Aksimet jest ciagle ulepszany przez WdPr i ma „zdolność uczenia się”.
  Stąd może to być przyczną wspomnianych przez Ciebie turbulencji.
  Pozdrawiam.

 88. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Dziękuję. Ale jednak ktoś ingeruje.

  Uwolniłam Fatamorgana i Anonimusa ze spamu. Dzięki.
  Będę do spamu zaglądać, bo po tej ingerencji system fiksuje.

  Pozdrawiam

 89. E.B pisze:

  Dobry wieczór Fatamorganie 😉

  Wiem od Polela o Pana kłopotach zawodowych, więc rozumiem, że nie ma Pan czasu na blogosferę.
  Szkoda, bo dużo się dzieje tu i tam.

  Polel, jak widać komuś mocno zalazł za skórę i nie mogą odpuścić. Nawet teraz, kiedy praktycznie to Polel i ja trzymamy portal. Czasem ktoś się włączy, ale gdybyśmy milczeli to pewnie uznaliby, że już tu nie ma nikogo.
  No, ale taki klimat.

  Pozdrawiam Pana serdecznie i życzę uporania się jak najszybciej z problemami.

 90. E.B pisze:

  Polel

  Teraz już rozumiem, jak się czułeś, gdy Twoje komentarze wylatywały w powietrze.
  Można się zniechęcić.

  Mniej więcej wiem, co mi chciałeś powiedzieć w swoim komentarzu.
  Ja sobie trochę żartowałam, chyba to wiesz.

  Zobaczymy co się będzie działo, bo że będzie, to pewne. U Was też. Jedziemy na podobnym wózku.

  Dzisiaj wysłuchałam sobie Antoniego Macierewicza w RM. Mówił o priorytetach rządu na najbliższe lata. Wygląda to rozsądnie. Zdaje się, że rozumieją, że trzeba bardziej skręcić w kierunku narodowo-chrześcijańskim, bo tak chce naród. Ten naród, który myśli po polsku. Zobaczymy.

  Wyzwań jest mnóstwo. Trzeba niemal nadludzkiej siły, żeby im sprostać. I to też trzeba rozumieć.

  Boję się, że Konfederacja wywinie numer przy wyborach prezydenckich i będzie dramat. Wojna na całego.
  Mam tylko nadzieję, że Polacy nauczyli się myśleć politycznie.

  🙂

 91. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  Proszę spojrzeć na pocztę.
  pzdrw
  *

  Ważne info dla wszystkich:
  Nie obierać połączenia i nie oddzwaniać na Nr-y zaczynające się od:
  222, 232, 243, 245, 255.
  To są afrykańscy, groźni oszuści.

 92. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Normalnie i wogole
  NO-TO bankowo niema takiej opcji
  NO-ZEBY Polela zniechecic
  NO-BO jezdem here ONLY
  Ciupke se pogadac z Toba Ewa
  Pi-eSy Wale tych Gramps
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy#2 Wale ich na MAX
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy#3
  NO-ALE
  CIEBIE Ewcia Lubie
  Ciupke wiecej jak ciupke
  NO-TO tu jezdem
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))

 93. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Ciupke seriously now
  Let say for a change :)))
  Ewcia this is the main difference
  You are willing to bolieve your Macierewicz is a good guy beucoze he is saying what you want to hear
  I am not !!!!!!!!!
  Why not?
  Because he is not a GOOD GUY
  Not even close to be one
  That simple Ewa
  Facts against believes
  I hope U understand Polel’s simple point

 94. E.B pisze:

  Polel

  To dobrze, że się nie zniechęcasz, bo ja Ciebie też lubię :).

  A co do tematu poważnego, to mówisz tak jak Fymowcy, a przynajmniej większość.
  Dziwię się, że Ciebie nie przytulili :)).

  Faktów, na które się powołujesz, ja nie znam i dopóki ich nie poznam, będę trwać przy swoim.
  Tak już mam, że muszę się sama przekonać i trudno komuś narzucić mi własne zdanie.
  Intuicyjnie czuję, że ci ludzie są w porządku. Ale mogę się mylić. Nie jestem uparta jak osioł, ale muszą wystąpić takie sytuacje, które zmienią moją opinię. Na razie ja takich spraw nie widzę.

  Parę razy pomyliłam się. Zawiodłam się na Wałęsie, Korwinie, wielu opozycjonistach.
  Nie chciałabym zawieść się ponownie. Ale nie chodzi o mnie. Przyjmę to na klatę, bo już przywykłam :).
  Ci ludzie trzymają dzisiaj ster Polski w rękach, szczególnie JK. Byłoby bardzo źle gdyby zaufanie jakim zostali obdarzeni było na wyrost.
  Ja do podważania tego zaufania ręki nie przyłożę, chociaż nie wszystko mi się podoba.

 95. Polel pisze:

  Ewciu:))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO dajesz !!!!!!!!!!!
  Faktow nieznasz LOL
  :)))))))))
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))
  NO-BO nieczytata
  NO- i o Smolenska sciemie Macierewicza
  Nic bankowo Ewcia NIEWIE
  NO- BO tak jezd i FINITO
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))))
  NO-BO tak !!!!!!!!!!!!!

 96. E.B pisze:

  Polel

  O smoleńskiej ściemie wiem, aż nadto. Ale to inna sprawa i nie chcę się w to zagłębiać teraz.

  PS

  Ktoś przeprasza Cię za psikusa z awatarkiem :). Odpuścisz ?

 97. Polel pisze:

  Hi Ewciu:))))
  Odpuszczac mam LOL
  Polel hiba ZA ksiedza musialby robic
  :)))))))
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy Ewcia Polel really ani ciupke o to niedba
  For sure!!!!!!

 98. Polel pisze:

  Ewula :)))
  Ciupke wiecej jak ciupke tera o Toni Polel walnie
  NO-TO jedziemy :)))))
  Our guy is known for ;
  Primo Aneks!!!!!!!!
  NO-ALE Aneksu NIMA
  Primo#2 Smolensk
  NO-ALE prawdy NIMA
  Primo#3 Atack Helicopter for Polish Army
  NO-ALE Helicopters NIMA
  Pi-eSy Czemu NIMA ??????????
  NO-BO bankowo temu ze zima albo jakisik inny funny accused accuse …..
  :))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy#2 Ewcia wierzyc to Tobie ciupke lepiej bedzie ONLY w Boga
  NO-ALE bankowo hiba nie w AnTONI M

 99. E.B pisze:

  Polel

  Aneks i Smoleńsk należą do politycznej gry. Nie wiem co tam jest po drugiej stronie, jakie argumenty. O Smoleńsku to się domyślam.
  A jeśli chodzi o helikoptery, to jeśli sobie nie radził, to już nie jest ministrem ON.
  Nie wiem o co jeszcze Ci chodzi.
  Polityka jest grą, w której ja nie chciałabym brać udziału. Trochę się otarłam o takie różne gierki i jest to dość paskudna sprawa.
  No, ale ktoś to musi robić.

  Ja mam inne zarzuty. Mierzi mnie niejednoznaczność PiSu, zbytnie pobłażanie winnym różnych wykroczeń i przestępstw. Nie zawsze odpowiedni ludzie u władzy itd.
  I o te sprawy trzeba jakoś zawalczyć.
  PiSu nie ma czym zastąpić, więc trzeba go poprawiać.

 100. Polel pisze:

  Hi Ewciu:))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO odkrylas :)))
  Universal if needed LOL
  Usprawiedliwienie for politicians
  To sie nieliczy
  NO-BO to
  Nalezy do gry pitycznej
  WOW co TY Ewcia niepowiesz ha ha ha
  Naprawde ??????????
  :))))))))
  :)))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  Pi-eSy A co Ewula nienalezy do gry politycznej w politics ????????????
  Pi-eSy#2 A to ten nowy minister se niby ciupke lepiej radzi ?????????
  Pi-eSy#3 Ewciu ciupke wiecej jak ciupke hiba bronisz cosik co sie obronic nieda
  NO-ALE co tam Polel moze wiedziec o politico
  NO- Jak ma tylko D na koncu in political science
  LOL :))))))))))))

 101. E.B pisze:

  Polel

  Ja mam dość polityki. Dość tego co się tutaj dzieje. Dla Polaków czasem coś warto zrobić, ale z Polakami nigdy,
  Zaprzepaszczą szansę jaką mamy, bo tak im się podoba. Patrioci z Bożej Łaski.
  Nie chce mi się o tym wszystkim gadać.

