Przejdź do paska narzędzi

Przyczynek do bloga o zdrowiu

Zauważyłam pewne niewybaczalne przeoczenie na naszej platformie. Blog modowy już mamy, ale nikt nie prowadzi bloga o zdrowiu. Mimo, że nie znam się specjalnie na tym, pracowicie sięgnęłam do literatury przedmiotu i opracowałam pierwszą notkę o bardzo groźnej i dokuczliwej chorobie – schizofrenii. Ujawnia się ona zazwyczaj przed 40 rokiem życia, ale bywa, że i seniora w wieku 62 lat też człowieka dotknie. Jeśli więc zauważymy u siebie któryś ze wskazanych objawów, należy zacząć się niepokoić. Szczególnie polecam zwrócić uwagę na omamy oraz rojące się podejrzenia.

Osłabienie odporności psychicznej człowieka oraz zwiększenie ryzyka zapadnięcia na chorobę psychiczną związane jest z postępującymi zmianami współczesnego świata,  życiem w stresie oraz brakiem umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Do najbardziej rozpowszechnionych psychoz należy schizofrenia prowadząca do znacznych deficytów w funkcjonowaniu społecznym. Osoby, które na nią cierpią mają problemy z udziałem w życiu rodzinnym oraz zawodowym, a także z samodzielnością w zaspokajaniu potrzeb życia codziennego.

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą. Ponieważ zapada na nią około 1% populacji, uznawana jest za chorobę społeczną. Na specyficzny obraz dezintegracji psychicznej w schizofrenii składają się różne objawy, wśród których najbardziej charakterystycznymi są deficyt oraz dezorganizacja czynności psychicznych polegające na różnorodnych dysfunkcjach, niedostosowaniu czynności poznawczych oraz uczuciowo-motywacyjnych i zniekształceniu oceny rzeczywistości, w postaci na przykład urojeń i omamów. Choroba ma tendencje do nawracania, a nawet utrwalania się zaburzeń, co nierzadko jest przyczyną defensywnego stylu życia, którego specyfika polega na wycofaniu, bierności, ograniczeniu sposobu wyrażania zainteresowań, emocji i potrzeb. Następstwem choroby może być dezadaptacja życiowa mająca szeroki zasięg, obejmująca objawy somatyczne, takie jak brak troski o zdrowie czy zamachy samobójcze, a także osobowe i społeczne aspekty przystosowania się chorego.

Zaburzenia schizofreniczne charakteryzują specyficzne zakłócenia myślenia i spostrzegania oraz niedostosowany i spłycony afekt. Zazwyczaj zachowane pozostają jasna świadomość oraz, jednak z czasem pojawiać się mogą deficyty poznawcze. Do najważniejszych objawów psychopatologicznych należą: echo myśli, nasyłanie i zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, postrzeganie urojeniowe i urojenia oddziaływania, wpływu albo owładnięcia, głosy omamowe komentujące bądź dyskutujące o chorym w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia oraz objawy negatywne. Schizofrenia może mieć przebieg ciągły bądź  epizodyczny, z postępującym albo stabilnym deficytem. Może w niej wystąpić jeden albo więcej epizodów z pełną bądź częściową remisją. Specyficzny dla schizofrenii przewlekającej się (rezydualnej) jest wyraźny postęp psychozy z nacechowanymi negatywnie objawami: ograniczeniem aktywności psychoruchowej, spłyceniem afektu, biernością i brakiem inicjatywy, zubożeniem ilości i treści wypowiedzi, upośledzeniem komunikacji pozawerbalnej oraz ubóstwem zachowań społecznych. Na egzystencjalną sferę życia najbardziej rzutują znaczne deficyty dotyczące umiejętności społecznych, które ograniczają pole życiowe pacjenta i powodują wycofywanie się z wcześniej pełnionych ról społecznych.

Schizofrenia stanowi zaburzenie czynności psychicznych oraz somatycznych, zazwyczaj jest źródłem cierpienia chorego. Podobnie jak kazda inna choroba jest wydarzeniem losowym, za które nie jest odpowiedzialny ani chory, ani jego rodzina. Stereotypem jest też przeświadczenie, że osoby chore na schizofrenię są bardziej agresywni niż inni. Agresja zdarza się u nich w ostrej fazie choroby i wiąże się przede wszystkim z doznaniami psychotycznymi albo z lękiem. Najczęściej jednak chorzy kierują agresję wobec siebie, zdarza się, że dokonują zamachu na własne życie. Choroba ta dotyka i chorego, i osoby z jego otoczenia, zwłaszcza rodzinę, która musi zmagać się z rozmaitymi problemami. Chorzy nierzadko odczuwają, że są dyskryminowani, oczekują więcej zrozumienia, szacunku i pomocy od społeczeństwa.

Do objawów wytwórczych w schizofrenii należą zaburzenia struktury myślenia, urojenia oraz doznania omamowe. Objawy te występują w różnych proporcjach wraz z objawami ubytkowymi, takimi jak ograniczenie czynności wolicjonalnych, które zależne są od woli i nakierowane na celowe działanie, a także emocjonalnych włącznie z autyzmem, które znajdują swój wyraz w obniżeniu się poziomu funkcjonowania osobniczego oraz społecznego. Należą do nich dysfunkcje w komunikacji, utrata zainteresowań relacjami społecznymi, spłycenie ekspresji emocji (afekt), ograniczenie a nawet zniesienie doznawania przyjemności, obniżenie motywacji, ograniczenie przeżywania radości (anhedonia), apatia, w skrajnych przypadkach całkowita bezwolność czyli awolicja. Za pogorszenie się funkcjonowania chorego w większym stopniu odpowiedzialne są  objawy ubytkowe niż objawy wytwórcze. W badaniach klinicznych odkryto wyraźną korelację między  nasileniem się objawów ubytkowych i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie zawodowe oraz społeczne pacjentów, a także zdolnością do samodzielnej egzystencji. Źródłem tych ograniczeń jest spłycenie inicjatywy i zaburzenia motywacji. Są one wynikiem przewlekłości procesu chorobowego oraz jego najczęściej progresywnego charakteru.

Podstawowy problem w schizofrenii stanowią właśnie zaburzenia funkcjonowania, które dotyczą większości chorych. Objawy choroby odbijają się wielu aspektach życia pacjenta, powodują deficyty codziennego funkcjonowania w życiu rodzinnym, zaburzenia dotyczące interakcji społecznych i aktywności zawodowej. Osoba chora obniża swoją aktywność, przestaje nawiązywać kontakty z ludźmi, porzuca zainteresowania, zaniedbuje obowiązki szkolne, zawodowe czy domowe. Nie dba o higienę osobistą i swój wygląd zewnętrzny. Najczęściej izoluje się w domu, jest osamotniona, nie ma partnera życiowego, odczuwa trudności w codziennych czynnościach – wykonywaniu zakupów, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, przygotowaniu sobie posiłków i dbaniu o siebie i otoczenie.

Za utrudnienie relacji z innymi ludźmi, a co za tym idzie zmniejszeniem szansy na uzyskanie wsparcia społecznego wpływ mają objawy negatywne, głównie spłycenie i niedostosowanie afektu, a także wycofanie społeczne. Zaburzenie funkcjonowania społecznego polega na doświadczaniu trudności w kontaktach społecznych i wszystkich obszarach codziennego życia, które wymagają wchodzenia w interakcje z ludźmi.

Osoby chore na schizofrenię mają trudności z wypełnianiem ról społecznych, przy czym utrudnienia te mogą mieć charakter wybiórczy, okresowy i trwały. Dotyczą najczęściej ograniczenia kontaktów społecznych, izolacji, konfliktów rodzinnych i społecznych, ograniczonej sprawności psychicznej, aktywności zawodowej, możliwości zdobycia wykształcenia, możliwości założenia rodziny, wyboru zawodu. Ich sytuację pogarsza dyskryminacja społeczna oraz brak skutecznych mechanizmów obronnych, niedostateczne wsparcie przyjaciół, rodziny, ciężka sytuacja materialna i bytowa  wynikająca z bezrobocia czy bezdomności.

U osób ze schizofrenią obserwuje się zróżnicowanie poziomu funkcjonowania społecznego w poszczególnych dziedzinach aktywności. Najczęściej najmniejsze upośledzenie występuje w zakresie samodzielności, największe zaś w zakresie aktywności zawodowej.

Chorych na schizofrenię często dotykają zaburzenia emocjonalności obejmujące przede wszystkim identyfikację oraz określenie stopnia intensywności emocji. Deficyt ten najwyraźniej ujawnia się podczas percepcji emocji negatywnych, takich jak złość, wstręt, pogarda, smutek. Chorzy mają upośledzoną mimikę twarzy, osłabioną gestykulację, zaburzoną werbalizację emocji oraz trudności z ich wyrażaniem za pomocą intonacji głosu. Rzadziej też od osób zdrowych mówią o swoich przeżyciach. Ich sposób reagowania oraz zachowania się w relacjach społecznych warunkują deficyty dotyczące przetwarzania emocjonalnego – percepcji, doświadczania i reagowania na bodźce afektywne. warunkują charakterystyczny dla osób ze schizofrenią sposób reagowania i zachowania się w relacjach społecznych.

Trudności z odczytywaniem stanów wewnętrznych zarówno swoich, jak i innych ludzi prowadzą do zaburzeń funkcjonowania społecznego, takich jak kłopoty z komunikacją, dziwaczność zachowań, niewielka liczba relacji społecznych. Efektem zaburzeń metareprezentacji mogą być różne objawy – na przykład nieprawidłowa treść reprezentacji, oderwanie treści reprezentacji albo brak treści metareprezentacji, co dotyczyć może własnych celów, intencji lub intencji innych osób. Chorzy mogą swoje urojenia wpływu rozumieć jako skutek zaburzenia reprezentowania własnych intencji. Własne zachowanie nie jest dla nich  wynikiem własnej intencji, ale zewnętrznej kontroli. trudność w reprezentowaniu intencji innych prowadzić może do urojeń prześladowczych i przypisywania wrogich intencji innym ludziom.

 1. Foryś Z., Cepuch G., Dębska G., Franczak M., Funkcjonowanie społeczne pacjentów dziennego oddziału rehabilitacyjnego chorych na schizofrenię, „Piel. Zdr. Publ.” 2013, T. 3, z. 1.
 2. Jędrasik-Styła M., Szkoda-Nowicka D., Deficyty funkcjonowania emocjonalnego pacjentów psychotycznych. Obserwacje kliniczne z psychoterapii grupowej, „Psychoterapia” 2011, Nr 4 (159).
 3. Kiejna A., Piotrowski P., Adamowski T., Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa 2014.
 4. Ostrzyżek A., Marcinkowski J. T., Jakość życia a doświadczanie schizofrenii, „Hygeia Public Health” 2014, Nr 49(4).
 5. Rynda M., M. Białecka-Pikul M., Dysfunkcja społeczna w schizofrenii z perspektywy poznania społecznego, „Psychologia Społeczna” 2010, T. 5, z. 4(15).
 6. Stelmach E., Karakuła H., Morylowska-Topolska J., Urbańska A., Wcisło B., Funkcjonowanie społeczne a poznanie społeczne u osób chorych na schizofrenię, „Curr. Probl. Psychiatry 2011”, Nr 12(4).

Może Ci się również spodoba

72 komentarze

 1. ProvoCatio pisze:

  @ Cogi

  = Blog modowy już mamy =

  …………………………….

  Ja mam. Wcisneli mi go jak dziecko w brzuch.

 2. Cogi pisze:

  Będę Cię wspierać :D. Na modzie znam się wprawdzie tak jak na medycynie, ale poczytamy, pooglądamy i wszystkim oko zbieleje!

 3. nohood pisze:

  zamawiam notkę o normalności jako chorobie…
  przykro mi, ale większość opisanych dysfunkcji nie ma mierzalnego odniesienia.
  psychiatria podobnie jak socjologia jest wymysłem głupców.
  większość wspomnianych efektów da się wytłumaczyć przy pomocy oddziaływań demonicznych na sferę duchową i fizyczną człowieka.

 4. nohood pisze:

  dodam, że współczesna medycyna, podobnie jak moda jest jednym z cielców podanym do rytualnego bicia pokłonów przez zagubionych i wystraszonych hedonistów.
  strach i przyjemność.
  kij i marchewka podlana pseudo-naukowym sosikiem
  🙂

 5. Lula322 pisze:

  @Nohood re:22:42
  Byłam ostatnio na wykładzie Księdza Oszajcy -niesamowity (dostałam nawet dedykację do książki: dla koleżanki po piórze ( poetki? musiałabym zerknąć -i by wena nas nie opuszczała)

  Na wykładzie zauważył, że wielu egzorcystów robi z wypędzania demonów show, nierzadko sami gdzieś odczuwają z tego zajęcia satysfakcję. A to nie tędy droga.

  Żadnego mówienia o tym. Żadnych książek.

  Powiedział też – po cóż egzorcysta – skoro czasem „sprawę” potrafi załatwić dobry psychiatra.

  No popatrz- co człowiek to różne opinie

  Pozdrawiam Cię

 6. rk1 pisze:

  @nohood:

  22:42

  == psychiatria podobnie jak socjologia jest wymysłem głupców. ==

  mocno. duzo racji, ale nie do konca.
  ostroznie z twierdzeniami kategorycznymi.

 7. rk1 pisze:

  czesc Lula 🙂

  PS widziałem Cie u Prova 🙁

 8. Cogi pisze:

  Re: Nohoodzie
  Tak na poważnie, bo notka jest ironiczna – kto miał zrozumieć, zrozumiał :). Psychiatria nie jest wymysłem głupców, to gałąź medycyny, taka sama jak każda inna, operująca przede wszystkim farmakoterapią. W wielu chorobach niezbędną.

 9. Lula322 pisze:

  Cześć Kuzyn 🙂

  To pewnie Provo w przebraniu:) Ja dziś szalałam z robotą 🙂

  A ja widziałam Adamu u Cię

  i patrz- nawet nie miałam czasu na reakcję 🙁

  I zaraz śmigam znów 🙁

  życie 🙁

  :))))))

 10. nohood pisze:

  no cóż ja mam opinię księdza glasa.
  zupełnie przeciwną
  który z nich jest autorytetem-wystarczy sprawdzić.

  jaki był najbardziej udany numer szatana-
  wmówienie wielu ludziom, że go nie ma.

  poza tym nie muszę odnosić się do omylnych ludzi.
  mamy objawienia, w których Bóg wprost tłumaczy nam nam co się dzieje.
  i nie ma w nich mowy o tym aby zachować milczenie w odniesieniu do prawdy…

 11. rk1 pisze:

  @Lula:

  Po operacji wszczepienia ‚vo’ wydawało mu sie ze jest kims innym. ale chyba juz do nas wraca. co prawda w dziwnym przebraniu i z nowym dośc ekstrawaganckim hobby, ale i tak go kochamy 🙂

 12. Lula322 pisze:

  @nohood

  Mam jeszcze opinie kliku Księży w zanadrzu

  Nie ciesz się.

  Asiki chwilowo zostają w rękawie

  Nar!

  🙂

 13. Lula322 pisze:

  „Po operacji wszczepienia ‚vo’ wydawało mu sie ze jest kims innym. ale chyba juz do nas wraca. co prawda w dziwnym przebraniu i z nowym dośc ekstrawaganckim hobby, ale i tak go kochamy”

  zostań tu jeszcze przy Nohoodzie gdyby zechciał dalej gaworzyć o pomylonych hedonistach 🙂

  Ja już dziś nie mogę nic pilnować no serio

  😉

 14. Lula322 pisze:

  To „vo” ma brzmienie

  🙂

 15. nohood pisze:

  @rk1s24
  „niech mowa wasza będzie tak-tak nie-nie”
  fikcja filmowa to jest dopiero show, i jakoś nikomu nie przeszkadza…
  jest natomiast sporo ciekawych dokumentów
  ale lisy przebrane za księży powiedzą, żeby nie poruszać niewygodnych tematów…

  klik

 16. rk1 pisze:

  sam nie dam rady. juz przy provo sie urobiłem jak dziki..
  ide… trudno. niech wszystgko sie zawali..
  to bedzie piekna katastrofa 😀

 17. rk1 pisze:

  @Nohood:

  == „niech mowa wasza będzie tak-tak nie-nie ==

  kategoryczność – tak. bezpodstawne uogólnienia – nie.

 18. Marek Lipski pisze:

  Bardzo dobra notka informacyjna,z bardzo dobrą propozycją,(blogi o medycynie) zwłaszcza,że wzrasta liczba ofiar w Polsce,samobójstw.To był przykładowy artykuł z fragmentami zródeł w Polsce ale zródła w innych językach na ten temat są znacznie większe.Zwłaszcza,że trwa wojna.Uchodzcy przyjeżdzają(Panowie)z zaburzeniami psychicznymi i pod wpływem nartkotyków reagują.

  Dzial medycyny to również zielarstwo,przygotowanie potraw,korzystanie z produktów naturalnych,przepisy…itd-Kontakty,informacje o leczeniu,pomoc dla rodziców,którzy się opiekują chorymi dziećmi.itd..

  W tych trudnych czasach,bardzo dramatycznych w Polsce,gdzie 500+ starcza na leki z cenami zachodnimi,temat zaproponowany,jest potrzebny.
  Medycyna to również temat o inwalidach,dorosłych i dzieci.

  Decyzja należy do nohooda.

  Nie chcę na ten ,szczególny (rasizm,apartheid w Polsce,w Służbie Zdrowia )temat pisać w naszsalon24.org gdyż reakcje administracji w Polsce,mogą być natychmiastowe.

  Zamkną portal,pomimo,że przekazuję autentyczne zródła i analizy naukowców.
  O zgrozo….nohood natychmiast mnie wyrzuci jako autora,tych „herezji”.

  Piszę na innych projektach.Sądy w Polsce,zwracają się do Sądów w Niemczech o zamknięcie portalu lub likwidacji artykułów.

  Podaję czytelnikom,w takich sytuacjach,password(zaszyfrowany)To jest temat zakazany w Polsce,zabroniony jak za czasów,prawdziwej okupacji państwa Polska.

  Temat jest również nie tylko u dakowski.pl czy w 3obieg.pl prezentowany.

  Tragiczna sytuacja w Służbie Zdrowia 2017dla rodzin,jest przyczą exodusu z Polski i depopulacji czyli tak jak zaplanowali ultra syjoniści..czyli do 14 milionów mieszkańców Polski.Za aprobatą polityków….Stop…To jest tajemnica.Temat zakazany.Przepraszam prokuratorów…Mam tylko prawo do pisania na ten temat na zachodnich serwerach.Dzięki USA i poprawek do Konstytucji.Dzięki google i wordpress.Amen.

 19. nohood pisze:

  @lula322
  lulciu droga ale my wszystko wiemy o tych księżach od dawna…

  „?Melanio, to co ci teraz powiem, nie będzie zawsze tajemnicą; w roku 1858 będziesz mogła to opublikować.
  Księża, słudzy mego Syna, ci księża przez swoje haniebne życie, przez ich brak szacunku i ich brak pobożności przy celebrowaniu świętych tajemnic, przez ich miłość do pieniądza, przez ich skłonność do zaszczytów i przyjemności, tak, ci księża stali się dołami nieczystości. Tak, życie księży woła o pomstę, i pomsta wisi nad ich głowami. Biada księżom i innym osobom poświęconym Bogu, którzy przez swą niewierność i swoje złe życie na nowo krzyżują mego Syna! Grzechy ludzi poświęconych Bogu wołają do Nieba i wołają o pomstę, i już pomsta stoi przed ich drzwiami, gdyż nie ma już nikogo, aby wybłagać miłosierdzia i przebaczenia dla ludu; nie ma już szlachetnych dusz, nie ma już nikogo, kto byłby godzien złożyć Wiecznemu ofiarę nieskazitelnego baranka dla dobra świata. ”

  z tajemnicy la salet

 20. Lula322 pisze:

  @Kuzyn

  Widzisz N chce nas zestresować na noc

  a zresztą idę

  🙂

 21. nohood pisze:

  @rk1s24
  ” kategoryczność – tak. bezpodstawne uogólnienia – nie.”

  erek i brak kategoryczności..:)

  chcesz rozłożyć temat na czynniki pierwsze- bardzo proszę:
  1. kiedy powstała psychiatria ?
  2. z jakich dziedzin zapośredniczyła pojęcia kluczowe?
  3. pierwotny paradygmat psychiatrii
  4. metody badań i interpretacja wyników
  5.narzędzie polityki..

  co jest dla ciebie podstawą?

  🙂

 22. rk1 pisze:

  @Kuzynka:

  == chce nas zestresować na noc ==

  nie ma szans. ja sie teraz pławie w poezji prawdziwej.
  archiwizuję najpiękniejsze limeryki świata 🙂

  karaluchy 🙂

 23. nohood pisze:

  @lulciu
  ja chcę przedyskutować podstawę sądów pomylanych z rozpowszechnionymi mitami
  aby nie było stresu…

  to ja zmykam

 24. rk1 pisze:

  @ Nohood:

  == chcesz rozłożyć temat na czynniki pierwsze ==

  nie chcę 🙂

  PS. a ta notka jest brzytka. wolę limeryki.

 25. Lula322 pisze:

  @ Erku

  Dwa wersiki chociaż śmignij do kolekcji ode mnie

  będzie mi miło:)

  Ja od Ciebie rekwiruję : karaluchy i tęczowych

  🙂

 26. Cogi pisze:

  RK1:
  Miała być brzydka :))). A najgorsze, że się nikt nie poznał na prawdziwej istocie jej brzydoty. Cóż, prawdziwych artystów dopiero po śmierci… 😀

 27. rk1 pisze:

  no ja sie poznałem.
  ale ja sie znam na wszystkim.
  musisz jeszcze popracować nad warsztatem.

 28. nohood pisze:

  @rk1s24

  laenia

  prawda, że twórczością zapada w serduszko?
  ale to wiadomo- miszczyni..

  kuś rk1 a będzie…
  wysłałem jej zaproszenie jakiś czas temu-
  bada teren
  😉

 29. rk1 pisze:

  @ Lula:

  zamierzam ten tomik wydac u siebie.
  nie będę go tu upowszechniac.
  zawistniki tylko na to czekajo.

 30. facet2017 pisze:

  Psychiatria to metoda wyłudzania „na wnuczka”. Proszę mi wskazać 1 (jednego) wyleczonego przez psychiatrę.

 31. rk1 pisze:

  @Nohood:

  == kuś rk1 a będzie… ==

  ja tylko zapładniam.
  reszta nalezy do Ciebie

  🙂

 32. facet2017 pisze:

  Egzorcyści mają większe sukcesy, ale to też hochsztaplerzy.

 33. nohood pisze:

  @rk1s24

  one powinny być ręką pisane
  albo chociaż czytane głosem autorki…
  dla roztkliwienia wyobraźni..:)

 34. facet2017 pisze:

  Cogi, szczerze radzę powróć do poprzedniego awatara.

 35. nohood pisze:

  erkuś?
  fuj…
  nie wytrzymałem- uciekłem

 36. nohood pisze:

  @wszystkim
  a przede wszystkim

  luleczce- mojej jedynej gwiazdeczce

  ukłony do ziemi

  plum

 37. Cogi pisze:

  Facet 2017
  Mówisz i masz!

 38. rk1 pisze:

  @Nohood

  == nie wytrzymałem- uciekłem ==

  och. nie chciałem.
  nie przypuszczałem, że moja skromność Cie speszy 🙁

 39. rk1 pisze:

  @Nohood:

  połóż akcent na „tylko” i juz bedzie dobrze 🙂

 40. ProvoCatio pisze:

  @ RK1 pisze:

  nie ma szans. ja sie teraz pławie w poezji prawdziwej

  …………………………………………….

  mic dziwnego jak przesiadujesz u mnie na blogu od rana do nocy.

 41. ProvoCatio pisze:

  @ LULA322

  Czołem Szefowo:)

 42. nohood pisze:

  @rk1s24
  sympatyczny erku w tym przypadku wszystkim wydaje się „tylko”
  , że jeśli dobrze rozumiem „zapładniają”
  koleżanki(niektóre bardziej niż ty)

 43. nohood pisze:

  @cogitatiolibretto

  leciutka ironia…
  okładać kogoś psychiatrykiem.

 44. Cogi pisze:

  zaraz okładać :)))

 45. nohood pisze:

  dlaczego nie opublikujesz „swojego dzieła” na swoim blogu?

 46. Cogi pisze:

  A to z rozpędu było, że wkleiłam tu, zamiast reblogować.

 47. rk1 pisze:

  sympatyczny Nohoodzie:

  ja zapładniam w sam raz, o czym świadczą opinie zapładnianych
  cytuję: „no ba” „Cała przyjemność po mojej stronie”,
  tudziez cheć dalszego dzielenia poetyckiego bloga.

  bo to juz tak jest, ze „wena nie musi, wena chce” 🙂

 48. nohood pisze:

  pytam z ciekawości…

 49. Cogi pisze:

  Emocje mnie poniosły 😉 Twórcze rzecz jasna

 50. nohood pisze:

  @rk1s24
  ja cię bardzo proszę nie podtykaj mnie twojego osobistego aktu
  zapylania kwiatuszków pod nos…
  zaprowadzonego zresztą w darwinia..

  a z tym pyleniem…
  ja nic nie muszę wiedzieć czy
  kwiatuszki pylą weną na widok chopa, dzieci, czy nieokreśloności kosmosu..

  i nie chę

  a reszta jest moją sprawą
  🙂

 51. rk1 pisze:

  … kfiatuszki, pylenie, pszczółki, miodek. u mnie dwójniaczek. a u Cie?

  🙂

 52. ProvoCatio pisze:

  @ NOHOOD pisze:

  ja cię bardzo proszę nie podtykaj mnie twojego osobistego aktu

  ………………………….

  Erek tak lubi się poobnosić z tym swoim offtopem.

 53. Cogi pisze:

  RK1
  Co się mądrzysz, że nie jestem profesorem Rybą? A może ja chcę być profesorem Rybą 😀

 54. nohood pisze:

  teraz spać na bank….

  dobrej nocy kwiatuszki, erkunie, luliany.
  same wrażliwe dusze normalnie..

  niech noc spokojnie kołysze

 55. Cogi pisze:

  W końcu mnie ktoś odmłodził. Do tej pory byłam Wielguckim i Pantryjotą. A, i jeszcze jeden stary bałwan wyrażał przekonanie, że jestem też Zolwiem i Pawiczem. Z całą sympatią do tych dwóch ostatnich – jestem młodsza!
  foch

 56. rk1 pisze:

  ja wiem, że dzieciom wciska sie ze chciec to móc.
  ale tu blogują dorośli.. no wiem, że czasami mozna mieć pewne wątpliwości..

  😀

  PS. a poza tym ja sie nie mądrzę. Ja przypuszczam. 😀

 57. Cogi pisze:

  Chciałam napisać, jako kontrargument, że ja przypuszczam, że jestem profesorem Rybą, ale przyszło mi do głowy, że wtedy niniejsza notka byłaby i o mnie 😀
  To mój wielki dzień był! W życiu nie budziłam takiego zainteresowania jak dzisiaj! 😀
  Zostałam celebrytką!

 58. nohood pisze:

  @rk1
  u mnie
  rioja 2012

 59. Pawicz pisze:

  A to ja już nie jestem Rybą? To może jestem profesorem Grzybem?
  Ad vocem:
  A jak ktoś wszędzie Ryby widzi, to co mu jest?

 60. rk1 pisze:

  @Cogi:

  Bęgowski chciał by uważać go za kobietę.
  W życiu nie budził takiego zainteresowania… i został celebryt(k)ą ..

 61. Cogi pisze:

  Re: Pawicz
  Jesteś. Jak Ty jesteś mną, a ja profesorem Rybą, to chyba oczywiste, że Ty też jesteś Rybą. Jak ktoś wszędzie Ryby widzi to ani chybi wędkarz ;).

 62. Cogi pisze:

  RK1
  Profesor Ryba jest przystojniejszy od Bęgowskiego.

 63. rk1 pisze:

  == Profesor Ryba jest przystojniejszy od Bęgowskiego ==

  nie znam profesora Ryby.

  PS szybko i sprawie przelogowujesz sie miedzy Cogi a Pawiczem. szacun 😛

 64. Cogi pisze:

  RK1:
  Nie tylko, między Zołwiem, Pawiczem i Cogi. Ale teraz moja jaźń Zolwia śpi i nie ma komu psów wyprowadzić, zatem nie mogę się przelogowywać na to wcielenie.

 65. Pawicz pisze:

  Niedawno wspomniałem Philipa K. Dicka, jak to był przekonany, że Lem był prowokacją komunistów, że za jego twórczością kryła się cała grupa pisarzy działających po to, by przejąć kontrolę nad opinią publiczną. Wszystko dlatego, że Dickowi nie mieściło się w głowie, że ktoś może mieć tak głęboką wiedzę z tak różnych dziedzin.
  A teraz pytanie:
  Cogi, Ty chcesz przejąć kontrolę nad opinią publiczną?
  To z Ciebie niezła Ryba, Rekin prawdziwy. 🙂

  P.S.
  Dick miał schizofrenię paranoidalną

 66. rk1 pisze:

  o ile pamietam, to Ty, albo twoja jaźń-Żółw twierdziła, ze Ty Cogi-jaźń z twoja jaźnią-Pawicz utrzymujesz kontakt wyłącznie mailowy, w którym poruszacie kwestie walorów. albo fizyczności. jakie to szczęscie, ze istnieje internet. bez niego jaźni wszysciutko by sie pozajaczkowalo czyli jazn uległaby totalnej dezintegracji.

  cały czas dyskutujemy pod notka o schizofrenii, nieprawdaż?

 67. rk1 pisze:

  @Pawicz:

  == To z Ciebie niezła Ryba, Rekin prawdziwy. ==

  od razu Rekin.. to sie tak swojsko nazywa: wieloryb.

 68. Pawicz pisze:

  Jak ktoś ma rozdwojenie, roztrojenie (rozstrojenie też), a nawet rozczworzenie jaźni, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomiędzy ćwierć-jaźniami istniał kontakt także mailowy.

 69. rk1 pisze:

  @Pawicz:

  biedni schizofrenicy. jak oni sobie radzili, zanim pojawił się internet…
  poza tym troche przesadziłem: raczej tylko trzyryb.

  Kurpiowski mi sie skończył. dobranoc 🙂

 70. Cogi pisze:

  RK1
  Sam jesteś wieloryb 😀

Dodaj komentarz: