USTAWA „O ®ównym traktowaniu obywateli państwa i azylantów”.

1500 100 900

USTAWA

z dnia 20 września 2015 roku

(uchylona)

 wersja poprawiona, tekst ujednolicony z dnia 18 maja 2017 roku

o ®ównym traktowaniu obywateli państwa i azylantów.

       Art. 1. 1. W związku z zainicjowanym przez Unię Jewropejską kryzysem związanym z napływem do Europy milionów imigrantów zarobkowych z krajów muzułmańskich, zwanych dla niepoznaki uchodźcami wojennymi, oraz wolą Niemiec podzielenia się tym dobrodziejstwem ze wszystkimi krajami Unii, Rzeczpospolita Wolska poddawana jest politycznym naciskom i szantażom.

 1. Wobec wymuszania przez Unię Jewropejską na rządzie Wolski przyjęcia do Wolski kilkunastu tysięcy imigrantów zarobkowych zwanych dalej „azylantami”, Zgromadzenie Narodowe Rzeczypospolitej Wolskiej w celu ochrony bytu materialnego obywateli Wolski i zapewnienia maksimum bezpieczeństwa społecznego w trybie pilnym uchwaliło wspólny projekt ustawy Rządu i Prezydenta.
 2. Niniejsza Ustawa 1500 100 900 dotyczy nadzwyczajnych czasowych zmian w obowiązującym prawie oraz o czasowym częściowym ograniczeniu praw i swobód obywatelskich.
 3. Powodem uchwalenia Ustawy 1500 100 900 jest także wyjście naprzeciw towarzyszącym arbitralnym decyzjom Niemiec i UJ ogromnym naciskom postępowych krajowych środowisk o znacznej empatii i zamożności. Sejm i Senat, Rząd i Prezydent zmuszeni są wobec tego podjąć decyzje wymienione w niniejszej Uchwale na wypadek faktycznego przerzucenia do Wolski kilkunastu tysięcy „azylantów” z Niemiec i innych krajów zachodniej Europy, aby ich rządy mogły w to miejsce nadal zapraszać kolejnych imigrantów, czyli „azylantów”, a potem solidarnie przydzielać ich pozostałym krajom.

1) Naczelnym celem ustawodawcy przy tworzeniu niniejszej Ustawy jest spełnienie nakazu SOLIDARNOŚCI, który jest tak bardzo bliski krajom Unii, szczególnie takim, jak Niemcy czy Francja, a której to Wolacy ponoć dotąd nie okazywali, co nam wytknięto.

2) Jednocześnie Ustawa niniejsza wychodzi naprzeciw wspomnianym żądaniom opozycji rządowej przepełnionej wzruszającą empatią wobec uciekających przed wojną młodych, zdrowych mężczyzn, którzy w przypadku nie udzielenia im azylu byliby zmuszeni wbrew ich woli bronić swego kraju i swoich rodzin z bronią w ręku, zamiast żyć sobie dostatnio i bezpiecznie w krajach Europy.

3) Ustawa ta pozwoli równocześnie i przede wszystkim spełnić oczekiwania większych i mądrzejszych od Wolski państw Unii Jewropejskiej i umożliwi KOLEKTYWNE podzielenie się „azylantami”, zaproszonymi wcześniej do Niemiec przez Kanclerz tego kraju, z Wolską i z pozostałymi krajami Europy Wschodniej, mimo ich sprzeciwu.

 1. Jako rząd Wolski, powodowany troską o sprawiedliwość społeczną i obowiązkiem dbania o przetrwanie własnego narodu w tych trudnych czasach, musimy zadbać o przeciwdziałanie spodziewanym oczywistym i drastycznym różnicom w warunkach bytowych pomiędzy społeczeństwem Wolski a „azylantami” pamiętając o tym i mając to na uwadze, że nieszczęśni „azylanci” nie lubią pracować, ale za to przyzwyczajeni już są przecież do pobierania wysokich zasiłków społecznych otrzymywanych dotąd w krajach Europy Zachodniej.
 2. Ustawa 1500 100 900 jest to Ustawą wstępną. Bardziej szczegółowe rozwiązania Rząd i Prezydent podejmą w stosownym czasie.

Art. 2. Z dniem 18 maja 2017 roku powołuje się Urząd ds. ®ównego Traktowania Obywateli Rzeczpospolita Wolska i „Azylantów” (U®TOPiA).

Art. 3. 1. W związku z Art. 1, Art. 2, zawiesza się Ustawę z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „Ustawę 500+” do czasu unormowania sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz w UJ i powrotu „azylantów” wraz z rodzinami do swoich ojczyzn.

Art. 4. Z dniem 18 maja 2017 roku otwarty zostaje Fundusz: Witamy „Azylantów”.

Art. 5. 1. Środki na Fundusz: Witamy „Azylantów” będą pochodziły ze źródeł:

1) środki przyznane przez Unię Jewropejską na cele związane z przyjęciem „azylantów”;

2) środki pochodzące z realizacji niniejszej Ustawy w tym z zawieszonej tzw. „Ustawy 500+”.

Art. 6. 1. Fundusz: Witamy „Azylantów” będzie przeznaczony na zapewnienie równego poziomu życia obywatelom Wolski oraz „azylantom” poprzez wyrównanie dochodów każdego obywatela Wolski do poziomu przyznanych „azylantom” środków finansowych oraz zapewnienie równoważnych warunków lokalowych.

Art. 7. 1. Nikt z obywateli Wolski nie może osiągać dochodów niższych od świadczeń przyznanych „azylantom” z Funduszu: Witamy „Azylantów”.

 1. Wszyscy obywatele Wolski o dochodach poniżej 1,5 tyś. zł netto/mc na osobę w rodzinie otrzymają z Funduszu: Witamy „Azylantów” wyrównanie do kwoty 1,5 tyś. zł netto/mc na członka rodziny.
 2. Osoby samotne, w tym samotni emeryci i renciści o dochodach poniżej 3 tyś. zł netto/mc otrzymają wyrównanie do kwoty 3 tys. zł netto/mc z Funduszu: Witamy „Azylantów”.

Art. 8. 1. Każdy wolski obywatel żyjący w rodzinie ma prawo do dochodu na członka rodziny w wysokości 1,5 tyś. zł netto/mc.

 1. Każdy samotny wolski obywatel w tym samotni emeryci i renciści mają prawo do dochodu w wysokości 3 tyś zł netto/mc.
 2. Każdy obywatel żyjący w rodzinie i posiadający w chwili wejścia ustawy w życie dochód powyżej 1,5 tyś. zł netto/mc na członka rodziny, od kwoty powyżej 1,5 tyś. zł netto/mc zostanie opodatkowany 100% podatkiem „solidarnościowym” na rzecz Funduszu: „Witamy Azylantów”.
 3. Każdy emeryt i rencista żyjący w rodzinie i posiadający świadczenie emerytalno-rentowe powyżej 1,5 tyś. zł netto/mc na osobę /mc na osobę zostanie opodatkowany 100% podatkiem „solidarnościowym” na rzecz Funduszu: Witamy „Azylantów”.
 4. Każdy obywatel samotny, w tym samotni emeryci i renciści, posiadający w chwili wejścia ustawy w życie dochód powyżej 3 tyś. zł netto/mc zostanie opodatkowany 100% podatkiem „solidarnościowym” na rzecz Funduszu: Witamy „Azylantów”.

Art. 9. 1. Wszelkie aktywa finansowe zgromadzone przez obywateli Wolski na osobistych kontach bankowych zostają zamrożone na czas obowiązywania niniejszej Ustawy.

 1. Możliwa będzie jedynie jednorazowa wypłata do wysokości 1,5 tyś zł w okresie od momentu wejścia niniejszej Ustawy w życie do pierwszej wypłaty świadczenia z pracy lub pierwszego świadczenia emerytalno-rentowego.

Art. 10. 1. W przypadku opuszczenia Kraju przez obywatela Wolski w czasie obowiązywania niniejszej ustawy na czas powyżej 1 miesiąca mieszkanie lub dom będący jego własnością, zostanie przekazany do wykorzystania przez U®TOPiA i Fundusz: Witamy „Azylantów”.

 1. Po powrocie do Kraju obywatel opuszczający Wolskę w czasie obowiązywania niniejszej ustawy na czas powyżej 1 miesiąca jest zobowiązany do uregulowania zaległego podatku na Fundusz: Witamy „Azylantów” wyliczonego na podstawie dotychczasowych dochodów.
 2. W stosunku do obywatela Wolski, który opuści Wolskę w czasie obowiązywania niniejszej ustawy i nie ureguluje zobowiązania podatkowego na rzecz Funduszu: Witamy „Azylantów” zostanie zastosowany przepadek mienia pozostawionego w Wolsce na rzecz U®TOPiA i Funduszu: Witamy „Azylantów”.

       Art. 11. 1. Każda wolska rodzina i każda „azylancka” rodzina ma prawo wyłącznie do jednego domu lub mieszkania.

 1. Jeśli w chwili wejścia Ustawy 1500 100 900 w życie wolska rodzina posiadać będzie więcej, niż jeden dom/mieszkanie, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać je nieodpłatnie Urzędowi Ds. ®ównego Traktowania Obywateli Państwa i Azylantów (U®TOPiA) na cele związane z zakwaterowaniem „azylantów”. Dotyczy to także domków letniskowych, dacz itp.

Art. 12. 1. Każda wolska rodzina ma prawo wyłącznie do jednego samochodu.

 1. Jeśli rodzina posiada więcej, niż jeden samochód, zobowiązana jest go sprzedać, a uzyskaną kwotę ze sprzedaży w całości przekazać do Urzędu Ds. ®ównego Traktowania Obywateli Państwa i Azylantów (U®TOPiA).

Art. 13. 1. Każdy pracodawca ma prawo zatrudnić azylanta.

 1. Każdy pracodawca, który zatrudni „azylanta”, ma jednocześnie obowiązek zatrudnić obywatela wolskiego.
 2. Pracodawca ma obowiązek zatrudnić „azylanta” i obywatela wolskiego na identycznych warunkach zatrudnienia i płacy, ale nie mniej, niż 1,5 tyś. zł netto/mc.
 3. Każdy pracodawca, który zwolni z pracy obywatela wolskiego jest zobowiązany do natychmiastowego zwolnienia z pracy „azylanta”.

Art. 14. 1. Zarówno obywatel wolski jak i „azylant”, po spełnieniu warunków ustawy o zasiłkach społecznych, ma prawo do zasiłku społecznego lub zasiłku dla bezrobotnych.

 1. Zasiłek społeczny dla obywateli wolskich i „azylantów” musi być w tej samej wysokości.
 2. Zasiłek dla bezrobotnych dla obywateli wolskich i „azylantów” musi być w tej samej wysokości.

Art. 15. 1. Żaden obywatel Wolski, ani żaden „azylant”, nie może pozostawać bezdomny.

 1. Tak, jak każdy „azylant” otrzyma zakwaterowanie, tak i każdy dotychczas bezdomny obywatel Wolski musi otrzymać zakwaterowanie o nie gorszym standardzie od lokalu, jaki otrzyma „azylant”.

Art. 16. 1. Wprowadza się obowiązkowe szkolenia dla obywateli wolskich i „azylantów”.

Art. 17. 1. Wprowadza się następujące obowiązkowe szkolenia dla obywateli wolskich:

1) szkolenia w zakresie samoobrony;

2) szkolenia w zakresie podstawowego słownictwa w języku/językach „azylantów”;

3) szkolenia w zakresie zwyczajów religijnych oraz norm społecznych „azylantów”.

Art. 18. 1. Wprowadza się następujące obowiązkowe szkolenia dla „azylantów”:

1) szkolenia w zakresie prawa obowiązującego w Wolsce;

2) szkolenia w zakresie podstaw języka wolskiego;

3) szkolenia w zakresie prawa obowiązującego w Wolsce;

4) szkolenia w zakresie zwyczajów religijnych i społecznych obowiązujących w Wolsce.

Art. 19. 1. Szkolenia wymienione w Art. 16, Art. 17 i Art. 18 są płatne i ich koszt ma być pokryty z funduszy własnych zarówno w przypadku obywatela Wolski, jak i „azylanta”.

 1. Szkolenia wymienione w Art. 17 i Art. 18 muszą być sfinansowane z własnych funduszy osób, których dochód na członka rodziny w chwili wejścia w życie Uchwały 1500 100 900 przekracza 1,5 tyś. zł netto/mc. Opłata za szkolenie zostanie odliczona od podatku na Fundusz: Witamy „azylantów” .
 1. Osoby, których dochód na członka rodziny w chwili wejścia ustawy w życie nie przekroczy 1,5 tyś. zł netto/mc będą zwolnione z opłat za szkolenia. Koszty pokryje U®TOPiA z Funduszu: Witamy „azylantów”.
 2. Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore otrzymają z U®TOPiA przydział funkcjonariusza obrony wyszkolonego w zakresie Art. 17.1) – 3) oraz Art. 18.1) – 4). Koszty pokryje U®TOPiA z Funduszu: Witamy „azylantów”.
 3. Wynagrodzenie i koszt szkolenia funkcjonariusza obrony przydzielonego osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym będzie pokryte przez U®TOPiA z Funduszu: „Witamy Azylantów”

Art. 20. 1. Obywatele, którzy zgodnie z niniejszą Ustawą, poprzez solidarne odstąpienie swoich dochodów oraz własności na rzecz „azylantów”, przyczynią się do nowoczesnego wizerunku Wolski na arenie światowej, jako kraju wolnego od ksenofobii, rasizmu, nazizmu, zaściankowości, fałszywego katolicyzmu, a zatem przyjaznego każdej kulturze, stawiającego dobro cudze na co najmniej tym samym poziomie, co własne, otwartym i uwolnionym od zabobonów chrześcijańskich, przychylnym zabobonom cudzym, zyskają poklask i uznanie wszelkich postępowców i miano pełną gębą Jewropejczyków z UJ.

Art. 21. 1. W kolejnej Uchwale Rząd przedstawi rozporządzenia o wydaniu okolicznościowych medali oraz dyplomów dla szczególnie konkretnie empatycznych obywateli Wolski.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie w dniu wyrażenia zgody przez Rząd i Prezydenta Rzeczypospolitej Wolskiej na przyjęcie na terytorium Wolski „azylantów” przydzielonych Wolsce przez Unię Jewropejską.

 

                                                      Prezydent Rzeczypospolitej Wolskiej

 

 

PS.1.

Zgłaszane obywatelskie propozycje kolejnych artykułów do Ustawy 1500 100 900:

 

I. Problem zaspokojenia potrzeb seksualnych „azylantów” zgodnie z ich kulturowymi zwyczajami i wrodzoną pobudliwością prowadzącą do niebezpiecznego dla zdrowia i życia problemu puchliny jader.

Osoby zgłaszające: @piko , @wawel24

Zgłoszone propozycje:

1.

@piko

Każdy „azylant”, który ma opuchnięte jądra, może złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu o zadośćuczynienie tej karygodnej sytuacji. Zadośćuczynienie może być finansowe lub w naturze.”

2.

@wawel24

Powołać formalnie Fundację o wdzięcznej nazwie „Amaltea”, której grupa inicjatywna już opracowała szczegółowy i bardzo interesujący projekt o tej samej nazwie.

 

II. Problem równości dni świątecznych – piątek, czy niedziela?

Osoby zgłaszające: @cisza1 ,

Zgłoszone propozycje:

1. brak

III. Problem brunetek

Osoby zgłaszające: @cisza1

Zgłoszone propozycje:

@cisza1

1) Darmowy przydział na busa ( albo autobus ) do przewożenia dzieci do darmowych, integracyjnych żłobków i przedszkoli.

2) Dodatkowo mogą się starać o służbę domową, wyszkoloną w temacie halal

 

 

 

PS.2.

W dniu 19 maja 2017 roku obywatel Wolski @Tadeusz_K zgłosił alternatywny do propozycji rządowej projekt Ustawy, który otrzymuje nazwę: Ustawa T_K 1500 100 900 + 1.

Ustawa T_K 1500 100 900 + 1

Wstępne uwagi do Ustawy 1500 100 900 jako niezgodnej z „Konwencją o przemocy w przemocy” i ubliżającej godności nachodźcy:

Pojęcia podstawowe:
1). #imigrantów zarobkowych z krajów muzułmańskich#
-to nie imigranci, a nachodźcy
-to nie zarobkowi, a oczekujący azylu od pracy

2).#azylant”- pod tymże pojęciem należy rozumieć azyl od pracy

3).„solidarność” – pod pojęciem należy rozumieć solidarność bez solidarności

Uwagi do projektu:

pkt. 3.5).
Zaprojektujemy dla obywateli obniżkę płac, rent i emerytów dla utrzymania dziczy, której przydzielono azyl od pracy

Art.2. winien brzmieć:
Urząd ds. Nierównego Traktowania Obywateli Rzeczpospolita Wolska na rzecz szczególnych uprawnień dla „Azylantów”

Art. 4. Z dniem 18 maja 2017 roku otwarty zostaje Fundusz z obniżenia płac, rent i emerytur : Witamy „Azylantów”.

Art. 6. 1. Fundusz: Witamy „Azylantów” będzie przeznaczony na zapewnienie wysokiego poziomu życia „azylantom” poprzez obniżenie dochodów każdego obywatela Wolski do poziomu stawki głodowej.

Art. 7. 1. Nikt z obywateli Wolski nie może osiągać dochodów wyższych od ¼ srodków przyznanych „azylantom” .

Art. 11. 1. Każda wolska rodzina ma prawo do mieszkania w grocie skalnej a Wolacy mają oddać domy i mieszkania „azylantom od pracy”. Azylantom przysługuje prawo do dwóch domów w celu rozwoju haremów.

Art. 12. 1. Każda wolska rodzina ma prawo wyłącznie do jednego koła od roweru.

Art. 13. wykreślić- to upokarza azylantów

 

Uwagi Autora alternatywnej wobec rządowej propozycji Ustawy:

Podczas redakcji dalszych poprawek do Ustawy proponuje mieć na względzie politpoprawne określenie nawałnicy nachodźców jako tzw. KWOTY.
Bowiem w pojęciu tym zawarta jest empatia całego Kosmosu.

 

Może Ci się również spodoba

25 komentarzy

 1. izaluka pisze:

  Notkę dedykuję wszystkim apologetom multi-kulti i przyjmowania nachodźców do naszego pięknego Kraju. Na pohybel fałszywym empatom.

 2. cisza1 pisze:

  @izaluka
  Chociaż nie dla mnie ta notko-ustawa ale z ciekawości przeczytam :)))

 3. izaluka pisze:

  @cisza1
  Notka dla wszystkich, tylko dedykacja dla onych 😀

 4. piko pisze:

  Ja bym dodał artykuł o zapewnieniu „azylantom” pci męskiej dostępu do pci żeńskiej w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych.

  Każdy „azylant” który ma opuchnięte jądra może złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu o zadośćuczynienie tej karygodnej sytuacji. Zadośćuczynienie może być finansowe lub w naturze.

 5. cisza1 pisze:

  @piko

  To problem płciowy, ważny i palący a od dawna nierozwiązany. Ku polepszeniu samopoczucia biednych brunetów nasz Kolega bloger WAWEL napisał notkę, w której poddał, co prawda tylko Niemcom ale konieczne dla wszystkich gościnnych krajów, stosowne wspaniałe, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie:

  http://wawel.salon24.pl/690631,projekt-pomocy-humanitarnej-dla-niemiec-czyli-rzym-ocalily-gesi-a-niemcy

  To trzeba zobaczyć koniecznie:)))

 6. piko pisze:

  @czisza1

  Coś pięknego. Uchodźcy powinni być zachwyceni.

  Nie wiem tylko co na to kozy i zieloni?

 7. cisza1 pisze:

  @izaluka

  Ustawa nie mówi nic o równości dni świątecznych!
  Czyli jak? Piątek wolny czy niedziela?

 8. izaluka pisze:

  @piko i @cisza1
  Art. 1 p.6 mówi, że „Ustawa 1500 100 900 jest to Ustawą wstępną. Bardziej szczegółowe rozwiązania Rząd i Prezydent podejmą w stosownym czasie.”

  Ustawa w obecnym kształcie omawia najważniejsze (egzystencjalne) obszary życia. Ustawodawca zaprasza zaangażowanych społecznie obywateli do szerokiej dyskusji nad ostatecznym uzupełnionym o postulaty obywatelskie kształtem.

  Na razie odnotowuję dwa wnioski:
  1. @piko : „Ja bym dodał artykuł o zapewnieniu „azylantom” pci męskiej dostępu do pci żeńskiej w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych.”

  i propozycja rozwiązania problemu:

  „Każdy „azylant” który ma opuchnięte jądra może złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu o zadośćuczynienie tej karygodnej sytuacji. Zadośćuczynienie może być finansowe lub w naturze.”

  oraz
  2. @cisza1 : ” Ustawa nie mówi nic o równości dni świątecznych!”

  i konkretne pytanie:

  „Czyli jak? Piątek wolny czy niedziela?”

  PS. Dziękuję za obywatelską postawę. Kolejne propozycje mile widziane. Bierzmy przykład ze Szwajcarów i sami dbajmy o naszą przyszłość.

 9. izaluka pisze:

  Wprawdzie bloger @wawel24 nie zabłądził jeszcze w nasze skromne progi, ale dzięki obywatelskiej postawie @cisza1 mogliśmy zapoznać się z jego iście rewolucyjną i przy tym wysoce racjonalną i humanitarną inicjatywą o nazwie Amaltea.

  Dla zainteresowanych jeszcze raz podaję link do projektu i jego naukowego uzasadnienia: http://wawel.salon24.pl/690631,projekt-pomocy-humanitarnej-dla-niemiec-czyli-rzym-ocalily-gesi-a-niemcy

 10. izaluka pisze:

  Czyli wniosek kolejny:

  3. @wawel24 : nabrzmiały problem spuchniętych jader „azylantów”

  i propozycja rozwiązania problemu:

  Projekt Amaltea – szczegóły w linku w komentarzach powyżej.

 11. ProvoCatio pisze:

  @ izaluka

  nic, tylko wracać do starego kraju i prosić o azyl 🙂

 12. piko pisze:

  @provocatio

  Spuchły?

 13. ProvoCatio pisze:

  @ piko


  co spuchły?

 14. piko pisze:

  No jądra.
  Jako powracający emigrant/uchodźca (z faszystowskiego USA) ten problem ustawowo miałbyś rozwiązany.

 15. izaluka pisze:

  @ProvoCatio 18 maja 2017 o 23:06
  „nic, tylko wracać do starego kraju i prosić o azyl ?”

  Ustawa dotyczy relokowanych z UJ ciapatych imigrantów, a nie Polaków „z odzysku” 😀
  Wrócić oczywiście możesz, ale nie jako „azylant”, a jako pełnoprawny obywatel 🙂
  Gdy wrócisz obowiązywać Cię będą wszystkie odpowiednie artykuły zaprezentowanej w notce Ustawy o wzajemnej solidarności obywateli Wolski i „azylantów”. Zapraszam.

 16. izaluka pisze:

  Ponieważ po zastanowieniu stwierdzam, że problemy nakreślono dwa, a nie trzy, jak napisałam w jednym z komentarzy, przy czym zaproponowano dwa rozwiązania problemu pierwszego wskazanego przez @piko, a jedynie inaczej, zgodnie z określeniem samych zainteresowanych „azylantów”, określonego przez blogera @wawel24 , jako problem spuchniętych jader.

  W PSie notki będę wobec tego systematyzować i sukcesywnie uzupełniać zgłaszane postulaty wzbogacenia Ustawy 1500 100 900 o nowe, ważne artykuły. Już to uczyniłam 🙂

 17. ProvoCatio pisze:

  @ piko

  to do kraju tylko na spuchniętych mozna wracać? bez tego nici z azylu?

  🙂

 18. piko pisze:

  No co ty taki niekumaty. Sam napisałeś:

  „nic, tylko wracać do starego kraju i prosić o azyl ?”.

  Zrozumiałem, że ustawowe rozwiązanie problemu spuchniętych jąder mogło zachęcić Cię do powrotu.

  A załatwienie sobie papiera uchodźcy nie powinno być problemem. Po prostu uciekasz z USA, bo reżim Trumpa jest nie do wytrzymania.

 19. Tadeusz_K pisze:

  @Izaluka

  Wstępne uwagi do Ustawy 1500 100 900 jako niezgodnej z „Konwencją o przemocy w przemocy” i ubliżającej godności nachodźcy:

  Pojęcia podstawowe:
  1). #imigrantów zarobkowych z krajów muzułmańskich#
  -to nie imigranci, a nachodźcy
  -to nie zarobkowi, a oczekujący azylu od pracy

  2).#azylant”- pod tymże pojęciem należy rozumieć azyl od pracy

  3).„solidarność” – pod pojęciem należy rozumieć solidarność bez solidarności

  Uwagi do projektu:
  pkt. 3.5).
  Zaprojektujemy dla obywateli obniżkę płac, rent i emerytów dla utrzymania dziczy, której przydzielono azyl od pracy
  Art.2. winien brzmieć:
  Urząd ds. Nierównego Traktowania Obywateli Rzeczpospolita Wolska na rzecz szczególnych uprawnień dla „Azylantów”

  Art. 4. Z dniem 18 maja 2017 roku otwarty zostaje Fundusz z obniżenia płac, rent i emerytur : Witamy „Azylantów”.

  Art. 6. 1. Fundusz: Witamy „Azylantów” będzie przeznaczony na zapewnienie wysokiego poziomu życia „azylantom” poprzez obniżenie dochodów każdego obywatela Wolski do poziomu stawki głodowej.
  Art. 7. 1. Nikt z obywateli Wolski nie może osiągać dochodów wyższych od ¼ srodków przyznanych „azylantom” .
  Art. 11. 1. Każda wolska rodzina ma prawo do mieszkania w grocie skalnej a Wolacy mają oddać domy i mieszkania „azylantom od pracy”. Azylantom przysługuje prawo do dwóch domów w celu rozwoju haremów.
  Art. 12. 1. Każda wolska rodzina ma prawo wyłącznie do jednego koła od roweru.
  Art. 13. wykreślić- to upokarza azylantów

  -itd, etc

  PS.
  Podczas redakcji dalszych poprawek do Ustawy proponuje mieć na względzie politpoprawne określenie nawałnicy nachodźców jako tzw. KWOTY.
  Bowiem w pojęciu tym zawarta jest empatia całego Kosmosu.

 20. cisza1 pisze:

  @all

  Rozumiem, że sprawa brunetów cierpiących na opuchliznę intymną może być załatwiona w mig za pomocą patentu Wawela.

  Pozostaje kwestia brunetek.
  Każda z nich powinna otrzymać darmowy przydział na busa ( albo autobus ) do przewożenia dzieci do darmowych, integracyjnych żłobków i przedszkoli.
  Dodatkowo mogą się starać o służbę domową, wyszkoloną w temacie halal …

  Tym sposobem kraj nasz za parę lat stanie się potęgą, ilością obywateli dorównującą Turcji!

 21. piko pisze:

  @tadeusz_k

  Podoba mi się twórcze podejście do sprawy.

 22. izaluka pisze:

  @Tadeusz_K
  Z uwagi na zgłoszone przez Ciebie radykalne poprawki i zmiany do zgłoszonego do dyskusji projektu Ustawy 1500 100 900 proponuję uznać je za zalążek Ustawy opozycyjnej – alternatywnej. Jej projekt, jako Ustawa T_K 1500 100 900 +1 zamieszczam w PSie 2. Ponieważ jest niekompletna zachęcam zarówno jej Autora, jak i inne osoby chętne, do jej uzupełniania.

 23. izaluka pisze:

  @cisza1 & @Tadeusz_K
  Państwa uwagi i propozycje zostały uwzględnione i opublikowane.

 24. Zolw pisze:

  AAAALE ZABAWĘ PRZEGAPIŁEM!

 25. Tadeusz_K pisze:

  @Zolw
  -Spoko, nic nie przegapiłeś.
  Zabawa rozkręca się.
  Zabawę tą (disko polo) dopiero rozpoczął urzędnik junii Tusk polskiego pochodzenia- z Mazurów, czy cuś..takiego..
  Proponuje handel typu: „kup pan cegłę”.
  Urzędnik tenże widocznie czytał powieść „Zły” Tyrmanda.
  W powieści handlarze cegłą zmuszali kupującego do jej taskania za sobą.
  Tuks jest empatyczny człeczek i zezwala pozozostawić cegłę na miejscu zakupu.
  Cegłę tą nazywa onże (znaczy się tuks) nowocześnie, po jewropejsku, KWOTĄ.
  Wykupujem KWOTY- nowe hasło junii- oby wszystkim żyło się lepiej!

Dodaj komentarz bez logowania się do PT oraz przedstaw się: