koronacja- dzielenie woli poprzez dzieje cz. 1 szkic

od dawna zastanawia mnie fenomen oddawania czci królom i od dawna towarzyszy nieodparte wrażenie, że w tym starożytnym rytuale tkwi jakiś błąd.

jak bowiem wytłumaczyć oddanie części wolnej woli innemu człowiekowi i pogodzenie tego aktu z pierwszym przykazaniem Boga?

chyba tylko oddaniem drugiemu tego, co się Bogu należy .

sama potrzeba obecności innego człowieka ponad sobą wydaje mi się z gruntu słaba a jednak….

pomijając historię tradycji pogańskich, z których koncepcja króla wyrosła odnajdziemy w Biblii ciekawy fragment, opisujący okoliczności pojawienia się pierwszego namaszczonego przez żydów króla:

1 Księga Samuela
 
Król-człowiek zamiast Boga1
8

Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów.

Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz: sądzili oni w Beer-Szebie.
Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą: szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo.
Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama.
Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów».
Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana.
A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą.
zatem niedługo przed 1012 r. p.n.e izrael odrzucił królowanie Boga na rzecz człowieka i
zaczęła się walka o władzę.
Zjednoczone pod berłem królów królestwo Izraela przetrwało ponad osiemdziesiąt lat, rządzili nim kolejno:
 1. Saul (1012–1004)[3]
  Iszbaal – syn Saula, koronowany na króla Izraela przez dowódcę wojsk Saula – Abnera (państewko obejmowało część Zajordania z pogórzem Galilei i Samarii), zamordowany wkrótce – po przejściu Abnera na stronę Dawida[4].
 2. Dawid (1004–965)
 3. Salomon (965–926)[3]

Po śmierci Salomona jego następca, Roboam, zaprzepaścił szansę utrzymania jedności kraju, bowiem nie poszedł na ustępstwa w kwestii ulg podatkowych. W wyniku tego północna część państwa zjednoczyła się pod wodzą Jeroboama przeciwko Roboamowi i oddzieliła się od królestwa Judy, tworząc królestwo Izraela ze stolicą najpierw w Sychem, następnie w Samarii[5].”

-co robi człowiek, który oddziela się od Boga?

-w drugiej kolejności oddziela się też od człowieka- stąd wojny.

po pięciuset latach wojny się kończą:

„W 586 roku p.n.e. za bunt przeciwko Babilonii i spiskowanie z Egiptem Nabuchodonozor II zburzył Jerozolimę i obalił Sedecjasza, ustanawiając w Judei namiestnika „

nabuchodonozor II był chaldejczykiem dokładnie tak jak abraham- patriarcha izraela.

przez odrzucenie królowania Boga izraelczycy cofnęli się o 800 lat, stając się ponownie niewolnikami własnych błędów.

tkwią tam po dziś dzień snując marzenia o swoim królu wybranym.

czujecie ten absurdalny dramat ?

po babilonie przyszła persja, potem imperium aleksandra i rzym.

w czasie gdy rozkochany w królach izrael przeżywał deficyt poznania Bóg zsyła posłańców z wiadomościami.

pierwszego z nich nazywa „Bóg jest zbawieniem”

izajasz przed męczeńską śmiercią głosi:

„, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida, poczętym i narodzonym z alma[h] (Hebr. znaczy: młoda panna lub młoda kobieta zamężna, nie będąca jeszcze matką; wyraz ten podkreśla młodość osoby i normalnie suponuje dziewictwo), będzie nazwany Emmanuelem (z hebrajskiego ‚immanu ‚el – Bóg jest z nami) (Iz 7,14) i spocznie na nim Duch Jahwe (por. Iz 9,5). Będzie rządził królestwem Dawida sprawiedliwie, a jego panowanie obejmie wszystkie narody.”

charakterystyka idealnie opisuje Jezusa- Syna narodzonego z miłosierdzia Boga i pokory Maryi .

„wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, oraz „Król izraelski!”.
A gdy Jezus znalazł osiołka dosiadł go, jak jest napisane: „Nie bój się Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu”.
Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili (J 12, 12-16).”

Jego panowanie nad królestwem dawida trwało krócej niż dzień,

gdyż rabini sprzeciwiający się Bogu, po upokorzeniu przywiedli go do okrutnej śmierci.

kiedy konał, nad jego głową widniał napis- król żydowski.

potem było zmartwychwstanie.

okazało się, że Jezus nie tylko jest zapowiedzianym panem wszystkich narodów, ale Jest Bogiem, Odwiecznym Słowem, Logosem.

tak zaczęła się szerzyć Ewangelia Jezusa Chrystusa. zatem chrześcijanie to ci, którzy głoszą prawdę o Jezusie a częścią tej prawdy jest to, że żyje i, że jest królem.

no dobrze, ale czyim królem? co znaczy uznać kogoś za króla?

mogę się tego dowiedzieć tylko wtedy, gdy przed sobą dokonam takiego wyboru, gdy woli króla bezwzględnie podporządkuję własną wolę, jego interesowi własny interes i potencjał. inaczej nic nie wiem.

 

o królowaniu Maryi w cz.2

18 lipca 1965 roku Rychwałd i cała Żywiecczyzna, w liczbie 80 tysięcy pielgrzymów, przeżywały – mimo ulewnego deszczu – wielką uroczystość koronacji, dokonanej przez Prymasa Polski ks. Kardynała Wyszyńskiego (dzisiaj Sługi Bożego) razem z ówczesnym ks. Arcybiskupem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. W księdze pamiątkowej koronator Obrazu napisał; ” Olbrzymie wody ulewnego deszczu nie potrafią zgasić naszej miłości względem Ciebie Maryjo!”.

 

 

Z dziejów koronacji

Po raz pierwszy w Polsce ukoronowano w roku 1717 obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W latach 1717 – 2000 ukoronowano w Polsce 196 wizerunków Najświętszej Maryi Panny (A. Witkowska). W Archidiecezji Wileńskiej ukoronowano w roku 1927 w Wilnie obraz Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Po drugiej wojnie światowej na naszym terenie miały miejsce trzy koronacje: Matki Bożej Różanostockiej, Wspomożycielki Wiernych (1981), Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie (1985) i Matki Bożej Miłosierdzia w Archikatedrze Białostockiej (1995)

W roku 1897 Kongregacja Rytów zatwierdziła na nowo opracowany obrzęd koronacji na podstawie rytu stosowanego przez Kapitułę watykańską. Przetrwał on z niewielkimi zmianami do wydania Pontyfikału rzymskiego (1961). 25 marca 1981 roku opublikowano nowy ryt: „Obrzędy koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny (skrót: OKWNMP). Nie włączono go do Pontyfikału rzymskiego. Obrzęd ten stanowi odrębną księgę. W Polsce wydano tę liturgiczna księgę w Katowicach (2004).”

źródło

na koniec pytanie- czy koronowane są obrazy?

oczywiście nie. koronowana jest obecność Maryi i Jezusa ich duchowy wpływ dzięki, któremu życie ludzkie staje się lepsze.

wszyscy tego doświadczamy. każdy, kto zechce.

 

 

You may also like...

4 komentarze

 1. cisza1 pisze:

  @nohood

  Dzięki…
  Ze Świebodzina – z Uroczystości Chrystusa Króla 26.11.2010 r, na znak wiary i poddania, krótki akt strzelisty:

  Odpowiadając na Twą miłość Panie, wyznaję:
  Jezu jesteś Królem,
  Jezu, jesteś moim Królem,
  Daj mi poznać wolę Twoją Panie!
  Oto jestem.

 2. cisza1 pisze:

  @nohood

  Nikogo tu nie ma?
  Cichutko pośpiewam …na cześć naszej malutkiej ale potężnej „W Cudy Wielmożnej”, Pani Poznania, koronowanej 50 lat temu.

  Cześć Maryi, cześć i chwała,
  Pannie świętej cześć!
  Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
  Hołd Jej śpiesz się nieść!
  Ten, co stworzył świat wspaniały,
  W Niej Swą Matkę czcił,
  Jej go ręce piastowały,
  Gdy dziecięciem był.
  On jak Matkę Ją miłował,
  W posłuszeństwie żył,
  Każde słowo Jej szanował,
  Chociaż Bogiem był.
  Dziatki lube, jeśli chcecie
  Błogi żywot wieść,
  Dajcie, jako Jezus Dziecię,
  Pannie świętej cześć.
  Czystość, cichość i pokora
  To Maryi strój,
  Przez nie miła niebios Córa
  Łask zyskała zdrój.
  Przez nie w cudnej gwiazd koronie
  Ją posadził Bóg
  Na wysokim chwały tronie
  Wśród niebieskich sług.
  Ten Maryi, dziatwo droga,
  Obraz w sercu noś,
  O opiekę Matki Boga
  Zawsze kornie proś.
  http://www.poznan.franciszkanie.pl/sanktuarium/pani-poznania-2/

 3. Tadeusz_K pisze:

  @nohood
  A oto moja Matka Boska.

  Przepiękna.!!
  Po długim procesie Koronował św. JPII.
  Obraz, który ocalał po doszczętnym spaleniu drewnianego kościoła przez Tatarów.
  Mnie też uratowała jako małego chłopca.
  No, …był taki czas, że zapomniałem o Niej. 🙁
  Tym komentem przepraszam Ją.

 4. cisza1 pisze:

  @ Autor i Wszyscy – WAŻNE (przypomnę się jeszcze)

  „Trzeba bowiem ażeby Królował
  aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)

  Prześlij tę informacje wszystkim znajomym, będzie to potęga modlitwy, szturm błagalny do Nieba, głos udręczonego ludu.

  Apel o Modlitwę w Intencji Intronizacji

  19 marca 2018 roku
  łączymy się wszyscy w

  MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

  w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na
  Króla Polski –
  aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji

  Intronizacja jest ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż, kiedy Jezus Chrystus będzie Królem Polski, wtedy to On zakończy konflikty i nieporozumienia i nastąpi pokój.

  19 marca – Uroczystość Świętego Józefa – to piękny moment, w którym łącząc nasze modlitwy przez wspólny Różaniec, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi i Jej Przeczystego Oblubieńca i Opiekuna Kościoła Powszechnego, Świętego Józefa, zaniesiemy nasze błagania o Intronizacje Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim, aby Jezus Chrystus, Władca całego świata i wszechświata, nasz Stworzyciel, Przyjaciel, i Zbawiciel uznany został przez całą ludzkość Królem każdego narodu a wtedy zapanuje pokój w naszych sercach i wszystkich narodach.

  Jezus Chrystus jest prawdziwie Królem, którego zapowiadali prorocy. W Uroczystość Świętego Józefa usłyszymy podczas czytań mszalnych następujące proroctwo z Księgi Samuela:

  Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

  Złączmy się w braterskiej jedności w poniedziałek,
  19 marca 2018 roku – dzień Modlitwy Różańcowej w intencji Intronizacji.
  Módlmy się w tym dniu prywatnie, we wspólnotach, i kościołach.
  Niech będzie to modlitwa wynagradzająca z prośbą o Intronizację.

  http://www.wyszperane.info/2018/02/27/trzeba-bowiem-azeby-krolowal/

Dodaj komentarz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przejdź do paska narzędzi