 102. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)
  Normalnie i wogole
  NO-TO ani ciupke niejezdem surprised
  NO-ZE tak piszesz co piszesz
  NO-BO macie tam syf na MAX
  :((((
  Sad reality !!!!!!!!!!!
  Very sad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Poprawic tego SYFU to sie hiba nieda Ewa
  NO-BO to jezd SYF full Mafia type co niejezd wyleczalny wogole Ewciu
  Sorry for this diagnostic my friend
  NO-ALE innej NIMA !!!!!!!
  Sorry :(((((((

 103. Polel pisze:

  Ewciu one more thing from Polel
  I think U are making big mistake
  Hiba NOT really seeing what is going on in Poland right now
  Ewciu don’t ever bolieve in old beeing new
  In plane English now :)))))))
  There is ONLY ONE NEW in Polish politicos
  With OLD MAFIA real shit wearing MUSZKA to be more funny I guess :)))))))
  Desperately trying to be part of it
  What means Polish Mafiozos
  Are aware of things not going there way
  Not making a mistake
  Underestimating tych Narodowcow
  Finito!!!!!!!
  Pi-eSy All importante been cover Ewcia
  Everything else is just politico Bull Shit

 104. E.B pisze:

  Polel

  Podobają Ci się narodowcy i ta cała Konfederacja? Bo mnie wcale.
  Ja ich wcale nie nie doceniam. Ja się ich boję.
  Mogą tak namieszać w polskiej polityce i polskich głowach, że znajdziemy się z powrotem z ręką w nocniku. Sorry, ale musiałam.

  Polscy patrioci to narwańcy, wykorzystywani przez różnych macherów politycznych. Tylko potem za to cierpimy i niewiele z tego mamy.

  Z czasów studenckich pamiętam taką śpiewkę:

  Pod Austerlitz dostaliśmy w dupę, nie wzięliśmy nic.
  Bo taką naturę od Boga już mamy,
  że w dupę bierzemy i nic nie gadamy.

  Sorry, że nie kropkuję, ale straciłoby na przekazie.

  Obawiam się, że to nowe, ci patrioci z Konfederacji są wykorzystywani w określonym celu. Anty amerykańskim i oczywiście niekoniecznie polskim.
  Rosja tu rozgrywa swoje interesy i robi to bardzo dobrze, jak zwykle. A Polacy jak zwykle dają się nabierać.

  Posłuchaj sobie to:

  .

  i to:

  .

  To wiele mówi. Ja Rosji nigdy nie uwierzę.

 105. Polel pisze:

  Ewciu:)
  Dajesz!!!!!!!!!
  Normalnie i wogole
  NO-TO Polel niewie o czym se gadamy
  NO-BO hiba bankowo nie o tym samym
  Primo!!!!!!!!!!
  Cala Konfederacja to sie Polelowi BANKOWO
  NIEPODOBA !!!!!!!!!!!!
  NO-i walnalem KTO z nich NIEPODOBA sie Polelkowi na MAX
  Primo#2 Follow primo #1 for good start Ewe
  Pi-eSy Bankowo They are the ONLY NEW THING
  in Polish politicos and U not seeing that because U are blindly in love with PiS what is PART OF THE PROBLEM NOT SOLUTION
  Pi-eSy#2 FINITO

 106. E.B pisze:

  Polel

  I owszem, mówimy o tym samym. O tym nowym w polskiej polityce.

  Wiem, że nie podoba Ci się Korwin. Mnie też. Kiedyś i mnie zaczarował, ale już dawno z tego wyrosłam.

  Ale chodzi mi o tych chłopców rewolwerowców narodowców. Bo to chyba o nich mówisz, że to nowe.

  Konserwatyści, zorientowani narodowo, w miarę młodzi, więc chce im się jeszcze chcieć. Znam to uczucie. Wydaje im się, że zmienią świat, ustawią go na swoją modłę.
  Tak nie będzie. Wystrzelają się tylko, może coś wielkim wysiłkiem osiągną i tylko tyle.

  Ich program jest zlepkiem życzeń, nie ma żadnego pokrycia, nie mają zaplecza. Nie ma o czym nawet dyskutować.

  Ale jest jeszcze jedna sprawa, znacznie groźniejsza. Uświadomił mi to właśnie Dugin. To nowa strategia Rosji, strategia marchewki zamiast kija.

  Rosyjskie służby swoje zainteresowanie kierują właśnie w stronę partii konserwatywnych. Grają na fortepianie narodowym i oporze jaki budzi Zachód ze swoją zgnilizną etyczną.

  Tak, Rosja popiera teraz polskie dążenia do zbudowania strefy Międzymorza. Uważa nawet, że bez nas to się nie stanie. Jesteśmy bardzo ważni, wręcz zbawcy ludzkości.
  Ale pod jednym warunkiem. Mamy zakończyć swoją przygodę z Ameryką. Mamy tu być sami, tylko z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, no i Rosją na zapleczu.

  Jak Ci się to podoba?

  PiS to dobrze zauważył i ocenił. Myślałam, że przesadzają
  z tymi oskarżeniami o związki Konfederacji z Rosją. . Nie przesadzają.
  Wpływy rosyjskie w Konfederacji są dla większości jej członków i popleczników niezauważalne. To szczerzy patrioci, którzy chcą dobrze dla swojej Ojczyzny, rozczarowani do PiSu. Łatwo nimi manipulować.

  A Rosjanie to azjatycka przebiegłość i chytrość. Dlatego nigdy im nie uwierzę.

  I nie jestem ślepo zakochana w PiSie. Widzę jego mankamenty.
  PIS trzeba poprawiać , a nie walczyć z nim, jak to robi Konfederacja. Rosji tylko w to graj, bo PiS jest anty rosyjski i zrobią wiele, żeby go odsunąć od rządzenia.
  A Konfi w tym pomogą.

  Tak to widzę, Polel. Przykryją narodowców czapką Konfederatką, bo już nie z takimi patriotami polskimi sobie radzili. Z wytrawnymi graczami też.

 107. T_K pisze:

  @E.B
  E.B 24 listopada 2019 o 13:45

  100/100 !

 108. Polel pisze:

  Hi Ewciu:))
  Normalnie i wogole
  NO-TO U ask for it !!!!!
  Big time !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Polel ciupke wiecej jak ciupke Ewci tera powie
  Kim jest latwo manipulowac
  Takimi co sie niczego NIENAUMIELI from communism era
  Takimi co dalej mysla ze pieriestrojka is the answer to the problemo
  Ewciu ty se robisz nadzieje
  NO-BO chcesz PiS …….POPRAWIAC
  LOL :)))))))))))))
  NO-TO jaki ten PiS bedzie po takin twoim POPRAWIENIU Ewciu
  ????????
  ?????????????
  ?????????????????????
  Niebedzie juz robil tego co im kaza Polish Mafiozos zeby mogli se dalej kase robic na MAX
  ????????
  ?????????????
  ?????????????????????
  Pi-eSy Ewciu ty niewiesz co jest grane czy ciupke pogielo cie na MAX
  ????????
  ?????????????
  ?????????????????????

 109. Polel pisze:

  Ewciu
  Walnalem komenta
  NO-ALE nima komenta
  :)))))))
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))
  Pi-eSy Ewciu Looknij czy sie Polela koment
  gdziesik niezapodzial LOL
  Pi-eSy#2 Jak die nieznajdzie
  NO-TO walne one more time
  NO problemo

 110. E.B pisze:

  Polel

  Nie na w spamie Twojego komentarza. Napisz jeszcze raz.

 111. E.B pisze:

  Polel

  A Ty uważasz, że chłopaki z Konfi dadzą radę tym mafiozom?

 112. E.B pisze:

  @Tadeusz

  Dzięki :).

 113. Polel pisze:

  Ewciu:))))
  Polela koment hiba SAM sie znalazl
  LOL :))))))))
  So look like
  Polel bankowo jezd in some kind of
  Wonderland
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))
  Supero tu jezd !!!!!!!!!!!!!!!!
  Newer ending surprises here
  Lubie tak na MAX
  LOL :)))))))))))))))))))))))))

 114. E.B pisze:

  Polel

  A może ten koment znalazł ktoś przede mną, kto nad nami czuwa ? : )))

 115. Polel pisze:

  Ewciu :)))
  Walic kto znalazl
  Wazne jezd ze oddal
  LOL:)))))))))
  Pi-eSy Ciupke wiecej jak ciupke Polel sie smieje
  NO-TAK na MAX :)))))))))))
  NO-BO zle paluszek dotchnal
  NO- i se przeczytalem title video co byl w komentach pod inna nota
  NO-ZE Polska szykuje sie do wojny
  LOL :)))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Bankowo hiba re war to bedzie with armies KRASNOLUDKOW
  Pi-eSy Poland practically do not have even the slightest change to have any chance to last more that ONE WEEK in case of war with anybody!!!!!!!!!!!
  NO-BO wydobycie swojego OIL. na tyle NIEMA zeby wojne prowadzic Ewciu
  NO hiba ze z Krasnoludkami!!!!!!!!!!!
  Thanks to your PiS
  FINITO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 116. Polel pisze:

  Ewciu last comment is especially for U
  As a reality check !!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 117. Polel pisze:

  Ewciu :)))
  Just to make sure kumata bedziesz
  NO-i zalapiesz co Polel pedal
  :)))))
  One from many
  Japanese war anecdotes
  NO-TO jedziemy
  Jezd 2 Generals
  Stary doswiadczony i mlody co sie uczy dopiero
  Stary co jezd #1 slucha reports tego mlodego
  O tym Jak kraj jezd przygotowany do wojny Jak by byla
  Mlody ma same zle wiadomosci
  Zlonierzy malo
  Amunicji brakuje
  Wywiad do dupy
  Kontrwywiad jeszcze gorszy
  Armat brakuje
  ………… I tak dalej
  Normalnie i wogole
  Same zle wiadomosci
  NO-ALE Old General tylko smutno kiwa glowa I to samo mowi after each bad news
  NO-ZE odwaga i walecznosc zolnierzy
  NO-TO jezd ciupke wiecej jak te wszystkie bad news
  On the end of reports young General powiedzial
  Ze jedzenia dla koni jezd tylko na kilka dni
  NO-BO to jedzenie to ten kraj kupuje a extra
  NO-TO jezd tylko na te kilka dni
  Old General mowi wtedy
  Przedtem to byly tylko zle wiadomosci
  NO-ALE now the things change
  Mlody surprised na MAX pyta
  To niejezd next bad news??????????
  Stary mowi NO is NOT !!!!!!!!!!!
  How come??????????
  NO-BO to niejezd ONLY bad news
  To jezd bankowo pewnosc 100%
  NO-ZE przegramy wojne z kazdym enemy

 118. Polel pisze:

  Hi Tadeo:)
  Polel love U To
  U are so adorable
  Old funny Gramp
  :)))))))))))
  :))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))

 119. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)))
  Normalnie i wogole
  NO-TO
  Fajowo jezd :)))
  NO-ALE byloby Supero
  NO-JAK. by Polel wiedzial
  Who removed Tadeo komenta
  NO-BO Polel jak jezd zabawa
  NO-TO lubi wiedziec
  Jak glosno ma sie smiac
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))))

 120. E.B pisze:

  Polel

  Nie wiem o czym mówisz w sprawie tego komenta. Teraz weszłam na portal, bo trochę obserwowałam transmisję z premiery książki Sumlińskiego.

 121. Polel pisze:

  Ewciu:)))
  Bankowo Polel smieje sie ciupke wiecej jak ciupke :)))))))))))
  NORMALNIE i wogole Gramps Tadeo zajebisty jezd :)))))))))))))))))))))
  NO-BO LOL
  Look like
  He is cleaning his own Bull SHIT
  :)))))))))))))
  :))))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy Stracilas Ewcia ciupke
  NO-BO Tadeo lines about hollow cement books and Polela head……..
  Priceless !!!!!!!!!!!

 122. Tadeusz_K pisze:

  @Polel
  Zejdź ze mnie @Polel i nie ciupkaj..
  Ciągle wbijasz mnie szpilę przy najmniejszej okazji.
  Nawet wtedy, gdy reaguję na twój Help-SOS z powodu nieznajomości systemu PT (o czym wielokrotnie All mówiłem).
  W czym ci zawiniłem @Polel? (czy to wskutek tego zdarzenia z przed paru laty na s24/Szamanka?)….??!
  Prawdą niezaprzeczalną jest, że jako niby poliglota (wedle fatamorgana) mówisz w jakiś małpich, niezrozumiałych językach.
  Nawet do angielskiego nie jest to podobne, ani w j. ZuluGula.
  Jeżdzisz po Polsce jak po dzikiej świni-krzycząc huuuraaa!- jak ten mongolski/azjatycki bolszewik..
  -Znajdź sobie inny obiekt @Polel-dobrze radzę..
  Wybierz wreszcie omnipotencjalny poligloto jakiś język ze swego nieograniczonego repertuaru językowego, który byłby zrozumiałay dla cywilizowanych ludów i narodów na tej Ziemi.
  A szczególnie ludów zamieszkujących centrum/serce Europy-czyli POLSKA!.

  Wedle twojego małpiego języka powiem „Old funny Gramp” jesteś.
  Napisałem powyższe zachowując wszelakie hamulce radykalnej oceny.
  Pozdro i sie ma..
  ps.
  „Priceless”
  Oznacza to, że co nieco kapujesz ten j. angielski-albo „walnij sie ci(u)pkę” do kogoś o pomoc..
  Kapujesz co nieco wreszcie? @Polel?
  A więc-Gratulacje!
  🙂
  A jeśli tak, to jeszcze raz pozdro i sieMa!
  Zatwierdził: „Old funny Gramp”.

 123. Polel pisze:

  Tadeo wyluzuj i odczep sie
  Normalnie i wogole
  NO-TO ciupke wiecej jak ciupke
  Namolny type jezdes
  Gadam se tu ONLY
  Na Ewci blogowisku
  Only with EWCIA
  NO-BO lubie
  Niechce gadac z toba
  That simple!!!!!!!
  Finito

 124. Polel pisze:

  Hi Ewciu:)))
  Normalnie i wogole
  NO-TO ciupke wiecej jak ciupke
  Polel ciekawy jezd
  NO-JAK Tobie sie podobal Japanese Anecdotal wisdom of Old General
  NO-BO jasniej to Tobie Polel niemoze odslonic co bankowo jezd zaslaniane przed Polakami na MAX
  NO-BO before situation with Polish Army eventual ready status was very bad
  Now after few years of PiS with full politico power Ewciu situation is TRAGIC
  Military speaking EWA
  Do dupy jezd na MAX
  Point made
  Finito

 125. E.B pisze:

  @Tadeusz, Polel

  Dajcie spokój Panowie z tymi utarczkami.

  Polel, Tadeusz wyciągnął Twój komentarz ze spamu, więc nie miej do Niego o nic pretensji.
  Twoje komentarze tam czasem wpadają, bo piszesz nie zalogowany i z okolic Chicago.
  Ten reklamodawca też stamtąd pisze i program anty spamowy jest na to nastawiony.

  Tadeusz, Ty też nie atakuj Polela.

  Tu już wszyscy na wszystkich warczą i ręce opadają. Dać Polakom trochę wolności to się pozagryzają.

 126. E.B pisze:

  Polel

  Ja się na sprawach wojskowych nie znam. Trudno mi ocenić kondycję polskiej obronności, ale raczej też widzę to dosyć pesymistycznie.

  Robimy co możemy, może nie najlepiej, nie wiem. Są duże nakłady finansowe.
  Te wezwania na szkolenia to też pewnie próba jakiegoś uporządkowania spraw rezerwistów, sprawdzenia stanu gotowości itd.

  Polski żołnierz jest dobrym żołnierzem. Bierzemy udział w wielu misjach na całym świecie.
  Ale 30 lat zmarnowano, moim zdaniem. Dzisiaj powinniśmy być dalej.

 127. Polel pisze:

  Ewciu :)))))
  TY sie mozesz nieznac
  NO-ALE Polel sie hiba zna!!!!!!!!!!!!
  Bankowo ciupke wiecej jak ciupke!!!!!!!!!!!
  Do dupy jezd na MAX
  Jezd gorzej jak bylo just few years ago
  Comparing to let say 2 decades ago is Ewciu
  Much WORSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 128. Polel pisze:

  Ewula!!!!!!!
  Your statement ;
  Robimy co mozemy……..
  Is totally and completely FALSE !!!!!!!!!!!!!!
  Quite OPPOSED !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Situation is not just BAD
  Militarily speaking situation is so bad is practically OUT of Control from Polish National interest site
  That means only one thing Ewciu
  Someone else is totally controlling Polish Army
  And that means is controlling current Polish Government
  Totally!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 129. Polel pisze:

  Ewciu one more thing
  Just so you will be ciupke Kumata
  Polel will tell you simple info
  About LOL :))))))
  Tajemnicze for you and other people abviesly NOT in possession of any military subjects knowledge…..wezwania :))))))))
  This is NOT any Top. Secret :)))))))))
  All this is connected directly with scheduled long time ago regular NATO multinational military readiness exsersices Ewciu
  :))))))))))
  :)))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))
  Pi-eSy That simple !!!!!!!!!!!!!
  :)))))))))
  Pi-eSy #2 All info is available on official NATO internet site …..dla ciupke mniej kumatych
  .LOL
  :))))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  :))))))))))))))))))))))))))))

 130. fatamorgan pisze:

  Dzień dobry Pani Ewo!

  Oczekuję z zaciekawieniem na dalszą część Pani rozmowy z Polelem.
  Szczególnie zaś na rozwiniecie przez Polela wątku o faktycznym stanie obronności Polski.
  Pisałem swego czasu notki w tym trudnym i niesłychanie złożonym temacie. Łącząc (na swój sposób) pewne ogólnie dostępne informacje.
  Wyszło jak wyszło, bo i pisałem będąc jak by na te moje próby nie patrzeć – niedoinformowanym laikiem.
  Jedynie próbującym w formie notki przyczyny jakże opłakanego stanu wstępnie ocenić, nie-co zrozumieć.
  Następnie opisać.

  Polel bardzo rzadko dzieli się swoją specjalistyczna i na pewno nieprzeciętną wiedzą w tych tematach.
  Okazja zatem abyśmy się czegoś więcej mogli dowiedzieć jest zaprawdę wyjątkową pod każdym praktycznie względem.

  Pozdrawiam Panią serdecznie

 131. E.B pisze:

  Polel

  Ja tak właśnie myślę, że to są ćwiczenia w ramach NATO.

  A co do kontroli, to przecież jesteśmy w NATO. Kto oprócz struktur Natowskich może nas kontrolować? Jakim sposobem?

 132. E.B pisze:

  Witam, Fatamorganie

  No właśnie zapytałam Polela, kto nas tak kontroluje. Jesteśmy w sojuszu z NATO i w ścisłym związku wojskowym z USA, ostatnio.
  No więc kto tu trzyma rękę nad nami?

  Pozdrawiam Pana

 133. fatamorgan pisze:

  Witam Panią

  No właśnie, zasadne postawiła Pani pytanie.
  Kto?

  Kto sprawia, NADAL sprawia (b/ważne jest to „nadal”!), stan polskiej obronności jest tak marny, jak Polel twierdzi.
  Skoro zaś tak twierdzi (a twierdzi!) to ja wierze Polelowi daleko bardziej jak kłamliwym propagandzistom.
  Tych, będących najwyraźniej na usługach jakiś sił tajemnych i całkowicie zakulisowych (bo przecież nie jawnych).

  Zadałem sobie drobny trud, zaledwie wstępnego sprawdzenia specyficznej informacji podanej nam przez Polela.
  Mam tu na mysli kwestie sytuacji, OBECNEGO poziomu wydobycia ropy naftowej w Polsce.

  Pani Ewo, włosy stają dosłownie na głowie, bo trudno jest uwierzyc jak bardzo i dalece Polel ma tu tzw. racje!

  Praktycznie w osłupienie wprowadza niezaprzeczalny fakt, że dwie główne i praktycznie JEDYNIE liczące się spółki, czyli:
  Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna (PKN Orlen = teoretycznie polski koncern paliwowo-energetyczny) oraz Grupa Lotos –
  – wydobywają od czasu przejęcia rządów przez PiS ——> coraz to mniej ropy i gazu z roku na rok ze źródeł krajowych.

  Polel wytłumaczył co to FAKTYCZNIE i praktycznie taki stan oznacza dla stanu obronności.
  To nie jet zatem drobna sprawa Pani Ewo.
  To jest forma zakulisowego sprawdztwa przeciw Polsce = działania —–> na miarę zdrady stanu.

 134. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo,
  Dodam jeszcze do powyższego. Chyba nie muszę Pani tłumaczyć, że udział Skarbu Państwa (27.52%) w akcjonariacie spółki Polski Koncern Naftowy Orlen powinien prowadzić w prostej Lini _____________________________do zagwarantowania stanu bezpieczeństwa energetycznego dla Polskiej Armii (krajowe wydobycie, jako forma gwaranta dostaw w warunkach konfliktu zbrojnego)
  To są bowiem kwestie FUNDAMENTALNE bezpośrednio związane z bezpieczeństwem kraju = utrzymaniem stanu suwerenności i niepodległości.
  Wydobycie krajowe na obecnym poziomie, czyli sytuacja w której to Orlen pozyskał z krajowych złóż ZALEDWIE około 371 tys. boe węglowodorów, zaś rok wcześniej wydobycie wynosiło 437 tys. to istne kuriozum —–> w porównaniu do i w relacji do zapotrzebowania i spożycia tego NEWRALGICZNEGO dla gospodarki i BEZPIECZEŃSTWA kraju surowca w Polsce.

 135. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo, uwaga teraz!

  Dane które powyżej podałem, dotyczyły (spadku) wydobycia w roku 2018 w relacji do roku 2017.

  Teraz, dla porównania dane dotyczące wydobycia ropy naftowej na terenie Polski z roku 2013.

  Otóż! —-> jeszcze w 2013 roku łączne wydobycie ropy naftowej ze złóż krajowych wyniosło 815,4 tys. ton.
  Tragiczna w skutkach tendencja spadkowa jawi się zatem aż nadto oczywista!

 136. E.B pisze:

  Fatamorganie

  Ja nie jestem w stanie dyskutować z Panem na ten temat, bo nie mam na ten temat wiedzy.
  Ten spadek wydobycia jest dziwny, bo paliwo jest podstawą, tak myślę.
  W czasie II wojny Hitler parł na Kaukaz właśnie po ropę.
  Nie umiem tego wytłumaczyć.
  Może pozyskujemy ropę z innych źródeł.

  Ale muszę Polelowi przyznać rację w sprawie tych już przysłowiowych mafiozo.
  Dzisiaj Witold Gadowski w swoim Komentarzu odsłania nieco kurtynę.

  Polel

  Masz rację w tej sprawie. Strasznie trudno będzie uwolnić się z tej pajęczyny.
  I dzięki Ci za info w sprawie tych rutynowych działań w ramach NATO. Nikt nie zagląda na strony NATO, więc można nas wprowadzać w panikę.
  Być może robi się to celowo.

  Pozdrawiam Panów

 137. fatamorgan pisze:

  O tak Pani Ewo!

  Pozyskujemy z innych źródeł (złóż). Coraz to więcej ostatnio Orlen pozyskuje dla przykładu ze złóż na terenie Skandynawii.
  Myślę jednak, że omawianie tego, jak łatwym zadaniem byłoby dla Rosji w warunkach konfliktu zbrojnego odcięcie Polski od dostaw ze złóż leżących u wybrzeży Norwegii – mija się z celem. Będąc po prostu zbyt oczywistą oczywistością.

  Co zaś do kwestii istnienia i działania w Polsce na olbrzymia skalę zorganizowanych grup przestępczo-politycznych w postaci „Polish Mafiozos” (jak Polel ich nazywa) to nie ulega i to żadnej wątpliwości. Jedyne co jest do końca tutaj niewiadomą, to faktyczna skala tego zjawiska. Mającego jakże deskrypcyjny charakter i skutek dla uprzedniego (ostatnie 3 dekady) obecnego, oraz niestety ale i przyszłego fatalnego obrazu i stanu Polski.
  Nadal nie jest z tym zbyt wesoło Pani Ewo. Oj nie jest!
  Ci „Mafiozo” bowiem jak widać (a widac!) nadal zakulisowo rządzą w Polsce wszystkimi i wszystkim.
  Począwszy od spraw pozornie mniej istotnych, drobnych —–>do spraw najważniejszych dla obecnego i dalszego istnienia Państwa Polskiego.

 138. Tadeusz_K pisze:

  Czytam i słucham..
  Słucham i czytam…
  (na dworze mokro, wietrznie, zimno i nieprzjemnie- a więc mam czas. A może już nadchodzą „trzy dni ciemności”. Trzęsienia Ziemi wokoło, Hameryka zasypana).
  Ale tymczasem …
  Podziwiam analityków z USA i wpadam w dołek poznawczy i mozolnie z niego wyłażę…. 🙁
  *
  Armia polska zaczęła być powolnie likwidowana od czasów nierządów SLD- czyli PZPR.
  Kontynuacje tegoż procesu przejęła peło do 2015 r włącznie ( przerwano wtedy tę zabawę).,
  Pod koniec 2015 ostało się w armii kilku żołnierzy i tysiące komunistycznych trepów.
  Infrakstukturę wojskową w owych czasach strzegły prywatne agencje ochrony, bo w koszarach było jeno co nieco żółnierzy.
  No i było jakoś wtedy wszytko łokey!
  *
  Dzisiaj odbudowuje się po ok. 15-20 latach degrengolady stan polskiej armii, aby wojsko było Wojskiem!.
  Doposaża się armię, odbudowuje się upadłe zakłady zbrojeniowe, testuje się mobilność armii polskiej (ostatnie wydarzenia-żandaemeria zatrzymuje na lotniskach?-paranoja) i tyz’ jest źle!
  *
  Wojna hybrydowa trwa na wielu płaszczyznach.
  Komuś zależy na rozpętątaniu chaosu w Polsce.
  Miejmy na uwadze to, że ciągle w jewropie’ obowiązuje dyrektywa kiedy królem polskim był Sas: „Polska ma i musi być słaba”.
  Dyrektywie tej sprzeciwił się (wyjaśniał) niegdyś filozof, mason E. Burke.
  Jego myśl i teza tkwi w stopce tejże strony.
  Jej rozwinięcie wymaga sięgnięcia do oryginalnych źródeł.
  *
  Z ostatniej chwili: Jak trudno przełamać doktrynę, że Polska musi być słaba:
  https://www.magnapolonia.org/podniesienia-bandery-na-patrolowcu-orp-slazak/

  https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-orp-slazak-wchodzi-do-sluzby-to-wielkie-swieto-dla-marynarki,nId,3359369
  I te kąśliwe komenty pod tymi linkami.
  Więc przypomnę, że król jewropy’ ryży tfusk wzmocnił stocznie niemieckie fachowcami z Polski.
  *
  A tyczasem spór doktrynalny nadal trwa.
  Rezydenci polscy (?) polskojęzyczni (opłacani, z urodzenia i z wyboru) mają się nieźle.
  Usasadzili nawet gremialnie tyłki (czyli dupy) w fotelach sejmowych.
  Mózgi pozostawiają w szatni sejmowej/senackiej

 139. fatamorgan pisze:

  Witam Panie Tadeuszu!

  Jak widać (a widac!) chce Pan być aktywnym uczestnikiem rozmowy. Świetnie.
  Porozmawiajmy w takim razie.

  Polel poddał konkretny temat. Ponadto, bardzo obrazowo i zrozumiale – naświetlił obecną sytuacje.
  Tłumacząc jednoczesnie nieuniknione konsekwencje obecnego stanu z militarnego punktu widzenia.

  Ja, chcąc wziąć udział w tej rozmowie, przeczuwając wagę tematu – zadałem sobie przynajmniej trud, wstępnego skonfrontowania podanych przez Polela informacjami z ogólnie dostępnymi informacjami i danymi. Okazuje się, że nie jest tak – jak być powinno. Po skonfrontowaniu Polela informacji z faktami, obraz sytuacji jawi się oczywistą oczywistością.
  Polel ma tzw. racje w całej rozciągłości.

  Czy Pan ma coś do dodania w tym temacie?

  A może jest Pan w posiadaniu innych, odmiennych od podanych przeze mnie informacji i danych w tym temacie?

  Dla przypomnienia, rozmawiamy o tym, że dla Polskiej Armii (Armia jako żywy organizm) nie ma zagwarantowanej wystarczającej WEWNĘTRZNEJ produkcji i zapasów paliwa (krwi).

  Pisze Pan, cyt:

  „(…)Doposaża się armię(…)”

  Czy może Pan i byłby tak łaskaw podać jakieś konkretne, wymierne przykłady?

  Oczywiście nie mam tu na myśli przykładów politycznych DEKLARACJI o zakupieniu w przyszłości – lecz konkretne informacje w postaci FAKTÓW o doposażeniu.

  Jakiego wyposażenia (uzbrojenia) przybyło = kiedy, oraz w jakiej ilości Polskiej Armii wyposażenia w ciągu ostatnich 4 lat przybyło?

  Konkretne informacje i dane o poproszę w formie:

  W latach …… było tyle – a teraz przybyło = jest specyficznego wyposażenia (uzbrojenia) o tyle więcej itd.itp.

  Pozdrawiam

 140. Tadeusz_K pisze:

  @fatamorgan
  „chce Pan być aktywnym uczestnikiem rozmowy.”
  Czy ja wiem?- może bo..
  Deszcz pada jesienny
  I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny…
  Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
  ?
  /

  Organizowanie armii, którą rozbrajało się przez lat min 20 nie jest sposobna utworzyć do przyszłego wtorku.
  Mieszka Pan w USA i nie ma Pan pojęcia w zakresie postepów w tej sprawie.
  Aby to Panu dokładnie zobrazować to po pierwsze:
  1. należałoby nakreslić stan początkowy przynajmniej w objetości 1000 stron A4,
  2.nastepne tysiace stron n/t podjętych decyzji z uzasadnieniem,
  3.następne setki stron n/t zrealizowanych decyzji.
  *
  Pan jako analityk przyzna, że to kwalifikowałoby się do tytułu profesora zwyczajnego, a co najmniej doktora habilitowanego.
  Ja mieszkam w Polsce i widzę dokładnie efekty działań rządu w tym zakresie, a opozycja totalna dostaje z tego tytułu skrętu kiszek i odbytnicy włącznie.
  /
  #Polel poddał konkretny temat. Ponadto, bardzo obrazowo i zrozumiale – naświetlił obecną sytuacje.#
  Może i tak,może i tak,….. ale kod nie jest mnie znany, aby rozszyfrować zakodowane info.
  Pozdrawiam.
  Muszę już powiedzieć Dobranoc.

 141. fatamorgan pisze:

  @Tadeusz_K

  Pana wolna wypowiedz o ? (niczym?), zawiera jedynie znaczną ilość propagandy i zero przykładów = kompletny brak informacji, danych i jakichkolwiek argumentów na poparcie, cyt:

  „(…)Ja mieszkam w Polsce i widzę dokładnie efekty działań rządu w tym zakresie,(…)”

  Dobranoc (Życzę Panu miłych snów o potędze)

 142. E.B pisze:

  Fatamorganie

  No i co ja mam Panu napisać?
  Już nie raz tłumaczyłam, że to co jest, to pokłosie lat minionych.
  Dodatkowo po 1989 roku popełniono tyle błędów, a także zwykłej zdrady polskich interesów ekonomicznych, że trudno z tego wyjść. PiS otrzymał w spadku państwo – wydmuszkę. Radzi sobie z tym różnie.
  Ale być może Polacy zaczną brać sprawy w swoje ręce.

  Pod notką: Ktoś coś wie – jest film, załączony na końcu, w komentarzu @Amigo. Proszę sobie go obejrzeć.

  Rządy PiSu pozwalają na to, żeby Polacy mogli o takich sprawach rozmawiać, żeby mogli włączać się aktywnie w sprawy własnego państwa, żeby mogli poczuć się wreszcie gospodarzami. Bo wciąż tego nie czują.
  Komuna sprawiła, że byliśmy obok państwa, nie utożsamialiśmy się z nim. Po chwilowym zachłyśnięciu się wolnością, szybko pokazano nam miejsce w szeregu.
  Ale już powinniśmy się z tego otrząsnąć. To jest nasze państwo i my tu jesteśmy gospodarzami.

  Za rządów PO nic nie mogliśmy zrobić. Mogliśmy tylko je obalić i to się stało. Teraz trzeba iść dalej.

  Komuś wciąż ten rząd i odradzający się duch obywatelstwa bardzo przeszkadza. Chcą usilnie wywołać tu chaos a nawet panikę.

  Świetnie to widać ostatnio. Panikarskie filmy o szykowaniu się Polski do wojny. Sytuacja z promocją książki W.Sumlińskiego. Prowokatorskie orzeczenia sądów.
  I będzie coraz więcej takich działań.
  Bardzo chcieliby żebyśmy stracili rozum i wywrócili ten rząd. Wtedy dopiero hulaj dusza.

  Dzięki Polelowi, że napisał o tych rutynowych zadaniach NATO, sprawdzeniu mobilności armii i rezerwistów. Nikt nie zagląda na strony NATO, skąd mogliśmy wiedzieć.
  Ciekawe co teraz wymyślą, bo że będzie się działo, to pewne.

  Pozdrawiam

 143. Tadeusz_K pisze:

  @fatamorgan
  28 listopada 2019 o 20:54

  #Życzę Panu miłych snów o potędze#
  *
  Nie miewam takowych snów.
  Skąd i na jakiej podstawie takowa diagnoza?
  Kto tam u Was rozsiewa taki obraz o Polsce?
  Wygląda @fatamorganie, że osaczony jesteś rosyjskimi środowiskami/wpływami.
  Być może, że ktoś i gdzieś ma takowe sny, gdy podje halucygennych grzybków.
  Ja nie zażywam takowych.
  Polaków dążeniem jest:
  1.podmiotowość i partnerstwo,
  2.suwerenność,
  3.bezpieczeństwo.
  Tyle i tylko tyle i …. aż tyle.
  Czy to są wygórowane marzenia i sny?

  /
  #Pana wolna wypowiedz o ? (niczym?),#
  Dobrze.
  Może tak pozostać.
  Mogę jedynie dodać, że od dłuższego czasu prywatne agencje ochrony nie chronią już wojskowych obiektów i nie produkuje się orła z czekolady.
  Wojsko powolutku staje się samowystarczalne.
  🙂

 144. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo!

  Jak widać (a widać!) Pani repertuar „usprawiedliwień” jest zbiorem praktycznie nieskończonym:

  „(…)Już nie raz tłumaczyłam, że to co jest, to pokłosie lat minionych.
  Dodatkowo po 1989 roku popełniono tyle błędów, a także zwykłej zdrady polskich interesów ekonomicznych, że trudno z tego wyjść. PiS otrzymał w spadku państwo – wydmuszkę.(…)”

  Dlatego właśnie, pozostając w pozycji obronnej (broniącej) to tak naprawdę może Pani napisać niewiele.
  Przy założeniu, że z wyboru – nie chce Pani poruszać tematów zbyt wstydliwych dla PiS.

  Alternatywnie, napisać bardzo wiele.
  Wszystko zależy od (Pani) chęci, powodu zainteresowania tematami = stopnia politycznego obiektywizmu (czyt. intencji).

 145. fatamorgan pisze:

  @Tadeusz_K

  Pisze Pan na koniec takie twierdzenie (zdanie):

  „(…)Wojsko powolutku staje się samowystarczalne.”

  Czy Pan aby zdaje sobie w pełni sprawę z tego, jak dalece to Pana twierdzenie, absurdalnym staje się w połączeniu z olbrzymim problemem niedoboru własnego wydobycia ropy naftowej (brak realnej możliwości ciągłości dostaw paliwa dla Armii w warunkach konfliktu militarnego) nienaświetlonym przez Polela?

 146. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo!

  Właśnie zakończyłem rozmowę telefoniczną z Polelem. Okazuje się, że Nasz Przyjaciel od bardzo wczesnych godzin rannych, kolejny już dzień uczestniczy z zbiorach kukurydzy na farmie. Praktycznie „nie schodzi” (jak się wyraził) z kombajnu. a jeśli schodzi, to jedynie chwilowo, aby kierować 18 kołowym truck i zawieźć ziarno na farmę.
  Wygląda zatem, że nic więcej do końca zbiorów się od Polela obecnie nie dowiemy i przyjdzie nam na ewentualne rozwiniecie przez Niego tematu poczekać.

  Pozdrawiam Pania w imieniu tak własnym, jak i Polela

 147. E.B pisze:

  Fatamorganie

  Chce mnie Pan skłonić do wynurzeń, anty PiSowskich, anty rządowych.
  Ale ja nie podejmę tego tematu.
  Mam różne swoje uwagi, różne zastrzeżenia, ale mogę o tym rozmawiać, tylko w sytuacji, kiedy jest mowa jak temu zaradzić.
  Samo utyskiwanie i krytykowanie mnie nie interesuje.
  Taka jestem pragmatyczna.

  Kiedyś zapytałam Pana jakie rady ma Pan dla nas. Nie otrzymałam odpowiedzi, poza tą, żeby głosować na Konfederację.

  Ale Konfederacja nie jest dla mnie wyborem. Jak kiedyś dorosną, i nie będę miała zastrzeżeń do nich, że są używani przez Rosjan do rozmontowania rządu, to może wtedy.

  W Polsce trwa wojna propagandowa. Z jednej strony są Rosjanie uderzający właśnie w środowiska konserwatywne, grając na naszych słusznych pretensjach do Żydów i naszym oporze przeciw nowinkom obyczajowym, a z drugiej strony są Niemcy, używający opozycji i grający na innych sentymentach i głupocie Polaków.

  I jednym i drugim zależny na odsunięciu PiSu od rządzenia. I ja się w to nie wpiszę, bo nie chcę tu wpływów Rosjan i Niemców.

  Co nam pozostaje? Właśnie poprawiać PiS. Brać sprawy w swoje ręce i wpływać na rząd. Oprócz tego nie bać się, bo tu my jesteśmy gospodarzami, a nie Gmina Żydowska, czy środowiska LGTB.

  Kto to widział, żeby ulegać naciskom i odmawiać sali na promocję książki?
  Albo zwalniać wykładowcę, bo odważył się mówić prawdę o homoseksualizmie?

  Sami sobie jesteśmy winni i czas wreszcie się obudzić. To jest nasze państwo i nikomu nic do tego, jak się tu rządzimy.

  Cenię sobie Pana uwagi I Polela też, ale nie będę Waszym sprzymierzeńcem w dokładaniu PiSowi.
  Nie będę dolewać oliwy do ognia. PiS ma już wielu krytykantów, tylko trzeba pomyśleć, co będzie jeśli ten rząd upadnie.

 148. E.B pisze:

  Zdaje się, że Polel odkupuje w ten sposób szkody, które zrobił swoim motorem.
  Oprócz tego jest tam fajna córka farmera : )).

  Proszę Go pozdrowić i życzyć udanych zbiorów :))

  Pozdrawiam również Pana

 149. fatamorgan pisze:

  Szanowna Pani Ewo!

  Pisze Pani, cyt:

  „(…)Mam różne swoje uwagi, różne zastrzeżenia, ale mogę o tym rozmawiać, tylko w sytuacji, kiedy jest mowa jak temu zaradzić.
  Samo utyskiwanie i krytykowanie mnie nie interesuje.
  Taka jestem pragmatyczna.(…)”

  Dobrze.
  Porozmawiajmy zatem o tym:

  „(…) jak temu zaradzić(…)”

  Tragiczna sytuacja opisana przez Polela, ściśle związana z oczywistym i jednocześnie skandalicznym niedoborem wydobycia newralgicznego surowca służącego do produkcji paliwa (absolutnie koniecznego dla prowadzenia jakichkolwiek operacji militarnych) może i POWINNA z łatwością być zmieniona.
  Partia rządząca może i powinna tego dokonać uchwaleniem odpowiedniej ustawy, wchodzącej w życie w trybie natychmiastowym.
  Wprowadzenie w życie ZASADNEGO i koniecznego wymogu pozyskiwania przez 2 polskie główne spolki naftowe, odpowiedniego do zapotrzebowania (minimum %) wydobywania ropy naftowej ze złóż krajowych, nie powinno stanowić problemu.

  Jedyny problem jaki istnieje.
  Wszystko to jednak przy założeniu, że partia obecnie rządząca (Pis Pani Ewo a nie PO) faktycznie dba o kwestie zasadnicze = BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA.

 150. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo

  Pisze Pani ponadto, cyt:

  „(,,,)Co nam pozostaje? Właśnie poprawiać PiS. Brać sprawy w swoje ręce i wpływać na rząd.(…)”

  Piękne słowa. Tak.

  Jest Pani Ewo w Ameryce takie powiedzenie:

  „put your money where your mouth is”

  Wystarczy zamienić pieniądze na słowa i zacząć pisać o tym problemie Pani Ewo.
  Tak, tak.

  Brać sprawy w swoje ręce i wpływać na rząd!

  Pozdrawiam

 151. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo,

  teraz, moja uwaga odnośnie fragmentu, który nie ukrywam, zbulwersował mnie i uraził, cyt:

  „(…)Cenię sobie Pana uwagi I Polela też, ale nie będę Waszym sprzymierzeńcem w dokładaniu PiSowi.(…)”

  Jestem w 100% pewnym, że Polel nie napisał o tym wielkim problemie, aby „dokładać” PiS.
  Tak samo jak i ja, nie włączyłem się do rozmowy aby „dokładać” PiS.

  Problem, wskazany i naświetlony przez Polela dotyczy bezpośrednio b/ważnej kwestii Bezpieczeństwa Narodowego Polski.
  Jedynie TAK, nie zaś w kategoriach zagrywek i rozgrywek politycznych – powinno się tego kalibru zagadnienie i problem widzieć i rozpatrywać.

 152. E.B pisze:

  Fatamorganie

  Sorry, jeśli Pana uraziłam. Zdaje się, że nasze rozmowy o PiSie zawsze były i są pełne emocji a nawet niezbyt wyszukanych słów. Nieprawdaż?
  I pewnie nie będzie inaczej.

  Jeśli chodzi o wydobycie ropy, to ja mam inne zdanie. To jest surowiec, na którego nadmiar raczej nie cierpimy.
  Sensowne jest więc oszczędzanie własnych zasobów, jeśli bez przeszkód i szkody można je pozyskać gdzie indziej.

  Zapewne w przypadku konieczności, zawsze krajowe wydobycie można zwiększyć.
  Nie panikowałabym więc w tej sprawie.

  Ja jestem tylko zwykłą blogerką. Proszę o tym nie zapominać. Co mogę od siebie zrobić, to robię.

  Pozdrawiam Pana

 153. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo!

  Ta rozmowa absolutnie nie była o PiS. Przynajmniej nie z mojej strony. Przypuszczam, nie bez podstaw, że podobnie było w przypadku Polela.
  To Pani, sprowadza nieustannie wszystko, nawet i ten ważny temat niezwykle groźnego dla podstawowej kwestii bezpieczeństwa paliwowego,
  do poziomu i punktu widzenia – za PiS i przeciw PiS.

  Temat jest zbyt ważnym na tak dalece posuniętą, politycznie motywowaną krótkowzroczność.
  W odpowiedzi na Pani opinie, cyt:

  „(…)Jeśli chodzi o wydobycie ropy, to ja mam inne zdanie. To jest surowiec, na którego nadmiar raczej nie cierpimy.
  Sensowne jest więc oszczędzanie własnych zasobów, jeśli bez przeszkód i szkody można je pozyskać gdzie indziej.

  Zapewne w przypadku konieczności, zawsze krajowe wydobycie można zwiększyć.
  Nie panikowałabym więc w tej sprawie.(…)”

  napisze jedynie w ten sposób.

  Nie tyle niezwykłym osiągnięciem, co istnym cudem, w warunkach konfliktu zbrojnego, byłoby dla Polski utrzymanie obecnego poziomu wydobycia na tym samym poziomie.

  Szyby naftowe, następnie drogi transportu, rafinerie, główne zbiorniki uzyskanego paliwa, itd. itp są bowiem zbyt ważnym celem strategicznym.
  Najprawdopodobniej dlatego właśnie zostaną niszczone w pierwszej kolejności.

  Dokonywanie nowych odwiertów, uruchomienie łańcucha dostaw, możliwości rafinowania itd. itp. w warunkach zaistniałego już konfliktu zbrojnego, to niezwykle trudne i bardzo DŁUGOTRWAŁE zadanie.

  Tak trudne i długotrwale, że praktycznie fizycznie NIEMOŻLIWE dla kraju, NIEPOSIADAJĄCEGO odpowiednich zasobów paliwa w momencie zaistnienia ewentualnego konfliktu zbrojnego.

  Wniosek i konkluzja.

  Pani teza o tym. że: „(…)Zapewne w przypadku konieczności, zawsze krajowe wydobycie można zwiększyć.(…)”

  Po prostu nie posiada logicznych podstaw!

  Pozdrawiam

 154. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo,

  kończy się mój kilkudniowy urlop, którego na okres amerykańskiego święta Thanksgiving również i sobie udzieliłem. Do tematu zapewne wrócimy.
  Nie wyobrażam sobie bowiem, aby USA nie zareagowała w obliczu tak dalece posuniętej „beztroski” polskich władz.
  Pisze o tym w kontekście sytuacyjnym, kiedy na polskim terytorium będą stacjonować tak znaczne liczebnie oddziały amerykańskie.

  Bez zagwarantowania dla jednostek zmotoryzowanych odpowiedniej ilości paliwa ich pobyt w Polsce bowiem – po prostu nie miałby sensu.
  Byłoby to zbytnim „wystawieniem” tych amerykańskich oddziałów, jak kaczek do odstrzału.

  Myślę, że skoro Polel (wprawdzie starszy rangą, lecz jedynie oficer) o tym problemie jak widać (a widać!) doskonale „wie”, to zapewne amerykańskie dowództwo zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i skali tego problemu. Dlatego zapewne USA zadba o zabezpieczenie zaplecza paliwowego dla oddziałów amerykańskich.
  Zadba i to stosunkowo szybko.

  Nie zdziwię się dlatego ani trochę, jeśli wkrótce jakieś amerykańskie firmy, zaczną wydobywać w Polsce – polską ropę.
  Prowadząc działalność wydobywczą na polskim terytorium.
  To może być bowiem najszybsza droga do naprawy tak dalece posuniętych zaniedbań = stanu obecnego.

  W tym miejscu dopiszę, że już po wstępnym zapoznaniu się z tym „problemem” zmuszony jestem zrewidować moje opinie i poglądy na temat stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Będąc temu dość stanowczo przeciw z wielu powodów, nie mogę bowiem NIE—-> zauważyć! faktu, że wspomniana obecność okazać może się dla Polski (praktycznie bezbronnej) iście zbawienną.

 155. E.B pisze:

  Fatamorganie

  Jeżeli te szyby zostaną zniszczone w pierwszej fazie konfliktu, to nie ma znaczenia czy teraz wydobywamy u siebie więcej czy mniej. Ważne, żeby mieć zapasy.

  Rozumiem, że zabezpieczenie w paliwo jest niezbędne dla wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i o to zapewne zadbają, tak czy inaczej.

  A jeśli chodzi o PiS, to przecież wszystkie sprawy jakie się obecnie dzieją w Polsce w zakresie gospodarki, obronności itd. zależą od PiSu. Trudno więc tego nie połączyć.

  A z okazji amerykańskiego Święta Dziękczynienia Najlepsze Życzenia dla Pana i Rodzinki.
  Dla Polela też. Wrócił już z tych dożynek?

 156. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo

  Powoli.
  🙂
  Ja pisałem o tym, że szyby wydobywcze, będąc b/ważnym celem strategicznym będą zapewne NISZCZONE (atakowane) – Pani zaś biegnąc na skróty przez temat, pospiesznie wyciąga mocno przedwczesny wniosek, cyt:

  „(…)Jeżeli te szyby zostaną zniszczone w pierwszej fazie konfliktu, to nie ma znaczenia czy teraz wydobywamy u siebie więcej czy mniej.(…)”

  Otóż ma znaczenie i to zasadnicze.

  Czym większe wydobycie (większa ilość celów do atakowania/niszczenia) tym trudniej jest całkowicie pozbawić kraj prowadzący wojnę, możliwości ciągłego zaopatrywania wojsk zmechanizowanych/pancernych w paliwo.

  Następnie pisze Pani, ponownie upraszczając, cyt:

  „(…) Ważne, żeby mieć zapasy.(…)”

  Pani Ewo.

  Prawda jest prosta i bolesna. Polska znaczących zapasów NIE POSIADA!

  Nawet, powtarzam, nawet —> jeśli Polska podjęłaby decyzje o gromadzeniu zapasów paliwa, to zbudowanie sieci gigantycznych zbiorników, byłoby kwestią zapewne kilku dekad. Wybudowanie w Polsce tak wielkiej ilości, tak olbrzymich zbiorników na paliwo, aby skutecznie zabezpieczyć w ten sposób armie (zgromadzenie rezerw) w paliwo na nieokreślony czas trwania konfliktu zbrojnego, to oczekiwanie cudu.

 157. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo,
  jeśli chodzi o Polela, to trudno mówić o powrocie, skoro Polel niejako na stałe już chyba mieszka w naszym domku wakacyjnym.
  Napisałem, że chyba mieszka tam na stałe, ponieważ tak to wygląda.
  Skoro, nawet na Thanksgiving nie przyjął od nas zaproszenia, wymawiając się właśnie zbiorami kukurydzy. Zbiorami „u siebie” bo i tak się właśnie wyraził.
  🙂

  Pozdrawiam Panią

  Postscriptum: Ani przez moment nie wierzę, że Pani, osoba mająca świadomość historycznego faktu, że brak paliwa, który spowodował decyzje o zaatakowaniu Związku Radzieckiego w celu zagwarantowania dostępu do ropy naftowej – przyniósł klęskę Hitlerowskich Niemiec, nie jest w stanie pojąc jak opłakane skutki w przypadku konfliktu zbrojnego, brak paliwa przyniesie dla Polski.

 158. E.B pisze:

  Fatamorganie

  Zostawmy to paliwo i tak nie mamy na to wpływu, przynajmniej ja.

  A jeśli chodzi o Polela, to za bardzo nie chcę tego komentować : )).

  Może tylko tyle, że przypadek czasem rządzi naszym życiem :).

  Pozdrawiam i proszę się nie przepracować, mimo wszystko :).

 159. Tadeusz_K pisze:

  @E.B
  #Zostawmy to paliwo i tak nie many na to wpływu, przynajmniej ja.#
  /
  -Słusznie.
  Po pierwsze:
  miejmy nadzieję, że wojsko RP wie iż jego pojazdy poruszają się na paliwo ciekłe.

  Po drugie:
  Polsce nie są potrzebne pola naftowe rozsiane po Azji i Afryce ponieważ RP nie planuje inwazji jeno obronę.
  (Chociaż w Polsce żyją spadkobiercy właścicieli takich pól).

  Po trzecie:
  trudno oczekiwać od min. Błaszczaka aby ujawniał plany zaopatrzenia wojska w paliwo, ujawniał stan rezerw, ich lokalizację i plany rozbudowy.
  Może jeszcze powinien opublikować mapę topograficzną, gdzie takie lokalizacje się znajdują?
  🙂 🙂

 160. E.B pisze:

  @Tadeusz

  No, własnie. Ja myślę, że w planach obrony taka sprawa jak zaopatrzenie w paliwo jest dobrze uwzględniona, bo jest zasadnicza, a wręcz strategiczna.

  I zapewne jest to dogadane z wojskami amerykańskimi, które tu stacjonują.
  Polel słusznie zwraca na to uwagę, ale przecież nie zna planów MON.

 161. anonimm pisze:

  Do @Fatamotgan

  Nie mam tam wejscia i stad tu komentarz:

  https://www.salon24.pl/u/fatamorgan/1003912,plan-c-to-moze-byc-palec-wnuka

  tytul notki: „Plan C to może być palec wnuka”

  cos sie mnie wydaje, ze plan C stanie sie planem D.

  A to za sprawa:

  „ABW prowadzi postępowanie ws. Banasia. Szef NIK bez dostępu do tajemnic“

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-12-04/abw-prowadzi-postepowanie-ws-banasia-szef-nik-bez-dostepu-do-tajemnic/?ref=kafle

  Fragment z powyzszego linka:

  (..) „Żaryn odniósł się tak do podanych w środę wieczorem informacji Radia RMF FM, że ABW rozpoczęła kontrolne postępowanie sprawdzające dotyczące poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych prezesa NIK i że efektem wszczęcia tego postępowania jest brak dostępu Mariana Banasia do tajemnic państwowych.

  Według RMF FM, Banaś ma poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do tajemnic o najwyższych klauzulach od 18 lat; dwukrotnie certyfikaty mu przedłużano, a teraz, w związku z kontrolą, ma zawieszony dostęp do tajemnic. Wobec tego Banaś nie ma możliwości zapoznawania się z informacjami, które są opatrzone klauzulami niejawności, a takie informacje są wykorzystywane przez kontrolerów NIK; to wyklucza go z nadzorowania ich pracy.“

  Nie pamietam, ale jak chcieli, aby b. szef NIK Krzysztof Kwiatkowski (śpioch) zrezygnowal ze stanowiska szefa NIK, to chyba na pomysl pozbawienia do dostepu do informacji niejawnych nie wpadli.

  ps.: Widze jeszcze inne mozliwosci.
  – Np. syn Banasia dostanie na glowe i zrobi to co syn sp. E. Wrobla
  lub
  – wspolnik tak sie na niego zdenerwuje, ze skonczy to sie podobnie jak w przypadku sp. Krzysztofa Zalewskiego
  lub
  – zejdzie wieczorem do piwnicy i tam znajdzie go zona (wersja sp. Remigiusz Mus)
  lub
  – przypadek ks. bp Mieczyslawa Cieślara (sms od ks. Plicha), czyli wypadek samochodowy.

  pss: I ciekawostka. Gdzies wyczytalem, ze w tym temacie pojawia sie nazwsko Pogonowski.
  Przypadek czy zbieznosc nazwisk, bo takie same nazwwisko ma chyba aktualny szef ABW.

  Jaroslaw Gowin z perspektywy Smoleńska.

 162. E.B pisze:

  @Anonim

  A może jest tak:

  .

 163. Polel pisze:

  Hi Ewciu:))))
  Normalnie i wogole
  NO-TO zescie se z Fatkiem ciupke wiecej jak ciupke pogadali
  :)))))))
  :)))))))))))
  :)))))))))))))))))
  Fatek walnal facts
  NO-a Ty Ewula i Tadeo
  In response LOL
  NA-TO odpowiedzieliscie
  Walac facts z gory do dolu i z dolu do goy
  NO-BO tak !!!!!!!!!!
  Piszac ciupke wiecej jak ciupke ONLY o tym
  NO-CO sie Tobie i Tadeo wydaje
  :)))))))))))
  :)))))))))))))))))))
  :)))))))))))))))))))))))))

 164. E.B pisze:

  Polel

  Ale się czepiasz :))

  Powiedz lepiej jak Ci poszły żniwa kukurydziane.
  Odrobiłeś już szkody i w ogóle? :)).

 165. fatamorgan pisze:

  Witaj Przyjacielu!

  Czymże jest prawda?
  🙂

  Alternatywnie zaś, wystarczył argument Hegela —-> „Tym gorzej dla faktów” Polelu.

  Pani Ewa najwyraźniej wybrała Heglowską argumentacje zbiorową, będącą bezpiecznym i odpornym na wszelkie fakty ucieleśnieniem ducha w PiS-owskim życiu społecznym.
  Taka forma wyrażania wspólnego zdania, w którym nie ma miejsca na fakty

  . Szczególnie na fakty kwestionujące w jakkolwiek sposób legalność, moralność i obyczajność formacji politycznej sprawującej władzę.

  Innymi słowy dla Pani Ewy liczą się INTENCJE które raz uznane za dobre, mogą produkować przy takim podejściu – tylko i jedynie dobre wyniki w działaniu.
  🙂

  Legalność działań rządu „dobrej zmiany” tworzy zatem poprawność działań, wzmocniona moralnością, uzgodnioną w wyniku wyborów trwale i wewnętrznie.

  Taka stała synteza legalności i wewnętrznej moralności.

  Realizacją tej syntezy jest niepopełniające błędów (przestań się Polelu czepiać!) w opinii zwolenników „dobrej zmiany” Państwo Polskie mające przecież tak dobre intencje.

  Wszystko to oczywiscie niezalenie od faktów Polelu.

 166. E.B pisze:

  No, proszę Fatamorganie. Nie myślałam, że pokłady zwykłej ropy naftowej, alternatywnie jej eksploatacja, mogą tak twórczo na Pana podziałać.
  Niedługo napisze Pan cały esej na temat. Oczywiście jak zazwyczaj, z konkluzją, jaki ten PiS jest zły a my, czyli ta niecna, bo odporna zbiorowość, ukąszeni Heglem nie doceniamy faktów.

  Ja nie noblistka Olga, więc wczuć się duchowo nie wczuję w ten Pana niezwykły komentarz, ale doceniam jego głębię.

  Lojalna legalistka E.B

 167. fatamorgan pisze:

  Pani Ewo!

  Zostawmy zatem zbyt drażliwy dla Pani i ropiejący temat.
  Tym bardziej zostawmy, że Polel jak widać (a widać!) raczej nie kwapi się do rozmowy.
  On strasznie się śmieje tak prawdę mówiąc z tej naszej rozmowy.
  Właściwie to śmieje się ze mnie.
  Twierdząc, że kontynuując – upieram się wskazywać Pani, ślepej w tym przypadku z wyboru – nagość króla.

  No tak. Olga Tokarczuk to leszy temat.
  Noblistka Olga Tokarczuk.
  Jak dalece zaznajomiona jest Pani z twórczością tej autorki?
  Pytam z czystej ciekawości.

  Nie namawiam Pani absolutnie do czytania tych wypocin ideowego intelektu w oryginale.
  Próbowałem bowiem i sam dlatego wiem, że w oryginale raczej powodują niestrawność.
  Podobno nawet, u osób znających bieglej nasz przepiękny i niezwykle bogaty w słowa język ojczysty, powodują na pewien czas obrzydzenie do literatury.

  Znam jednak 2 tłumaczenia dzieł naszej nowej noblistki na język angielski. Nie, nie zakupiłem. Tak się złożyło, że swego czasu dostałem te 2 książki jako prezent. Będąc w podróży, przeczytałem po prostu z braku innego wyboru. Nie było wtedy jeszcze mowy o tym, że czytam dzieła polskiej noblistki.
  Będąc ostatnim razem w Polsce, zakupiłem te same książki wydane w języku polskim. Będąc ciekaw, jak dalece oryginały ucierpiały w wyniku przekładu.
  Szok. Istny szok!
  Tłumaczenia, odbiegają bardzo dalece od oryginałów.
  Tym razem jednak bardzo nietypowo.
  Polskie wersje, okazały się bowiem (jak już pisałem powyżej) dla mnie całkowicie niestrawne.
  Jednakże, zmuszony jestem przyznać, że to – co w oryginale jest niestrawne, po bardzo starannej anglojęzycznej „obróbce” = dodaniu odpowiednich przypraw w postaci lepiej wyszukanych słów, nie tylko nadaje się do konsumpcji, ale i może okazać się całkiem smaczne dla przeciętnego czytelnika anglojęzycznego o zapatrywaniach bardziej lewicowych.
  Niekoniecznie nawet skrajnych.

  Dziwna jest ta metamorfoza literackiej miernoty i zamiana autorki w noblistkę.
  Dokonana za sprawą zdolności językowych i niewątpliwego talentu literackiego w tłumaczeniach na język angielski.
  Nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak jest i w tym przypadku. Okazuje się bowiem, że tłumaczeniem na język angielski przeciętnej (jestem miły dla autorki) twórczości p. Olgi Tokarczuk zajęły się dwie lewicowe aktywistki, lecz jednoczesnie jednak – znacznie bardziej dworskie literackie damy.
  Panie świetnie do tego zadania przygotowane i wyśmienicie posługujące się wręcz wybornym językiem angielskim.
  Jedna obrobiona w lewo na jednej z czołowych amerykańskich uczelni Northwestern (ścisła światowa czołówka awangardy ruchu LGBT).
  Druga zaś szlifowała mocno w lewo skierowane myśli w Oksfordzkim warsztacie nowoczesnego, europejskiego Marksizmu.

  Lewactwo jak widać (a widać!) współpracuje globalnie. Wspiera się i popiera. Nie wróży to dobrze dla Polski i świata.

 168. E.B pisze:

  Fatamorganie

  Ja od dłuższego czasu nie czytam beletrystyki. Czytam literaturę faktu i wszystko co w pobliżu.
  Zrobiłam wyjątek dla powieści Witolda Gadowskiego” „Szlag trafił”. Ale ta powieść powiązana jest z polityką, więc mnie zainteresowała.

  Nie czytałam więc naszej noblistki. Czytam za to różne opinie o jej twórczości i o niej samej.
  Apologetów ma ciekawych, tych co zazwyczaj wychwalają świat lewicy i wolności od wszelakich nakazów i zakazów, więc to mi wystarczy. Czytać jej książek nie będę ani zajmować się jej twórczością.
  Mam inne ciekawsze i bardziej pożyteczne sprawy.

  Ciekawe rzeczy Pan pisze o tych tłumaczeniach. Jak widać wszystko kreci się wokół jednej wspólnej osi.
  Nobel też stał się polityczny, szczególnie w humanistyce i tzw. Noblach pokojowych.

  O Oldze Tokarczuk mówi też Witold Gadowski w najnowszym Komentarzu Tygodnia.
  Stało się już świecką tradycją, że On omawia polityczne wydarzenia co tydzień a ja co tydzień je załączam.
  Proszę posłuchać. Podobnie się wypowiada jak Pan.

  A Polela rozumiem, że się nie kwapi. On wie, że to są prace syzyfowe : )).

Dodaj komentarz: